eyesOFsoul, teksty ze stycznia 2017 roku

11 tekstów ze stycznia 2017 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

Kogo, czego nie ma? (Ciebie)

"Miał błękit­ne oczy i nikt go nie kochał."
~ Bon­son, "Ich już nie ma"


od­mieniam two­je imię
przez przy­pad­ki
nie bycia 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 24 stycznia 2017, 22:17

początki

"gdzieś przed słowem
byłem*"


jest jeszcze we mnie
pewność
że nie odejdę
że wios­na zaw­sze przychodzi
pod ko­niec zimy
że na­wet Włóczy­kij wraca

że to ma sens
wciąż ma sens
do pier­wsze­go zdania* by truman 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 21 stycznia 2017, 23:58

psychiatryk

ściany zbyt białe
zbyt puste

zbyt cztery 

wiersz dnia z 16 stycznia 2017 roku
zebrał 20 fiszek • 14 stycznia 2017, 23:48

Mianownik: kto? co?

Nie in­te­reso­wała jej po­sada zastępczy­ni. Nie chciała być nig­dy tą drugą. Nie chciała czuć się jak ja­kiś ta­ni za­mien­nik. Jak ktoś, dla ko­go można ur­wać się z pra­cy, ale nie jest to [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 11 stycznia 2017, 22:53

*** [zima]

"I zniknął maj. A po­tem był czer­wiec i li­piec. I przyszła je­sień. I nad uliczką ciągle przechodziły deszcze, krąg sce­niczny ob­ra­cał się z łos­ko­tem, wy­pełniającym ser­ce niejas­nym niepo­kojem – i co dzień [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 9 stycznia 2017, 22:45

Obiecałam so­bie, że już do ciebie nie na­piszę. Że to nie ma sen­su. Że na­wet cisza mu­si mieć swój ko­niec. Że te nieus­tające py­tania pogłębiają tyl­ko mój smu­tek. Bo to smut­ne, wiesz? [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 7 fiszek • 9 stycznia 2017, 21:20

- Nie wiem... W ja­kim świecie ty żyjesz?
- W książko­wym, wierzę w tyl­ko dob­re zakończenia. 

myśl • 7 stycznia 2017, 23:08

krótki wiersz o łzach

do bólu

są us­ta niczyje
gdy nie prosząc o deszcz
za­lewają się

po kąciki 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 6 stycznia 2017, 21:45

Cza­sem trze­ba się przewrócić, by przeżyć. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 4 stycznia 2017, 09:38

.tu(sz)

"Cza­sem się zas­ta­nawiam nad tym. Czy jest ktoś, ko­mu by mnie bra­kowało. Kto zauważyłby moją nieobecność."
K.

na­pisz. bo cza­sem nie wierzę,
by szu­kanie brze­gu miało sens.

a chciałabym w końcu trafić
na swoją przystań. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 3 stycznia 2017, 23:15

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • projekt eyesOFsoul – (za­pisa­ne, opub­li­kowa­ne)

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 09:25Cropka sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

dzisiaj, 06:28PetroBlues sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

wczoraj, 02:05yestem sko­men­to­wał tek­st (pod)świadomość

wczoraj, 01:59yestem sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

przedwczoraj, 22:12eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st krótki wier­sz o nas

przedwczoraj, 16:01eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st (pod)świadomość

20 czerwca 2019, 21:51eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st W do­mu i przy [...]

20 czerwca 2019, 15:20eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Dzień dob­ry. Dostępna jest - [...]

18 czerwca 2019, 12:11eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Każdy ma swo­jego An­drze­ja.  

18 czerwca 2019, 12:10eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st 3 mi­nuty