eyesOFsoul, dzienniki

11 tekstów (dzien­ni­ki) – auto­rem jest eyesOF­soul.

(o nim), 19.08.2013

Mój Przy­jacielu, nie mogłabym dzi­siaj o To­bie nie wspom­nieć. Nie mogłabym nie na­pisać, że bar­dzo za Tobą tęsknie. A smu­tek, który mnie ogar­nia nie da się opi­sać żad­ny­mi słowa­mi. Gdzie jes­teś? Gdzie [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 19 sierpnia 2017, 02:01

[może]

Może chciałam poz­nać Cię z in­nej stro­ny niż wszys­cy. Zed­rzeć ta­pety ze ścian, na których kiedyś wyz­na­wałeś swo­je miłości. Może chciałam poczuć Twój ból. Ból człowieka, który kochał tak moc­no i odszedł. [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 8 fiszek • 18 września 2016, 00:24

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

dziennik • 24 sierpnia 2015, 15:45

Jakiś tam dzień czerwca

Godzi­na 15. Wsiadam do bu­sa. W środ­ku kil­ka­naście ob­cych twarzy. Ich oczy nieuf­ne. Cza­sem po­gar­dli­we. Dwie dziew­czy­ny zam­knięte są w swoim plot­kar­skim świecie. Kil­ka osób ma słuchaw­ki na uszach i nie obchodzi [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 11 fiszek • 25 maja 2014, 00:14

Środa, godzina 05:30

Do życia po­budza mnie łyk ka­wy. Ob­serwu­je wschodzące słońce. Jak­by trochę bled­sze niż wczo­raj? Siadam przy biur­ku. Piszę ko­lej­ny wers z życia. Znaczę tuszem sce­nariusz ja­ki dziś odeg­ram. Zza ok­nem pat­rzy na [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 13 fiszek • 25 maja 2014, 00:14

2012.11.26, przed świtem

Sta­ram się o nim nie pi­sać. Tak jak­by był jedną z ta­jem­nic, które trze­ba zacho­wać tyl­ko dla siebie. Cho­ciaż - nie przeczę - są mo­men­ty, kiedy chciałabym, żeby cały świat usłyszał, jaka [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 17 fiszek • 26 listopada 2012, 01:48

Za krótko z sobą

Po­wie­dziano mi kiedyś, że mam pal­ce stworzo­ne... do piani­na - nig­dy się jed­nak nie od­ważyłam. Te­raz tyl­ko kla­wiatu­ra wie, czy fak­tycznie była w tym ja­kaś prawda. 

dziennik
zebrał 11 fiszek • 4 listopada 2012, 20:28

2012.08.31, podróż

Życie nie jest lep­sze ani gor­sze od naszych marzeń, jest tyl­ko zu­pełnie inne.
~ Wil­liam Shakespeare


Poz­nałam go tydzień te­mu. Choć poz­nać - to dość na­ciąga­na teoria. Na­wet nie wiem, jak ma na [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 8 fiszek • 5 września 2012, 19:37

- 3 -

Kiedyś miałam marze­nie, by na­pisać książkę i wy­jechać da­leko stąd. Ku­pić so­bie do­mek z da­la od ludzi i upa­jać się ciszą, ja­ka wokół mnie trwałaby całą wie­czność. Marze­nie po­zos­tało marze­niem. Książki nie [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 12 fiszek • 20 sierpnia 2009, 16:52

- 2 -

Przy­jaciółka mówi mi, że w tym całym moim kon­struk­tywnym świecie bra­kuje płci męskiej. Nie zauważa jed­nak pew­nej za­leżności. Kiedy ja wpuszczę do swo­jego świata mężczyznę, to on przes­ta­nie być kon­struk­tywny. Zburzy moją har­mo­nie, spokój, a prze­de wszys­tkim sa­mot­ność.


-2- 

dziennik
zebrał 18 fiszek • 19 sierpnia 2009, 16:20

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • projekt eyesOFsoul – (za­pisa­ne, opub­li­kowa­ne)

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 09:25Cropka sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

dzisiaj, 06:28PetroBlues sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

wczoraj, 02:05yestem sko­men­to­wał tek­st (pod)świadomość

wczoraj, 01:59yestem sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

przedwczoraj, 22:12eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st krótki wier­sz o nas

przedwczoraj, 16:01eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st (pod)świadomość

20 czerwca 2019, 21:51eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st W do­mu i przy [...]

20 czerwca 2019, 15:20eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Dzień dob­ry. Dostępna jest - [...]

18 czerwca 2019, 12:11eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Każdy ma swo­jego An­drze­ja.  

18 czerwca 2019, 12:10eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st 3 mi­nuty