eyesOFsoul, teksty z czerwca 2014 roku

11 tekstów z czer­wca 2014 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

Za­miast zry­wać ze mnie ub­ra­nia, zed­rzyj ze mnie tę dzi­kość, która wciąż się we mnie budzi. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 27 czerwca 2014, 11:27

Ze wszys­tkich upadków po­zos­tał mi już tyl­ko je­den... Z naj­wyższe­go szczytu. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 20 czerwca 2014, 23:40

Nie pot­rze­buję mówić, kiedy czytam. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 16 czerwca 2014, 13:45

Mo­je us­ta układają się w kształt Twoich ust.


/eŁ.owi, bo wciąż jest/
 

myśl
zebrała 9 fiszek • 14 czerwca 2014, 22:07

Od­bi­jamy się sobie. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 13 czerwca 2014, 16:01

Mogłabym się bać, że w końcu brak­nie mi cza­su... Ale bar­dziej mar­twię się, że to w końcu mnie braknie. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 10 czerwca 2014, 16:36

Nie wiem czy ta miłość nam wyj­dzie, sko­ro jeszcze nie weszła. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 8 czerwca 2014, 21:45

Jed­ne­go dnia mi­jają ty­god­nie, miesiące, la­ta. Nag­le przes­ta­je się mieć 18 lat. Jed­ne­go dnia. Nies­podziewa­nie nie idzie się do szkoły. Tyl­ko pra­ca, dom, pra­ca... Jed­ne­go dnia. To niesamowite. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 6 czerwca 2014, 11:40

I w końcu przychodzi piątek. Po­cie­szające jest też to, że za tydzień też przyjdzie. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 5 czerwca 2014, 23:05

Nie mam na ty­le cza­su, by być zajętą. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 3 czerwca 2014, 16:54

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • projekt eyesOFsoul – (za­pisa­ne, opub­li­kowa­ne)

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 19:26yestem sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

wczoraj, 08:30eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Zuzka

wczoraj, 08:29eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

przedwczoraj, 23:57Salomon sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

przedwczoraj, 23:53Salomon sko­men­to­wał tek­st Zuzka

przedwczoraj, 19:56eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st poecie nie wróży sięz [...]

przedwczoraj, 18:01eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

przedwczoraj, 17:40eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

przedwczoraj, 12:07bystry.76 sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

przedwczoraj, 12:06bystry.76 sko­men­to­wał tek­st Zuzka