eyesOFsoul, poezja, strona 47

473 teksty (poez­ja) – auto­rem jest eyesOF­soul.

Kiedyś

Stanę przed Tobą, Kochanie...
I niemożli­we się stanie!
Wyrzu­cimy na bez­senność leki.
Będziemy ze sobą na wieki.

Po­całuję Cię czule,
Twoim ciałem się otulę...
W roz­koszy ra­zem skąpani,
już nig­dy nie będziemy sami.

A dziś?
Dziś trwajmy!
Bo cóż in­ne­go możemy?
Może wkrótce ra­zem będziemy. 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 15 czerwca 2010, 22:55

Niewinność

Wie­rzchem dłoni prze­jechał po policzku,
i na jej do­tychczas jeszcze bla­dym liczku...
Ru­mieniec ceg­la­ny znikąd się pojawił.
Wstyd­li­wość uk­ry­waną na światło dzien­ne wsta­wił.

Słowa... Słowa mu ością w gar­dle stanęły.
Ser­ce moc­nej za­biło, mięśnie się spięły.
Bo piękno na­tural­ne w czys­tej pos­ta­ci zobaczył.
Cnot­li­wość młodej da­my w nieśmiałości wypatrzył. 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 14 czerwca 2010, 17:47

Aktorka

- Mo­je ser­ce się z pier­si wyrywa!
Pokłady miłości w so­bie wiel­kie skrywa!
Co na to po­radzi Pan... Pa­nie doktorze?
Jest na to, ja­kie le­kar­stwo może?
Bo ja chce la­tać, ska­kać, góry zdobywać,
cichaczem w nocy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 22 fiszki • 13 czerwca 2010, 21:51

Jadę - nie piję

Bo prze­cież nic się nie stanie,
Ty os­trożnie w swym mi­ni Vanie,
przekręcisz w sta­cyj­ce kluczyki,
z płyty do­biegną roc­ko­we krzyki
i ruszysz w miarę bezpiecznie,
by do łóżka położyć się grzecznie.

To nic, że jes­teś pijany!
To nic, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 15 fiszek • 11 czerwca 2010, 21:16

Kochanie

Nic się nie zmieniło.
Może mnie trochę ubyło,
ale cóż... Porzucę cierpienie.
Dla Ciebie zos­ta­wię ciche westchnienie.
Nie uro­nię ni kro­pel­ki żalu,
będę dochodzić do siebie pomału,
będę da­lej oj­cem dla naszych dzieci,
bez krzy­ku wyrzucę dziś śmieci!
Nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 20 fiszek • 9 czerwca 2010, 12:24

Samobójczyni

Świat bez barw. Zaw­sze szary.
Człowieku! Na­wet nie dałbyś wiary,
że jej się żyć odechciało...
Sen­su is­tnienia życie nie miało.
Czar­ny płaszcz i po­nura mina.
Ciągle to była tyl­ko jej wina.
Nies­mak dni i gorzkie jutro.
To­bie też byłoby [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 15 fiszek • 8 czerwca 2010, 02:21

Tęsknota

Kołysze Cię do snu
budzi w każdym dniu
często z Ciebie so­bie drwi
roz­bi­ja się o drzwi
cza­sem jest przy kolacji
często jest pełna gracji
cza­sem jej nie ma wca­le
wy­wołuje niemałe skan­da­le
chodzisz z nią na [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 16 fiszek • 7 czerwca 2010, 13:01

Kobieta

1.
Wśród fałszy­wych twarzy, szu­kasz uko­jenia.
Nie myśl, że będąc z ni­mi co­kol­wiek zmieniasz.
Uto­piłeś niejed­no lo­ve sto­ry w łyżce wo­dy.
Może te­raz To­bie pot­rze­ba ochłody?

ref.
Idziesz... A świat ra­zem z Tobą. [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 12 fiszek • 4 czerwca 2010, 21:17

Ja, mały człowiek

Jak to jest być po tam­tej stro­nie życia?
Gdzie jest ludzka gra­nica bycia?
Co się znaj­du­je u podnóża śmierci?
Czy ser­ce w pier­si bi­je, czy tyl­ko się wier­ci?
Czy można być mar­twym nie leżąc [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 15 fiszek • 27 maja 2010, 15:22

Wybaczam

Pa­miętam os­tatnie spotkanie
i Two­je niedo­kończo­ne zdanie
i wie­rzby szu­miące nad na­mi
i smu­tek zalęgający pod ocza­mi
i w kościach łupiące pragnienie
i wspólne uwielbienie
i miłość, która była
i zażyłość, która łączyła
i strach, że to już [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 12 fiszek • 26 maja 2010, 15:07

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • projekt eyesOFsoul – (za­pisa­ne, opub­li­kowa­ne)

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

15 lipca 2019, 00:17yestem sko­men­to­wał tek­st *** (ludzie)

13 lipca 2019, 22:21marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st *** (ludzie)

13 lipca 2019, 11:50Salomon sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

12 lipca 2019, 13:04eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st *** (ludzie)

11 lipca 2019, 12:58PetroBlues sko­men­to­wał tek­st *** (ludzie)

11 lipca 2019, 12:38eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st *** (ludzie)

10 lipca 2019, 20:23truman sko­men­to­wał tek­st Influencer to ta­kie os­tatnio [...]

10 lipca 2019, 20:19eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Influencer to ta­kie os­tatnio [...]

10 lipca 2019, 18:29zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st Influencer to ta­kie os­tatnio [...]

9 lipca 2019, 15:25.Rodia sko­men­to­wał tek­st Publikując... pielęgnu­jesz swój ek­shi­bic­jo­nizm.