eyesOFsoul, teksty znajomych

8009 tekstów zna­jomych Użyt­kowników.

6 lipca 2004 roku, godz. 20:15

Zo­baczyłem przed chwilą rzeczy, ja­kie nie śniły się na­wet fi­lozo­fom. Dwóch as­tro­nautów sie­działo na pa­ce pick-upa, który jechał gdzieś wiej­ską drogą. Nieda­leko cmen­tarza śmierć roz­ma­zywała świeżą krew na szy­bie sa­mocho­du. Na­tomiast na [...] — czytaj całość

dziennik • przedwczoraj, 21:49

O! To nie to! 

myśl • 23 czerwca 2019, 14:47

droga zielonych wzgórz

cicho pos­krzy­pują drzewa
pod na­porem pta­sich piór
w za­myśle­niu dep­cze trawę
pol­ny kwiaty ze mnie drwi

odurzo­na świeżym po­wiet­rzem
ko­lora­mi i za­pachem łąk
po­tykam się o ka­mien­ne wer­sy

świat zbu­dowa­ny z ma­py serc
ty­le słów [...] — czytaj całość

wiersz • 23 czerwca 2019, 00:01

Bo­li nadwątlo­ne człowieczeństwo
cudzym słowem wychłostane 

myśl • 22 czerwca 2019, 23:29

Blizny

leżę w prochu i pyle
świat zno­wu stanął na głowie
pat­rzę na Ciebie bezradna
choć to Ty masz prze­bite ręce

wpat­rując się w Two­je rany
przes­tałam dbać o drzazgi

śnił mi się kiedyś w dzieciństwie
sze­lest aniel­skich skrzy­deł
miałam być perłą w koronie
a jes­tem tyl­ko cierniem 

wiersz • 22 czerwca 2019, 16:41

5 lipca 2004 roku, godz. 20:45

Dziś ra­no ot­worzyłem oczy. Nie jes­tem pe­wien, czy obudziłem się tuż przed, czy za­raz po tym niec­nym postępku. Często zdarza mi się nie pa­miętać tych, że je tak nazwę, in­tersen­nych chwil. Lecz [...] — czytaj całość

dziennik • 19 czerwca 2019, 15:26

Życie, to us­tawka, np. te­raz zos­tałam po­zytyw­nie nastawiona... 

myśl • 17 czerwca 2019, 16:15

5 tygodni

Minęło 5 ty­god­ni, odkąd roz­począłem pracę nad nową wer­sją stro­ny. Przeglądam właśnie dzien­nik zmian:
http://beta.cytaty.info/dziennik-zmian.htm
i myślę, że spo­ro już za na­mi. Piszę w liczbie mno­giej, po­nieważ po­za pi­saniem trwają też tes­ty i zgłaszanie [...] — czytaj całość

dziennik • 16 czerwca 2019, 23:20

Wciąż wy­myśla­mymy no­we spo­soby za­bija­nia cza­su.
Za to on od­wdzięcza się krótko wiecznością 

myśl • 16 czerwca 2019, 07:05

W gąszczu kamiennych uczuć

Lu­bię porówny­wać
Siebie do innych

Zaw­sze wychodzi, że 
Jes­tem pra­wie normalna 

wiersz • 14 czerwca 2019, 16:13
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu