eyesOFsoul, poezja

470 tekstów (poez­ja) – auto­rem jest eyesOF­soul.

Zuzka

roz­chy­lasz mo­je nogi,
próbując zli­zać ze mnie
całą słod­kość te­go świata

jeszcze te­go nie ro­zumiem, tato
mam osiem lat
i mak we włosach

(ciągle myślę że mnie kochasz) 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 15 czerwca 2019, 21:16

*** (weź ze sobą narzędzia)

zu­pełnie przypadkiem
gu­bię li­ter (y)
słowa zle­wają się w je­den ciąg
gdy zapominamwcisnąćspacji
tam gdzie, nie trze­ba, wstawiam
prze,cinek
gu­bię kropkę nad I nie sta­wiam znaku

zu­pełnie przypadkiem
i od nie­chce­nia
piszę n i e p o p r a w nie
.

ot­wieram u w kturym
cze­kam aż mnie naprawisz 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 15 czerwca 2019, 12:53

*** (chciałabym powiedzieć)

chciałabym powiedzieć

że jestem
że to co wi­dać w lustrze
to nie tyl­ko mo­je odbicie
to ja
że miłość jeszcze się zdarzy
że prze­cież jeszcze nie umieram

chciałabym powiedzieć

że kocham
że to ta­kie naturalne
chwy­cić ko­goś za rękę
i ciągnąć do lasu
ska­kać w kałuży
i śmiać się
tak po prostu

chciałabym po­wie­dzieć

że tęsknię
za kimś kto powiedziałby
że jes­tem wyjątkowa
że te wszys­tkie blizny
do­dają mi tyl­ko uroku
że nie mam po­wodu
do nienawiści 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 13 czerwca 2019, 08:57

pytanie retoryczne

czy można uz­nać to 
za samobójstwo

gdy zu­pełnie przypadkiem
roz­leję się jak mleko
które­go brak­nie do kawy? 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 4 czerwca 2019, 11:52

Alzheimer

Ma­mo, boję się, że zapomnę,
by wstać ra­no z łóżka i zjeść śniadanie,
że od lat nie piję już ka­wy,
a her­batę słodzę jedną łyżeczką,
tyl­ko dla­tego by ku­pić choć ki­lo cuk­ru
w pob­liskim sklepie.

Mamo, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 23 kwietnia 2019, 23:50

ogłoszenia drobne (2)

bezdomność
szu­kam ramion
które w rozpiętości

ujmą ją całą 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 8 kwietnia 2019, 22:43

choroba XXI wieku

nas­tały czasy
gdzie cały do­robek mieści się
w walizce

i dom na kółkach
na­wet niewłasny
a wy­najęty
w każdym zakątku Polski

nas­tały właśnie ta­kie czasy
w których ni­by się jest 
ni­by żyje
ni­by się ma 

a jed­nak brak
jak­by kończyny
przez co za­miast iść

kuśtykasz 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 28 marca 2019, 22:35

ogłoszenia drobne

odkąd pa­miętam
szu­kam człowieka
który pot­ra­fiłby objąć

moją samotność 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 28 marca 2019, 22:23

spowiedź

mówią że to mija
że na­wet pus­tkę da się za­pełnić
myślą mową
uczyn­kiem

i zaniedbaniem

dlacze­go więc nie pot­ra­fię
roz­grzeszyć się
z ciebie 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 7 marca 2019, 21:22

pustka

choć odkłada się w nas latami
od­czu­wasz ją znienacka
jak­by do­piero co 
weszła przez uchy­lone drzwi
do sieni

po­tem jest już gorzej
gdy próbu­jesz pozbierać
resztki obecności
które po­zos­ta­wione w kątach
rozkładają się i gniją

masz wrażenie że prze­gapiłeś
os­tatni pociąg

i nig­dzie więcej już nie pojedziesz 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 6 marca 2019, 14:54

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • projekt eyesOFsoul – (za­pisa­ne, opub­li­kowa­ne)

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 19:26yestem sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

wczoraj, 08:30eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Zuzka

wczoraj, 08:29eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

przedwczoraj, 23:57Salomon sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

przedwczoraj, 23:53Salomon sko­men­to­wał tek­st Zuzka

przedwczoraj, 19:56eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st poecie nie wróży sięz [...]

przedwczoraj, 18:01eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

przedwczoraj, 17:40eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

przedwczoraj, 12:07bystry.76 sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

przedwczoraj, 12:06bystry.76 sko­men­to­wał tek­st Zuzka