eyesOFsoul, recenzje

35 tekstów (re­cenzje) – auto­rem jest eyesOF­soul.

Zrozumieć

RE­CENZJA PRZEDPREMIEROWA
Pre­miera 20 lu­ty 2014 r.

Ta­jem­ni­ca pa­ni Ming (2014)
ka­tego­ria: li­tera­tura piękna
liczba stron: 78
ce­na: 23,90
wy­daw­nic­two: ZNAK Literanova
oce­na: 7,5/10

“Myślę, że to jest naj­gor­sze. Kiedy ta­jem­ni­ca po­zos­ta­je niewy­jawiona nie z bra­ku słuchacza, lecz z braku [...] — czytaj całość

recenzja książki
zebrała 2 fiszki • 12 lutego 2014, 22:45

Czas jest naszym mistrzem

Zak­li­nacz cza­su (2014)
ka­tego­ria: li­tera­tura piękna
liczba stron: 288
ce­na: 32,90 zł
wy­daw­nic­two: ZNAK Literanova
oce­na: 9/10

Zas­tanówcie się nad słowem „czas”.
Używa­my go w ty­lu wy­rażeniach. Spędzić czas. Mar­no­wać czas. Za­bijać czas. Tra­cić czas.
Zdążyć na czas. Najwyższy
 [...] — czytaj całość

recenzja książki
zebrała 3 fiszki • 6 lutego 2014, 13:39

Matki, żony i...

RE­CENZJA PRZEDPREMIEROWA

Pen­sjo­nat marzeń (2014)
ka­tego­ria: li­tera­tura piękna
ce­na: 34,90 zł
wy­daw­nic­two: FILIA
oce­na: 8/10

Mat­ki, żony i…

„Cza­sami jest tak, że człowiek ma rodzinę, dom, pracę, zain­te­reso­wania… Bra­kuje mu tyl­ko te­go, o czym marzył [...] — czytaj całość

recenzja książki
zebrała 3 fiszki • 29 stycznia 2014, 17:45

Z duszą przez Irak

re­cenzja: http://recenzencki.wordpress.com/2014/01/10/zolte-ptaki-kevin-powers/
[AUDIOBOOK]

Żółte ptaki
ka­tego­ria: li­tera­tura współczesna
liczba stron: 288
ce­na książki: 39,99 zł
czas: 6 godz. 55 min.
ce­na audiobooka: 34,90 zł
wy­daw­nic­two: INSIGNIS
oce­na audiobooka: 10/10

Z DUSZĄ PRZEZ IRAK

Ke­vin Po­wers (ur. 11 lip­ca 1980), urodził się oraz wychował [...] — czytaj całość

recenzja książki
zebrała 1 fiszkę • 10 stycznia 2014, 12:18

Hobbit: Pustkowie Smauga

Hob­bit: Pus­tko­wie Smauga(2013)
ga­tunek: Fan­ta­sy, Przygodowy
pro­duk­cja: No­wa Ze­lan­dia, USA
oce­na: 8,5/10

Po ek­ra­nizac­ji książki J. R. R. Tol­kiena, „Wład­ca Pierścieni”, nastąpił boom na wszel­kiego ty­pu książki i fil­my fan­ta­sy. „Wład­ca Pierścienia, Powrót król” ot­rzy­mał w [...] — czytaj całość

recenzja książki
zebrała 2 fiszki • 26 grudnia 2013, 19:13

Witamy u Rileyów (film)

Dean Ray Koon­tz po­wie­dział kiedyś: „Śmierć dziec­ka - nieważne w ja­kim wieku - jest czymś tak niena­tural­nym i niewłaści­wym, że po ta­kiej tra­gedii trud­no na no­wo od­szu­kać sens życia. Na­wet, gdy zaakceptuje [...] — czytaj całość

recenzja książki
zebrała 3 fiszki • 12 grudnia 2013, 21:46

Ukryte żądze

Dopóki cię nie zdobędę
ka­tego­ria: li­tera­tura współczes­na, thril­ler psychologiczny
liczba stron: 456
ce­na: 35,00 zł
wy­daw­nic­two: Proszyński i S-ka
oce­na: 9/10

„Zaw­sze marzyłam o tym, aby się kimś opieko­wać. Pragnęłam te­go pra­wie tak bar­dzo, jak te­go, by ktoś [...] — czytaj całość

recenzja książki
zebrała 3 fiszki • 10 grudnia 2013, 19:35

Szczęściu trzeba pomóc

Dom na Sycylii
ka­tego­ria: li­tera­tura piękna
liczba stron: 560
ce­na: 39,90 zł
wy­daw­nic­two: Literackie
oce­na: 9/10

„Sy­cylia, ten po­nury kraj… Jeśli miałeś ją we krwi, to już na dob­re.” [1]

SZCZĘŚCIU TRZE­BA POMÓC

Mo­je pier­wsze spot­ka­nie z [...] — czytaj całość

recenzja książki
zebrała 2 fiszki • 25 listopada 2013, 11:00

Bo we mnie jest seks

Szkoła żon (2013)
ka­tego­ria: li­tera­tura współczesna
liczba stron: 272
ce­na: 33,90 zł
wy­daw­nic­two: FILIA
oce­na: 8/10

„Chciała, by on sam wie­dział. By wie­dział po trzydzies­tu la­tach małżeństwa, cze­go prag­nie je­go żona i by sam, bez przy­pomi­nania, pamiętał [...] — czytaj całość

recenzja książki
zebrała 4 fiszki • 20 listopada 2013, 21:09

Waść zejdzie z tego konia, jeszcze sobie krzywdę zrobi

Mean­dry miłości
ka­tego­ria: li­tera­tura piękna
liczba stron: 340
ce­na: 32,90 zł
wy­daw­nic­two: Wy­daw­nic­two Czar­no na Białym
oce­na: 7,5/10

„Ból, który czu­jemy po upad­ku, w dużej mie­rze za­leży od wy­sokości, na jaką się wspięliśmy.” [1]

WAŚĆ ZEJ­DZIE Z [...] — czytaj całość

recenzja książki
zebrała 1 fiszkę • 12 listopada 2013, 12:58

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • projekt eyesOFsoul – (za­pisa­ne, opub­li­kowa­ne)

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 19:26yestem sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

wczoraj, 08:30eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Zuzka

wczoraj, 08:29eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

przedwczoraj, 23:57Salomon sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

przedwczoraj, 23:53Salomon sko­men­to­wał tek­st Zuzka

przedwczoraj, 19:56eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st poecie nie wróży sięz [...]

przedwczoraj, 18:01eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

przedwczoraj, 17:40eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

przedwczoraj, 12:07bystry.76 sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

przedwczoraj, 12:06bystry.76 sko­men­to­wał tek­st Zuzka