eyesOFsoul, teksty z sierpnia 2017 roku

45 tekstów z sier­pnia 2017 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

Kiedyś "na zaw­sze" trwało nieco dłużej... niż nasze sześć lat, osiem miesięcy i czte­ry dni. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 31 sierpnia 2017, 23:25

Dla niektórych i te w piek­le... za wy­sokie progi. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 29 sierpnia 2017, 23:00

Krew niczym stru­gi krop­li deszczu spływały po nadgarstkach.
Tak łat­wo jest się oka­leczyć, by czuć, że w końcu nad czymś ma się kontrolę... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 27 sierpnia 2017, 21:15

Szu­kam, bo ta­kie jest mo­je przeznaczenie.
Czy szu­kam, by siebie zmienić?
Nie... Siebie nie zmienię.
Choć wszys­cy wokół mas­ki zakładają,
ja szu­kam praw­dy.
Praw­dy wokół siebie. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 27 sierpnia 2017, 21:15

...i w myśl za­sady: "oko za oko, ząb za ząb"...
Nie, przepraszam...
Nie zejdę do Wasze­go poziomu.
Wolę nie mieć zna­jomych... niż płytką zna­jomość z Wami. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 27 sierpnia 2017, 21:15

...kłótnia z sa­mym sobą. Wal­ka dob­ra, ze złem. Kto wyg­ra? Kto sil­niej­szy? Ileż w nas niena­wiści.. I ile nadziei, wiary.. Być sobą. I nie trze­ba nic więcej. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 27 sierpnia 2017, 21:15

-Skąd bie­rzesz po­mysły na te myśli?
-Ehh, tak to już jest, gdy hu­manis­ta chodzi do techni­kum eko­nomiczne­go. W pew­nym mo­men­cie przeg­rze­wają się ob­wo­dy, tworząc spięcie, co w skut­ku wy­wołuje po­mysł. Pa­miętasz jak oglądaliśmy [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 5 fiszek • 27 sierpnia 2017, 21:15

...oto ja i cały mój ambaras. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 sierpnia 2017, 21:15

Tak się nie powinno pisać

Księżyc oświet­la jej smut­ne oczy,
sądziła, że życie ją już nig­dy nie zaskoczy
zab­rakło nadziei na uśmiech na twarzy,
do­tyk miłości już jej nie parzył.

Przeg­rała marze­nia, spłonął jej ląd,
nie ma już dokąd iść
i pat­rzy mar­two w głuchą toń,
gdy w od­da­li słychać już głos.

Przy­jaciel z od­sieczą idzie po­dać swą dłoń. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 27 sierpnia 2017, 21:15

Tu był tek­st. Tek­st tu był. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 27 sierpnia 2017, 21:15

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • projekt eyesOFsoul – (za­pisa­ne, opub­li­kowa­ne)

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 09:25Cropka sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

dzisiaj, 06:28PetroBlues sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

wczoraj, 02:05yestem sko­men­to­wał tek­st (pod)świadomość

wczoraj, 01:59yestem sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

przedwczoraj, 22:12eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st krótki wier­sz o nas

przedwczoraj, 16:01eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st (pod)świadomość

20 czerwca 2019, 21:51eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st W do­mu i przy [...]

20 czerwca 2019, 15:20eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Dzień dob­ry. Dostępna jest - [...]

18 czerwca 2019, 12:11eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Każdy ma swo­jego An­drze­ja.  

18 czerwca 2019, 12:10eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st 3 mi­nuty