eyesOFsoul, teksty z września 2013 roku

21 tekstów z września 2013 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

Kiedy człowiek nie ma już się na­wet cze­go chwy­cić... Mu­si cho­ciaż trzy­mać gardę. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 30 września 2013, 13:58

Kilka słów o bólu

Będę tam (2013)
ka­tego­ria: li­tera­tura współczes­na, koreańska
liczba stron: 326
ce­na: 35,00 zł
wy­daw­nic­two: Kwiaty Orientu
oce­na: 8/10

„Cze­kaliśmy na siebie o każdej godzi­nie dnia i no­cy. Nig­dy nie było za późno na odwiedziny.”[1]

KIL­KA SŁÓW O [...] — czytaj całość

recenzja książki
zebrała 2 fiszki • 26 września 2013, 12:17

Niejed­no słowo z końca języ­ka skończyło... w przełyku. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 23 września 2013, 21:36

Co­raz więcej jest we mnie zaćmień, do których za­wyć się nie da... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 22 września 2013, 23:13

Za kurtyną szczęścia

Ze­garek z różowe­go złota (2013)
ka­tego­ria: li­tera­tura piękna
liczba stron: 224
ce­na: 32,90 zł
wy­daw­nic­two: ZNAK
oce­na: 6,5/10

„- Pra­cowałam w zakładzie szklar­skim Mar­ley i Sy­nowie ja­ko asys­ten­tka pa­na Mar­leya. Gdy pan Mar­ley zacho­rował, da­no mi urlop. [...] — czytaj całość

recenzja książki
zebrała 3 fiszki • 21 września 2013, 20:36

Mam w so­bie miej­sca tak ciem­ne, że na­wet słońce nie pot­ra­fi ich rozświetlić. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 21 września 2013, 17:10

Nic więcej nie trze­ba, kiedy są ra­miona, w których można się za­pom­nieć.


mo­jemu Ł. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 20 września 2013, 20:46

Nab­rzmiały mi us­ta od poz­na­wania ob­cych języków. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 19 września 2013, 16:15

Cza­sami war­to jest się zwinąć w kłębek i rzu­cić przes­trzeń, by móc się później szyb­ko rozwijać... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 18 września 2013, 19:45

Całkiem kobieco

W szpil­kach od Ma­nolo (2013)
ka­tego­ria: li­tera­tura ko­bieca, piękna
liczba stron: 232
ce­na: 29,90 zł
wy­daw­nic­two: NovaeRes
oce­na: 7,5/10

“Imię: Liliana
Wiek: czy to is­totne? Ech, dob­ra, dwadzieścia pięć… dziesięć lat temu.
Stan cy­wil­ny: pan­na (ja­kie to idiotyczne, panną
 [...] — czytaj całość

recenzja książki
zebrała 5 fiszek • 18 września 2013, 15:52

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • projekt eyesOFsoul – (za­pisa­ne, opub­li­kowa­ne)

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 09:25Cropka sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

dzisiaj, 06:28PetroBlues sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

wczoraj, 02:05yestem sko­men­to­wał tek­st (pod)świadomość

wczoraj, 01:59yestem sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

przedwczoraj, 22:12eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st krótki wier­sz o nas

przedwczoraj, 16:01eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st (pod)świadomość

20 czerwca 2019, 21:51eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st W do­mu i przy [...]

20 czerwca 2019, 15:20eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Dzień dob­ry. Dostępna jest - [...]

18 czerwca 2019, 12:11eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Każdy ma swo­jego An­drze­ja.  

18 czerwca 2019, 12:10eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st 3 mi­nuty