eyesOFsoul, teksty z czerwca 2013 roku

24 teksty z czer­wca 2013 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

liścik

Mu­sisz zo­baczyć gra­nat moich paz­nokci, za­topić się w ich intensywność.
K.
pod­pi­suje się li­terą. jak­by świat
zos­tał zep­chnięty do inic­jału. mówił więcej,
skra­cając stro­ny do kil­ku linii
pa­pilar­nych, które chcą pozostawić
ciepły ślad na szybie.

możesz go dot­knąć. wziąć w ramiona.
na­wet nieść na barkach,
jeśli [tyl­ko] uniesiesz ciężar. 

wiersz
zebrał 22 fiszki • 30 czerwca 2013, 08:41

Można wy­rywać chwas­ty, kiedy siebie od­dzieli się od plew. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 29 czerwca 2013, 13:49

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

wiersz • 27 czerwca 2013, 19:58

z pamiętnika Marilyn Monroe

Wszys­cy mężczyźni są ta­cy s­ami, mają tyl­ko różne twarze, żeby można było ich rozpoznać.
~ Ma­rilyn Monroeza­nim co­kol­wiek po­wie, ma chłopców
którzy zos­ta­wiają swo­je par­tner­ki.
proszą do tańca. z me­lodyj­nym uśmiechem,
jak­by by­li war­ci całej no­cy - 

nie są na­wet grzechu. kiedy stoją przy barze,
za­mawiać drin­ki. wy­ciąga dłonie.

pełna żłobień i rysów mu­si moc­no ścis­kać serce,
by pękło, obi­jając się o krzy­wiznę bioder. 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 26 czerwca 2013, 22:21

[gęsto]

Często myślę o tym wy­rażeniu "zaczer­pnąć po­wiet­rza". Oz­nacza ono, że idzie się gdzie in­dziej, żeby je zna­leźć. Oz­nacza dosłow­nie: w miej­scu, w którym jes­tem, duszę się.
- Da­vid Foenkinos


naj­pierw jest niejas­ne uczucie,
że trzeba [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 24 czerwca 2013, 13:59

wydra_pana

"Była moim zep­su­tym zegarem,
nies­kończo­nością w za­sięgu moich warg."

- Da­vid Foenkinos


nig­dy nie jest sa­ma gdy wra­ca
ma ko­lejną przestrzeń
do tworze­nia burzy w kieliszku
nie pot­rze­buje pary

a i tak zat­rzy­małby ją 
po­między war­ga­mi
by spi­jać bez końca 

erotyk
zebrał 15 fiszek • 23 czerwca 2013, 21:39

skojarzenia

A kiedy zdążyłam się prze­konać, jak moc­no można tęsknić - wróciłeś.
[EoS]


pus­tkę można wy­pełnić na wiele spo­sobów
naj­pewniej jest ją zaszyć
między piątym a siódmym żebrem
by za­pom­nieć że w ogóle istnieje

bo co to znaczy tęsknić
to ta­kie nic
o którym do­wie­dzieliśmy się
więc zaczęło nam przeszkadzać
że już go nie ma 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 22 czerwca 2013, 19:46

pętla

zim­ne pi­wo. kap­sel. trochę butelek
po kątach. można wyt­rzeć z kurzu
sa­mot­ność lub odłożyć się na bok.
od­leżeć kil­ka zdro­wasiek. w akcie
wiary - prze­nieś góry dokumentów.

i za­pom­nieć. wra­cając do początku. 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 21 czerwca 2013, 17:53

monolog: .M-brion

kil­ka dni od ko­lej­nych narodzin
mam ceb­ro­we imię i ćmię się,
pa­dając deszczem o świt,

nikt nie spy­ta o pogodę.

a ja: dziękuję, dobrze.
tym ra­zem chcę być
słońcem.
 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 20 czerwca 2013, 12:03

geo. metr i ja

było w nas zbyt wiele deszczu - mówię,
ale to cisza dud­ni o pa­rapet tak głośno,
że aż przes­taję roz­pozna­wać, czy­je głosy
do­tykają przed­ra­mienia. mam na nim historię
trzech mężczyzn. w os­tatnim akcie

po­rusza­my się uk­radkiem. nie wiedząc, czy
po raz os­tatni. mam piękniej­sze imię
w snach. trójkąty i kwad­ra­ty
tworzą gwiaz­dy. a te prze­cież zawsze
w końcu spadną. nim zdążę dosięgnąć. 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 19 czerwca 2013, 13:09

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

13 października 2018, 08:18eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Z od­da­li podzi­wiam Twą [...]

12 października 2018, 14:30eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

12 października 2018, 14:28eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

12 października 2018, 08:22eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

25 września 2018, 13:05Gaia sko­men­to­wał tek­st ***

25 września 2018, 11:30kati75 sko­men­to­wał tek­st ***

24 września 2018, 20:11yestem sko­men­to­wał tek­st ***

24 września 2018, 19:56eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st ***

2 września 2018, 20:28mistcat. sko­men­to­wał tek­st (***) kiedyś była in­na

28 sierpnia 2018, 17:59yestem sko­men­to­wał tek­st (***) kiedyś była in­na