eyesOFsoul, teksty ze stycznia 2011 roku

22 teksty ze stycznia 2011 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

Głup­ko­wi... na­wet siedem żyć nie pomoże. 

myśl
zebrała 61 fiszek • 31 stycznia 2011, 20:41

Gra­nica by­wa wspólna, a mi­mo to oddziela. 

myśl
zebrała 75 fiszek • 30 stycznia 2011, 06:37

Cza­sami przeszłość gry­zie, dla­tego ma­my wiele śladów w sobie. 

myśl
zebrała 54 fiszki • 28 stycznia 2011, 20:23

To diabłu za­leży, by Bóg istniał. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 27 stycznia 2011, 16:12

Nie mów, że był, gdy go pot­rze­bowałaś. Po­myśl, gdzie jest, gdy go te­raz potrzebujesz. 

myśl
zebrała 67 fiszek • 26 stycznia 2011, 20:00

Sta­wiane prze­cin­ki ut­rudniają pos­ta­wienie krop­ki... w życiu. 

myśl
zebrała 62 fiszki • 25 stycznia 2011, 20:46

Kiedy tęskno­ta nas prze­pełnia, wy­lewa się łzami.In­spi­red by ~Sceptyk 

myśl
zebrała 69 fiszek • 24 stycznia 2011, 16:02

Naj­bar­dziej bo­li spoj­rze­nie ko­goś, kto chce... ale nie pot­ra­fi (po)kochać. 

myśl
zebrała 88 fiszek • 23 stycznia 2011, 01:01

Pus­tka jest pełna tęsknoty. 

myśl dnia z 18 marca 2017 roku
zebrała 87 fiszek • 22 stycznia 2011, 10:53

Ser­ce pełne uczuć... świeci pus­tka­mi z braku. 

myśl
zebrała 58 fiszek • 21 stycznia 2011, 21:34

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • projekt eyesOFsoul – (za­pisa­ne, opub­li­kowa­ne)

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 09:25Cropka sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

dzisiaj, 06:28PetroBlues sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

wczoraj, 02:05yestem sko­men­to­wał tek­st (pod)świadomość

wczoraj, 01:59yestem sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

przedwczoraj, 22:12eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st krótki wier­sz o nas

przedwczoraj, 16:01eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st (pod)świadomość

20 czerwca 2019, 21:51eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st W do­mu i przy [...]

20 czerwca 2019, 15:20eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Dzień dob­ry. Dostępna jest - [...]

18 czerwca 2019, 12:11eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Każdy ma swo­jego An­drze­ja.  

18 czerwca 2019, 12:10eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st 3 mi­nuty