eyesOFsoul, teksty z czerwca 2010 roku

20 tekstów z czer­wca 2010 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

Podróż

Roz­sta­nia by­wają trud­ne. W szczególności, gdy nie jes­teś pew­ny jut­ra i trud­no Ci kreować jakąkol­wiek przyszłość. Roz­sta­nia by­wają trud­ne. Ale ludzie się roz­stają... Spraw­dzają połącze­nia, pa­kują ba­gaże, od­pro­wadzają się na po­ciąg, pat­rzą w smugę od­la­tujące­go sa­molo­tu... Roz­sta­nia by­wają trud­ne. Lecz trze­ba trwać. To je­dyne an­ti­dotum. Prze­cież z niektórych podróży kiedyś w końcu się wraca. 

myśl
zebrała 67 fiszek • 30 czerwca 2010, 22:52

Nie igraj z uczuciem

Zdradzasz go gestem,
mi­miką twarzy.
Mówisz dziś: - Jestem.
- Błądząc po plaży.

Szu­kasz nowego,
sta­re trzymając.
Wciąż chcesz lepszego,
sta­re zdradzając.

Jes­teś okrutna!
Świat się odegra.
Będziesz i Ty smutna,
bo tak się nie gra. 

wiersz
zebrał 41 fiszek • 22 czerwca 2010, 18:01

Szach i... mat

Nie chcę byś był o mnie zaz­dros­ny. Na tej szachow­ni­cy brak zaufa­nia budzi niez­godę. To ta­ki „szach”, że coś w tym naszym związku jest nie tak. Do­wodzi to bar­dziej złemu mniema­niu o mnie. Prze­cież nie jes­tem łat­wa. A może jes­tem, bo kocham Ciebie, a nie tam­te­go spod siódemki? 

myśl
zebrała 73 fiszki • 20 czerwca 2010, 15:17

Ludzie i ludzie

Tam, gdzie du­ma - os­karżą Cię o litość.
Tam, gdzie po­kora - podziękują Ci za pomoc. 

myśl
zebrała 108 fiszek • 19 czerwca 2010, 16:00

Nauczę się żyć bez Ciebie

Za­miast dwóch kubków, je­den postawię
i jak co dzień, przy po­ran­nej ka­wie
na lodówce przypnę notatki,
by Małgo­ni ku­pić zeszyt gładki,
a Szym­ko­wi parę butów na wiosnę,
bo on ciągle mówi: - Ma­mo, prze­cież rosnę!

Za­pakuję dzieciakom [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 32 fiszki • 18 czerwca 2010, 00:01

Pat­rz oczy­ma duszy

Żeby dos­trzec is­tne piękno, mu­sisz stać się niewi­domym. Bez te­go na­wet na zielo­nym nie przej­dziesz dob­rze przez pa­sy życia. 

myśl
zebrała 83 fiszki • 17 czerwca 2010, 12:10

Kiedyś

Stanę przed Tobą, Kochanie...
I niemożli­we się stanie!
Wyrzu­cimy na bez­senność leki.
Będziemy ze sobą na wieki.

Po­całuję Cię czule,
Twoim ciałem się otulę...
W roz­koszy ra­zem skąpani,
już nig­dy nie będziemy sami.

A dziś?
Dziś trwajmy!
Bo cóż in­ne­go możemy?
Może wkrótce ra­zem będziemy. 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 15 czerwca 2010, 20:55

Niewinność

Wie­rzchem dłoni prze­jechał po policzku,
i na jej do­tychczas jeszcze bla­dym liczku...
Ru­mieniec ceg­la­ny znikąd się pojawił.
Wstyd­li­wość uk­ry­waną na światło dzien­ne wsta­wił.

Słowa... Słowa mu ością w gar­dle stanęły.
Ser­ce moc­nej za­biło, mięśnie się spięły.
Bo piękno na­tural­ne w czys­tej pos­ta­ci zobaczył.
Cnot­li­wość młodej da­my w nieśmiałości wypatrzył. 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 14 czerwca 2010, 15:47

Aktorka

- Mo­je ser­ce się z pier­si wyrywa!
Pokłady miłości w so­bie wiel­kie skrywa!
Co na to po­radzi Pan... Pa­nie doktorze?
Jest na to, ja­kie le­kar­stwo może?
Bo ja chce la­tać, ska­kać, góry zdobywać,
cichaczem w nocy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 22 fiszki • 13 czerwca 2010, 19:51

Jadę - nie piję

Bo prze­cież nic się nie stanie,
Ty os­trożnie w swym mi­ni Vanie,
przekręcisz w sta­cyj­ce kluczyki,
z płyty do­biegną roc­ko­we krzyki
i ruszysz w miarę bezpiecznie,
by do łóżka położyć się grzecznie.

To nic, że jes­teś pijany!
To nic, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 15 fiszek • 11 czerwca 2010, 19:16

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

13 października 2018, 08:18eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Z od­da­li podzi­wiam Twą [...]

12 października 2018, 14:30eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

12 października 2018, 14:28eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

12 października 2018, 08:22eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

25 września 2018, 13:05Gaia sko­men­to­wał tek­st ***

25 września 2018, 11:30kati75 sko­men­to­wał tek­st ***

24 września 2018, 20:11yestem sko­men­to­wał tek­st ***

24 września 2018, 19:56eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st ***

2 września 2018, 20:28mistcat. sko­men­to­wał tek­st (***) kiedyś była in­na

28 sierpnia 2018, 17:59yestem sko­men­to­wał tek­st (***) kiedyś była in­na