eyesOFsoul, teksty ze stycznia 2013 roku

24 teksty ze stycznia 2013 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

Znad filiżanki

twój świat mieści się w ob­wo­lucie
zbyt długich rzęs
na których wie­szasz gwiazdy

z nadzieją że spadną
by można było po­myśleć życze­nie


po­dob­no szczęściu trze­ba dopomóc 

wiersz
zebrał 22 fiszki • 31 stycznia 2013, 11:08

Jak już będę go­towa się us­tatko­wać, ku­pię jacht.


in­spi­red by Lucashs 

myśl
zebrała 23 fiszki • 29 stycznia 2013, 13:29

Poez­ja to ob­raz, który można wpa­sować na jedną ze ścian w domu. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 28 stycznia 2013, 19:17

U-grizzly. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 26 stycznia 2013, 18:32

Dziś Po­lak Po­lako­wi jest Niemcem. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 25 stycznia 2013, 17:52

Ja posiadam pająka

jest jak śmierć w tym swoim rogu
do której nie zagląda nikt
kiedy nie ma pot­rze­by

snu­jemy się oboje
i to nas łączy
zain­spi­rował ~Paladin
 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 24 stycznia 2013, 02:41

Baśnią z tysiąca i jednej nocy

mogłabym być choć jedną
w od­ległej galaktyce
z roz­dziel­czością o której
można po­wie­dzieć że jest
odpowiednia

by słyszeć wszystko
nie trze­ba mieć sze­roko otwartych

w tej chwi­li ru­tyno­wo powtarzam
Pre­sent Simple
i za każdym ra­zem gu­bię sukienki

mam na so­bie męską koszulę

kiedy on jest słowem
w przy­pad­ko­wej książce

ja wciąż się staję 

wiersz
zebrał 22 fiszki • 23 stycznia 2013, 13:17

W tym całym byciu jestem kropką

/cy­nicznie z filozofią/

we wszechświecie nie ma nic ponad
różne miary biorą się ze względności
o której mówią wiel­cy uczeni

je­den sie­dział w beczce
coś brał
w tam­tych cza­sach mu­siało istnieć
to co dziś da­je ko­pa scenarzystom
dob­rych filmów

ry­je psychikę no­wa filozofia
by za­mie­szkać na dnie
choćby fi­liżanek miało zabraknąć

zamówię kolejną

kawę 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 22 stycznia 2013, 15:17

Twoje oczy znaczą więcej niż moje

nie wiem skąd przypuszczenie
że jest w tym przelotność
to minie
nie zauważy
nikt nie będzie tęsknić

ale gdy się staje
do­ras­tam do spóźnień
i nie pędzę

do ko­lej­ne­go wschodu
zos­ta­je kil­ka godzin

a ja gasnę jak­bym nigdy
nie miała być - Jolene*

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded 

wiersz
zebrał 28 fiszek • 20 stycznia 2013, 19:26

Jeśli wpół

to drogi
bo tam gdzie jestem
wi­dać tyl­ko paz­no­kieć na niebie
na którym kołyszą się cudze sny

jak pol­ne kwiaty

zry­wam na wiosnę
by wiatr ich nie uśpił


/4:44, przytul/ 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 18 stycznia 2013, 01:04

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • projekt eyesOFsoul – (za­pisa­ne, opub­li­kowa­ne)

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 09:25Cropka sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

dzisiaj, 06:28PetroBlues sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

wczoraj, 02:05yestem sko­men­to­wał tek­st (pod)świadomość

wczoraj, 01:59yestem sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

przedwczoraj, 22:12eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st krótki wier­sz o nas

przedwczoraj, 16:01eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st (pod)świadomość

20 czerwca 2019, 21:51eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st W do­mu i przy [...]

20 czerwca 2019, 15:20eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Dzień dob­ry. Dostępna jest - [...]

18 czerwca 2019, 12:11eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Każdy ma swo­jego An­drze­ja.  

18 czerwca 2019, 12:10eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st 3 mi­nuty