eyesOFsoul, teksty z grudnia 2013 roku

22 teksty z grud­nia 2013 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

Od­ci­nam się... sznurkiem. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 28 grudnia 2013, 17:27

Hobbit: Pustkowie Smauga

Hob­bit: Pus­tko­wie Smauga(2013)
ga­tunek: Fan­ta­sy, Przygodowy
pro­duk­cja: No­wa Ze­lan­dia, USA
oce­na: 8,5/10

Po ek­ra­nizac­ji książki J. R. R. Tol­kiena, „Wład­ca Pierścieni”, nastąpił boom na wszel­kiego ty­pu książki i fil­my fan­ta­sy. „Wład­ca Pierścienia, Powrót król” ot­rzy­mał w [...] — czytaj całość

recenzja książki
zebrała 2 fiszki • 26 grudnia 2013, 18:13

Cho­wam się w wier­szach, by nikt mnie nie znalazł. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 21 grudnia 2013, 16:39

Chcieliśmy la­tać. Roz­pościerać skrzydła i wzbi­jać się w przes­tworza... Chcieliśmy czuć się wol­ni i nieza­leżni. A po­win­niśmy się uza­leżnić. Stanąć na ziemi pew­ni te­go, że żad­na burza nie będzie na ty­le sil­na, by zburzyć co­kol­wiek między nami. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 19 grudnia 2013, 17:16

Kiedy do­tyka moich ust, swoimi us­ta­mi... wszys­tko się we mnie przejęzycza.

eŁ.owi 

myśl
zebrała 15 fiszek • 18 grudnia 2013, 13:25

Cza­sem nie chodzi ani o klucz, ani o dziurkę, tyl­ko o drzwi. Właści­we drzwi. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 17 grudnia 2013, 17:04

Po­roz­wie­szałam na sznur­kach myśli, by wywietrzały. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 15 grudnia 2013, 08:25

Mog­liśmy dojść tak da­leko. Mog­liśmy prze­mie­rzyć góry... Gdy­by tyl­ko udało nam się wstać z łóżka. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 14 grudnia 2013, 10:00

Nie mogę wciąż mówić, że jest mi wszys­tko jed­no, kiedy chodzi o us­ta, które mnie nie dotykają. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 13 grudnia 2013, 22:27

Witamy u Rileyów (film)

Dean Ray Koon­tz po­wie­dział kiedyś: „Śmierć dziec­ka - nieważne w ja­kim wieku - jest czymś tak niena­tural­nym i niewłaści­wym, że po ta­kiej tra­gedii trud­no na no­wo od­szu­kać sens życia. Na­wet, gdy zaakceptuje [...] — czytaj całość

recenzja książki
zebrała 3 fiszki • 12 grudnia 2013, 20:46

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
  • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

  • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

  • cry – ...

  • cytaty – Autor przez duże A 

  • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

  • dodane "K" – 12.2016

  • EoS – By nie za­pom­nieć.

  • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

  • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

  • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

  • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

  • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

  • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

  • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

  • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

2 września 2018, 20:28mistcat. sko­men­to­wał tek­st (***) kiedyś była in­na

28 sierpnia 2018, 17:59yestem sko­men­to­wał tek­st (***) kiedyś była in­na

28 sierpnia 2018, 09:04eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st (***) kiedyś była in­na

27 sierpnia 2018, 20:22mistcat. sko­men­to­wał tek­st (***) kiedyś była in­na

26 lipca 2018, 05:32Evulka sko­men­to­wał tek­st nad kropką

17 lipca 2018, 07:46zofija sko­men­to­wał tek­st W moim życiu jak [...]

15 lipca 2018, 22:16yestem sko­men­to­wał tek­st (***) kiedyś była in­na

15 lipca 2018, 19:54eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st (***) kiedyś była in­na

15 lipca 2018, 00:09.Rodia sko­men­to­wał tek­st W moim życiu jak [...]

14 lipca 2018, 10:16sprajtka sko­men­to­wał tek­st W moim życiu jak [...]