eyesOFsoul, poezja, strona 5

473 teksty (poez­ja) – auto­rem jest eyesOF­soul.

(...) z nieodzowności.

mu­sisz o mnie zapomnieć

bo we mnie wciąż
zbyt wiele końców
świata

niż życia 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 27 lipca 2017, 22:45

(...) zbyt wiele czerwonych świateł.

kiedy py­tasz o drogę
wśród tych prześcieradeł
jes­tem jedyną
do której tęskni się tyl­ko nocami

z de­finic­ji - mogłabym być
gdy­byś chciał mnie zatrzymać
cho­ciaż na chwilę
będę prawdziwa 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 27 lipca 2017, 22:02

(...) jestem błędem.

jeśli wie­rzysz w miłość
od­puść

we mnie nie ma nic więcej
prócz bólu

który roz­sta­wia "nas" po kątach 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 18 lipca 2017, 09:53

wrześniowa

wczo­raj miałam ba­bie la­to
wpląta­ne w warkocze
spójrz

to tu się wszys­tko zaczyna
od nitki
do kłębka 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 14 lipca 2017, 11:12

On(i)

to będzie bar­dzo krótki wiersz
o mężczyz­nach mo­jego życia

którzy nie istnieją 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 14 lipca 2017, 11:05

Nie nazwał mnie piękną

było we mnie zbyt wiele
brzyd­kich rzeczy

w których chciał
tak bar­dzo się zaczytać 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 14 lipca 2017, 00:30

materiał(y)

gdy­byś nie był
je­go częścią

zmieniłabym już dawno
cały swój świat 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 10 lipca 2017, 08:50

*** [z kim dzisiaj umierasz?]

to się dzieje nag­le
pew­ne­go dnia wstajesz
i już wiesz że wszys­tko się zmieniło

że uśmiech który jeszcze wczo­raj należał
tyl­ko do ciebie
już na­wet nie jest twój

że oczy jej zielo­ne oczy
już nie pat­rzą na ciebie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 14 fiszek • 28 czerwca 2017, 14:29

*** ( chciałabym powiedzieć)

chciałabym po­wie­dzieć,
że to nic.
że smu­tek w oczach nie ma two­jego imienia.
że jeszcze się nam zdarzy

być.


w słowach - wszys­tko jest pros­te.
jak spraw­dze­nie poczty
o poranku
czy jeszcze tam jesteś.

jesteś? 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 14 czerwca 2017, 11:57

zazębienia

po­za sobą mam tyl­ko ramę
- płaszczyznę wklęsłą - 
do której nie da się już przylepić
żad­ne­go spojrzenia

a wciąż co ra­no
tym nieobec­nym wzorkiem
pow­tarzasz mi że kochasz

ale nie wiem już jak można kochać
tak bar­dzo tęsknie
jak ty

do ko­goś innego 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 28 kwietnia 2017, 23:25

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • projekt eyesOFsoul – (za­pisa­ne, opub­li­kowa­ne)

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

15 lipca 2019, 00:17yestem sko­men­to­wał tek­st *** (ludzie)

13 lipca 2019, 22:21marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st *** (ludzie)

13 lipca 2019, 11:50Salomon sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

12 lipca 2019, 13:04eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st *** (ludzie)

11 lipca 2019, 12:58PetroBlues sko­men­to­wał tek­st *** (ludzie)

11 lipca 2019, 12:38eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st *** (ludzie)

10 lipca 2019, 20:23truman sko­men­to­wał tek­st Influencer to ta­kie os­tatnio [...]

10 lipca 2019, 20:19eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Influencer to ta­kie os­tatnio [...]

10 lipca 2019, 18:29zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st Influencer to ta­kie os­tatnio [...]

9 lipca 2019, 15:25.Rodia sko­men­to­wał tek­st Publikując... pielęgnu­jesz swój ek­shi­bic­jo­nizm.