eyesOFsoul, poezja, strona 2

473 teksty (poez­ja) – auto­rem jest eyesOF­soul.

ogłoszenia drobne

odkąd pa­miętam
szu­kam człowieka
który pot­ra­fiłby objąć

moją samotność 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 28 marca 2019, 22:23

spowiedź

mówią że to mija
że na­wet pus­tkę da się za­pełnić
myślą mową
uczyn­kiem

i zaniedbaniem

dlacze­go więc nie pot­ra­fię
roz­grzeszyć się
z ciebie 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 7 marca 2019, 21:22

pustka

choć odkłada się w nas latami
od­czu­wasz ją znienacka
jak­by do­piero co 
weszła przez uchy­lone drzwi
do sieni

po­tem jest już gorzej
gdy próbu­jesz pozbierać
resztki obecności
które po­zos­ta­wione w kątach
rozkładają się i gniją

masz wrażenie że prze­gapiłeś
os­tatni pociąg

i nig­dzie więcej już nie pojedziesz 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 6 marca 2019, 14:54

jak książka

chciałabym cza­sem wyjść po­za nawias
pos­ta­wić prze­cinek za­miast krop­ki
mieć ja­kiś ciąg dal­szy

bo gdy chodzi o ścisłość
czuję się ciągle niedokończona
jak­by ktoś roz­począł mnie czytać
i za­raz później odłożył na półkę

niechciane 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 6 marca 2019, 12:08

kolejny raz

mam wrażenie że bar­dziej składam się z drzazg
niż z całości
że mo­je końce świata
roz­chodzą się we wszys­tkich stronach
że ta skorupa
zaczy­na mi już za bar­dzo ciążyć

mam wrażenie że na­wet jeśli wzięłabym się w garść
prze­ciekłabym so­bie przez pal­ce

czy mógłbyś mi po­wie­dzieć gdzie jestem
i który to już raz umieram?

ja już przes­tałam liczyć
na cokolwiek 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 28 lutego 2019, 14:01

trafiony zatopiony

po­dob­no są gor­sze nie­szczęścia na świecie
niż ja

ale wciąż trud­no mi uwierzyć
że mogłabym być twoim początkiem
z którym można zacząć od nowa

fas­cy­nac­ja - to całkiem dziw­ne zja­wis­ko
kiedy przed czub­kiem no­sa
wy­ras­ta ci myśl tyl­ko o niej

i ani się obejrzysz
a tkwisz w tym po uszy

pow­tarzam ci więc że nie warto
stać nad prze­paścią ust
by w nią skoczyć 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 28 lutego 2019, 13:38

M jak Miłosz*

dwa­naście żeber niżej -
Ty,
całość mo­jego świata* sy­nowi, 23.01.19 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 23 lutego 2019, 01:50

*** (4 z 365)

nie jes­tem w nas­tro­ju
do wier­szy
do życia
do 365 dni w roku
w których muszę oddychać

ręce opa­dają jak piersi
z ro­ku na rok
jest co­raz gorzej

cza­sami zas­ta­nawiam się
kim bym była
gdy­by nie ty

- dwie litery
pot­ra­fią wywrócić dom
do góry nogami

a ja tyl­ko staję na głowie
i myślę
która per­spek­ty­wa jest lepsza 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 4 stycznia 2019, 14:29

***

dzielisz mnie na czworo
jak włos z głowy
co spada

niezauważenie 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 24 września 2018, 21:56

(***) kiedyś była inna

kiedyś była inna
łatwa
mogła zmieścić się w dłoni

dziś widzę jak przez la­ta
nab­rała kształtów
i ciąży mi na ramieniu

kiedyś była wszędzie
nigdzie
tak łat­wo było ją znaleźć
jak i stra­cić

dziś kiedy jest
chciałabym ją wyrzucić
a kiedy jej nie ma
tęsknię 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 15 lipca 2018, 21:54

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • projekt eyesOFsoul – (za­pisa­ne, opub­li­kowa­ne)

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

15 lipca 2019, 00:17yestem sko­men­to­wał tek­st *** (ludzie)

13 lipca 2019, 22:21marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st *** (ludzie)

13 lipca 2019, 11:50Salomon sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

12 lipca 2019, 13:04eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st *** (ludzie)

11 lipca 2019, 12:58PetroBlues sko­men­to­wał tek­st *** (ludzie)

11 lipca 2019, 12:38eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st *** (ludzie)

10 lipca 2019, 20:23truman sko­men­to­wał tek­st Influencer to ta­kie os­tatnio [...]

10 lipca 2019, 20:19eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Influencer to ta­kie os­tatnio [...]

10 lipca 2019, 18:29zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st Influencer to ta­kie os­tatnio [...]

9 lipca 2019, 15:25.Rodia sko­men­to­wał tek­st Publikując... pielęgnu­jesz swój ek­shi­bic­jo­nizm.