eyesOFsoul, teksty z grudnia 2011 roku

13 tekstów z grud­nia 2011 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

Sa­mot­ność jest wte­dy, kiedy na­wet pech już nie chce cię prześladować. 

myśl
zebrała 63 fiszki • 25 grudnia 2011, 14:59

Oddycham

Wiesz? Po­siadam wnętrze.
Kiedyś było w nim pusto,
szaro...
Na­wet liście nie do­dały kolorytu
pustyni.
Mu­siałam roz­ciągać słowa -
do granic,
by choć na chwilę
zatuszować
blizny.

Dziś zbieram tam ciepłe spojrzenia
i w bruzdach
ko­pię głębiej,
by wszys­tko zmieścić.[Os­tatnio jest mi le­piej. Dziękuję.]
 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 22 grudnia 2011, 19:31

Don Kichot w spódnicy

Kub­ki smakowe
wy­pełnione po brze­gi tobą
za­pijam kawą.

Po­mimo to
czuję obecność,
która obi­ja się o ściany.

Na nich cień
dru­kuje imię z końca języka.

A ja wciąż próbuję wal­czyć ze słońcem. 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 20 grudnia 2011, 12:11

Przy­bici... rdzewieją. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 19 grudnia 2011, 12:12

Dymny dotyk

Nie umiera - ob­ce ciepło
zaz­na­jomione ze skórą
grzęźnie alu­zyj­nie w płucach.

Mi­mo to pot­ra­fisz roz­poznać
wy­razy twarzy, które przetrzymują.

Dziw­nie tak -
od­no­sić wrażenie,
nie wiedząc dokąd. 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 16 grudnia 2011, 17:41

A może tęsknisz za mną?

Zliczałeś wyk­ropko­wane słowa na skórze
nasączo­ne tobą były skończo­ne jak ja
kiedy roz­sta­liśmy się po raz pier­wszy

jeszcze wte­dy uczyłeś mnie al­fa­betu Braille'a
i mówiłeś że za kur­tyną spoj­rze­nie widzi więcej

dziś słychać już tyl­ko zduszo­ny dźwięk wy­biera­nego nu­meru
bo wciąż nie odbierasz.in­spi­red by PIH (Spóźnieni kochankowie) 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 14 grudnia 2011, 18:50

Imponderabilia*

Cały jes­teś oddechem
tak dosadnym
że aż niezbędnym

i kiedy prze­nikasz przez palce
przeźroczysty
tyl­ko od­czu­cie da­je znać
jak moc­no tkwisz
wewnątrz

a ja pochłaniam
każdy kęs
by jeszcze raz zgu­bić się w Tobie. 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 13 grudnia 2011, 18:41

Żeby tam na górze
ugi­nali się przed twoim życiem -
mu­sisz wstać... 

myśl
zebrała 40 fiszek • 12 grudnia 2011, 20:36

Jesteś ze mną, bo jesteś? Oddychasz z przyzwyczajenia? Baw mnie...

Pra­wie zapominam,
ile pla­net udało nam się zdobyć,
wędrując za cieniami z dłoni
po na­gich ciałach.

Znów biorę od­dech -
je­den z tych lżejszych,
który nad­mier­nie nie dławi oczu,
kiedy nieobec­ność do­tyka czulej
niż Ty, wychodząc.[Ty­tuł: pa­raf­ra­za - zapożyczona]
 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 9 grudnia 2011, 20:54

A-moll

Krzy­wiz­ny na dłoniach
nie pro­wadzą do ra­ju
a mi­mo tego
za­cis­kam pięści

na­wet to ci nie przeszkadza
i od­pi­nasz pier­wszy guzik. 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 6 grudnia 2011, 13:08

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • projekt eyesOFsoul – (za­pisa­ne, opub­li­kowa­ne)

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 19:26yestem sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

wczoraj, 08:30eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Zuzka

wczoraj, 08:29eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

przedwczoraj, 23:57Salomon sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

przedwczoraj, 23:53Salomon sko­men­to­wał tek­st Zuzka

przedwczoraj, 19:56eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st poecie nie wróży sięz [...]

przedwczoraj, 18:01eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

przedwczoraj, 17:40eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

przedwczoraj, 12:07bystry.76 sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

przedwczoraj, 12:06bystry.76 sko­men­to­wał tek­st Zuzka