eyesOFsoul, aforyzmy

53 teksty (afo­ryz­my) – auto­rem jest eyesOF­soul.

Miarą hu­maniz­mu, która czy­ni nas tak in­ny­mi od zwierząt nie są ub­ra­nia, In­ternet, sa­teli­ty, ope­ra... A dob­ro­wol­na re­zyg­nacja z możli­wości roz­mnażania się. Żad­ne zwierzę nie jest do te­go zdolne.coope­ration with a priori 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 14 sierpnia 2017, 15:18

Nie jes­tem sa­mot­na. Ja i mój cień tworzy­my idealną parę. 

aforyzm
zebrał 26 fiszek • 19 listopada 2016, 01:51

Czas z nim ucieka zbyt szyb­ko... Bez niego - zbyt wolno. 

aforyzm dnia z 14 lipca 2009 roku
zebrał 54 fiszki • 26 października 2015, 23:39

Za­kute w kaj­danki ser­ce ciągle wy­rywa się w stronę wolności. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 26 października 2015, 23:37

Mo­je życie jest jak skarpetka.
Wiele w nim dziur, a po sce­rowa­niu i tak nie na­daje się do użytku. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 26 października 2015, 23:37

Gdy słyszę snu cichy krok, wyos­trzam w ciem­ności wzrok, pat­rząc czy Ty nie idziesz z nim, by za­bić mo­je dob­re sny. 

aforyzm dnia z 27 marca 2009 roku
zebrał 39 fiszek • 25 maja 2014, 00:14

Do niektórych na­wet praw­da pi­sana DRU­KOWA­NYMI LI­TERA­MI nig­dy nie przemówi... 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • 25 maja 2014, 00:14

Pow­ro­ty to tak jak skle­janie ulu­bione­go dzban­ka, który się roz­bił. Ni­by skle­jony, a jed­nak już nie ta­ki sam jak kiedyś.. 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • 25 maja 2014, 00:14

Między uczu­ciami, a słowa­mi is­tnieje niewidzial­na gra­nica... Coś na pozór łat­we­go do przek­rocze­nia, ale nig­dy nie od­dające­go rzeczywistości. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 25 maja 2014, 00:14

To była jed­na z naj­dziw­niej­szych no­cy, ja­kie miałem dotąd w życiu. Ja­kaś niez­na­na siła ciągnęła mnie w stronę morza. W jed­nej chwi­li zrodziła się we mnie myśl- muszę tam być, te­raz. Wychodząc [...] — czytaj całość

aforyzm dnia z 6 lipca 2009 roku
zebrał 41 fiszek • 25 maja 2014, 00:14

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • projekt eyesOFsoul – (za­pisa­ne, opub­li­kowa­ne)

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 09:25Cropka sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

dzisiaj, 06:28PetroBlues sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

wczoraj, 02:05yestem sko­men­to­wał tek­st (pod)świadomość

wczoraj, 01:59yestem sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

przedwczoraj, 22:12eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st krótki wier­sz o nas

przedwczoraj, 16:01eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st (pod)świadomość

20 czerwca 2019, 21:51eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st W do­mu i przy [...]

20 czerwca 2019, 15:20eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Dzień dob­ry. Dostępna jest - [...]

18 czerwca 2019, 12:11eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Każdy ma swo­jego An­drze­ja.  

18 czerwca 2019, 12:10eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st 3 mi­nuty