eyesOFsoul, teksty z września 2009 roku

17 tekstów z września 2009 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

- Choć raz bądź egoistą - wyk­rzyczała mu pros­to w twarz. - Przes­tań żyć życiem in­nych. Zad­baj o siebie. Jeśli te­go nie zro­bisz, wy­kończysz się. A ich wszys­tkich po­ciągniesz ze sobą na dno. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 30 września 2009, 22:32

- Chciałabym już spaść, osiąść na dnie. - po­wie­działa ze smut­kiem pat­rząc jak pejzaż za ok­nem roz­my­wają krop­le deszczu. - Wiesz... tam na dnie, tam już nic nie ma. Nie ma nadziei, [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 15 fiszek • 29 września 2009, 22:21

Bo cza­sem trze­ba dać so­bie ok­res próbny, a nie pa­lić za sobą od ra­zu wszys­tkich mostów.
Dać czas:
- so­bie,
- cza­sowi,
- in­nym...
A może coś sa­mo się roz­wiąże?
A może jut­ro spoj­rzysz na to trzeźwiej­szym wzrokiem?


Po pros­tu spróbuj. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 28 września 2009, 22:43

Ten ból, który ona od­czu­wała... przedzierał się od najgłębszych za­kamarków duszy i tkwił w głębi jej zielo­nych oczu. Zarówno ją, jak i ten ból łączyło jed­no - sa­mot­ność. I mi­mo wielu życzli­wych słów od zna­jomych, oni stworzy­li mur, przez który nikt w ich sa­mot­ności nie zdołał się przebić. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 25 września 2009, 17:47

Mu­siał odejść, choć nie wyob­rażał so­bie życia bez niej. Wie­dział, że od­chodząc dzi­siaj może już nig­dy więcej nie zna­leźć klucza do jej ser­ca. Cier­piał, bo po raz ko­lej­ny los udo­wod­nił mu, jak [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 63 fiszki • 21 września 2009, 23:55

* * *

-Ka­siek?!- znała ten głos. Znała ten ton. Znała to imię. Bo tyl­ko on tak do niej mówił. Tyl­ko on tak ak­cento­wał ten wy­raz. I tyl­ko on miał ten głos. Wiele ra­zy odtwarzała [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 68 fiszek • 18 września 2009, 10:08

I mogę być na­wet kluczykiem!
By­lebyś miał mnie tyl­ko przy sobie... 

myśl
zebrała 25 fiszek • 17 września 2009, 20:42

Ciągle drży mo­je ser­ce, gdy pa­mięć przy­wołuje Ciebie. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 16 września 2009, 16:32

Mi­mo, iż wcis­kam RE­SET wciąż jest tak samo...
Może po­myliłam przyciski?
A może fak­tycznie po­win­nam wcisnąć ESCape? 

myśl
zebrała 11 fiszek • 15 września 2009, 10:57

To nie tak, że nie boję się ludzi. Boję się. Boję się ich reak­cji. Ich słów. Tyl­ko sta­ram się o tym nie myśleć. Idąc w ob­ce miej­sce nie idę z prze­kona­niem "oni mnie wyśmieją", nie stwarzam so­bie sztucznej ba­riery, która od­gradzałaby mnie od świata. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 14 września 2009, 17:13

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • projekt eyesOFsoul – (za­pisa­ne, opub­li­kowa­ne)

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 09:25Cropka sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

dzisiaj, 06:28PetroBlues sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

wczoraj, 02:05yestem sko­men­to­wał tek­st (pod)świadomość

wczoraj, 01:59yestem sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

przedwczoraj, 22:12eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st krótki wier­sz o nas

przedwczoraj, 16:01eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st (pod)świadomość

20 czerwca 2019, 21:51eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st W do­mu i przy [...]

20 czerwca 2019, 15:20eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Dzień dob­ry. Dostępna jest - [...]

18 czerwca 2019, 12:11eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Każdy ma swo­jego An­drze­ja.  

18 czerwca 2019, 12:10eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st 3 mi­nuty