eyesOFsoul, strona 168

1677 tekstów – auto­rem jest eyesOF­soul.

-Jes­teś szczęśli­wa?- za­pytał pat­rząc w bez­miar błęki­tu, ja­ki znaj­do­wał się w jej niebies­kich oczach.
-Tak..- od­po­wie­działa cicho, po­zos­ta­wiając w po­wiet­rzu dziką wątpli­wość, która osiadła niczym po­ran­na ro­sa na tra­wie.
-Ja­koś nie wierzę.- dalej [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 31 fiszek • 25 lipca 2009, 18:58

Kil­kadziesiąt ra­zy mi­jałam go na tej sa­mej uli­cy. Przez te kil­ka se­kund świat zat­rzy­mywał się. Ser­ce na no­wo ot­rzy­mywało ciosy i roz­dra­pywało do­piero, co zab­liźnioną ranę. Uni­kałam je­go spoj­rze­nia. Bałam się, że [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 24 fiszki • 24 lipca 2009, 15:17

Nie pot­ra­fiła słowa­mi wy­razić te­go, co czuła. Mil­czała. Otaczająca ich cisza, mówiła sa­ma za siebie. Gdy spoj­rzała mu w oczy, wie­działa, że usłyszał jej głos.

Przechod­nie nic nie słysze­li.. By­li głusi i śle­pi na ich mowę miłości. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 23 lipca 2009, 13:53

Kiedyś było mil­cze­niem, które krzyczało we mnie każdej no­cy. Odkąd odeszłaś nie sy­piałem. Dni zle­wały się w jedną całość. Noc my­liłem z dniem. Po­padałem w głębszą dep­resje. Wiesz.. nig­dy nie sądziłem, że [...] — czytaj całość

myśl dnia z 23 lipca 2009 roku
zebrała 46 fiszek • 22 lipca 2009, 14:43

To był je­go skra­wek cza­su, prze­siąknięty jej za­pachem, jej do­tykiem, myśla­mi o niej. Blask jej oczu prze­bijał każdą se­kundę, która mi­jała w zas­traszającym tem­pie. Tyl­ko, że w tej układan­ce bra­kowało is­totne­go ele­men­tu. Jej. 
Ona odeszła. A po niej zos­tało ko­nające wspomnienie. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 21 lipca 2009, 19:01

Cza­sami mam zwykła pot­rzebę wie­dzy, że Ci na mnie choć jeszcze trochę za­leży. Nie chcę byś pow­tarzał mi pus­te fra­zesy, w których mo­wa o tym, ja­ka jes­tem kocha­na, in­te­ligen­tna i ład­na. I [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 42 fiszki • 20 lipca 2009, 17:52

Zmrok spłynął do te­go mie­szka­nia niczym rze­ka. Po­woli zak­radł się w naj­mniej­sze szcze­liny i za­kamar­ki.. Ciem­ność niczym koc pok­ryła większą część przes­trze­ni. Tyl­ko bla­dy blask og­nia w ko­min­ku oświet­la niewiel­ki skra­wek powierzchni. [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 4 fiszki • 19 lipca 2009, 17:11

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • projekt eyesOFsoul – (za­pisa­ne, opub­li­kowa­ne)

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 19:26yestem sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

wczoraj, 08:30eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Zuzka

wczoraj, 08:29eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

przedwczoraj, 23:57Salomon sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

przedwczoraj, 23:53Salomon sko­men­to­wał tek­st Zuzka

przedwczoraj, 19:56eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st poecie nie wróży sięz [...]

przedwczoraj, 18:01eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

przedwczoraj, 17:40eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

przedwczoraj, 12:07bystry.76 sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

przedwczoraj, 12:06bystry.76 sko­men­to­wał tek­st Zuzka