eyesOFsoul, teksty z września 2010 roku

29 tekstów z września 2010 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

...chciej tra­fić na ko­goś, kto będzie głod­ny także Two­jej miłości, a nie tyl­ko Ciebie. 

myśl
zebrała 110 fiszek • 30 września 2010, 20:36

Wy­ciągam ku niemu swe dłonie, widząc już tyl­ko ple­cy. I boję się, że wte­dy gdy scho­wam ręce do kie­sze­ni, on od­wróci się w moją stronę. Spot­kam w końcu tak długo wycze­kiwa­ne spoj­rze­nie... Ale będzie zbyt późno. Zbyt późno, by iść ra­zem do domu.

I Ty, Człowieku... Nie spóźnij się od­wrócić, sko­ro wiesz, że tam za Tobą, ktoś na Ciebie czeka. 

myśl
zebrała 94 fiszki • 29 września 2010, 17:16

Nie zdo­bywa się szczytów, uk­radkiem pat­rząc przez dziurkę od klucza na swoich ry­wali. Trze­ba pa­rok­rotnie pob­rudzić i podziura­wić so­bie spod­nie, nieus­tannie rwąc do przo­du... Wte­dy dochodzi się do ce­lu!


Potrafisz? 

myśl
zebrała 67 fiszek • 28 września 2010, 18:00

Kobieto!

W ko­kiete­rii liczy się sub­telność a nie wy­razis­tość. To czy­ni z mężczyz­ny ry­cerza, który dopóty będzie sztur­mo­wał ta­jem­nicę, dopóki jej nie posiądzie. 

myśl
zebrała 79 fiszek • 27 września 2010, 19:05

Fi­liżankę gorzkich słów łat­wiej wy­pić, gdy po­da się je w chińskiej por­ce­lanie niźli sta­rym, ubi­tym kubku... 

myśl
zebrała 101 fiszek • 26 września 2010, 02:06

Wzno­sić mur miłości z kimś, kto nie da wyr­wać so­bie z rąk ce­gieł i ra­zem z Tobą zasłoni ciałem fun­da­men­ty, by nikt... Nikt ich nie zburzył. 

myśl
zebrała 80 fiszek • 25 września 2010, 14:33

Bo tyl­ko szep­tem wyk­rzyczysz, jak bar­dzo kochasz! 

myśl
zebrała 103 fiszki • 24 września 2010, 20:11

I oby nig­dy! Prze­nig­dy... Nie zab­rakło Ci cza­su, by kochać, Człowieku... Bo które­goś dnia wyj­dziesz z do­mu, jak zaw­sze... I już żywy do niego nie wrócisz. A wte­dy Twoim je­dynym tes­ta­men­tem, będą słowa i czy­ny, które wy­konałeś przed dot­knięciem klam­ki od drzwi. 

myśl
zebrała 88 fiszek • 23 września 2010, 18:16

Tak wielu za­pomi­na, że nie można na siłę uszczęśli­wiać dru­giego człowieka. Bo każdy ta­ki gest - mi­mowol­nie - ro­bi krok ku nasze­mu ser­cu. Je­mu nie przysłoni się oczu opaską. To co bi­je w pier­si, widzi najwięcej... 

myśl
zebrała 67 fiszek • 22 września 2010, 22:00

Niektórym z taką łat­wością przychodzi szarżować na drodze do ser­ca... A po­tem jeszcze szyb­ciej zni­kają ze swoimi Hon­da­mi z setką na godzinę. 

myśl
zebrała 68 fiszek • 21 września 2010, 20:00

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • projekt eyesOFsoul – (za­pisa­ne, opub­li­kowa­ne)

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 09:25Cropka sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

dzisiaj, 06:28PetroBlues sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

wczoraj, 02:05yestem sko­men­to­wał tek­st (pod)świadomość

wczoraj, 01:59yestem sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

przedwczoraj, 22:12eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st krótki wier­sz o nas

przedwczoraj, 16:01eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st (pod)świadomość

20 czerwca 2019, 21:51eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st W do­mu i przy [...]

20 czerwca 2019, 15:20eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Dzień dob­ry. Dostępna jest - [...]

18 czerwca 2019, 12:11eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Każdy ma swo­jego An­drze­ja.  

18 czerwca 2019, 12:10eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st 3 mi­nuty