eyesOFsoul, teksty z grudnia 2016 roku

8 tekstów z grud­nia 2016 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

o umieraniu, vol.2

kiedy próbu­jesz choćby
zaczer­pnąć powietrza

skóra pęka
od zmartwień
drżą usta

jak­by chciały jeszcze
coś wyszeptać
na pożegnanie

gaśniesz mi w oczachin­spi­red by truman 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 31 grudnia 2016, 00:13

Wszyscy mają skorupki*

i cho­ciaż chciałoby się je czasem
rozłupać

z sa­mego siebie
wychodzą drzazgi


tru­mano­wi, za "wsta­wione" miniaturki 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 28 grudnia 2016, 00:22

Wca­le nie chodzi o pre­zen­ty. Ani też o naj­piękniej rozświet­lo­ny ogród na całej uli­cy. Wca­le nie chodzi o to, w ja­kiej su­kien­ce będziemy na Wi­gilii i czy zdążyłyśmy pójść do fryz­je­ra. Nie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 6 fiszek • 24 grudnia 2016, 13:45

*** [Co masz na sobie?]

"Co masz na sobie?"

zmęczenie
oczy le­piące się do powiek
os­tatnie zda­nie rzu­cone
w tłumie ludzi

do do­mu wrócę wiosną
gdy stop­nieję z twoich nieobecności

ub­ra­na w rosę
spadnę pierwsza

może mnie złapiesz wtedy
może znajdziesz
a może nig­dy nie będzie nam dane

znów się ro­zeb­rać
z emocji

zos­tało mi tyl­ko "niewzruszenie"
gdy cię nie ma 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 22 grudnia 2016, 23:05

Mnie nie ma

cho­ciaż cza­sem chciałabym się wrócić
do siebie. za­pukać czy jeszcze można
do­kończyć zda­nia i na­wet po­zos­ta­wić
kropkę. na końcu le­piej jest po­wie­dzieć

a jed­nak się udało. gdy mnie nie ma.
zim­ne dłonie nie po­zos­ta­wiają nadziei.
w oczach zbyt pus­to, by móc jeszcze
przy­tulić się do ko­gokol­wiek.tru­mano­wi, za je­go trumanowatość 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 18 grudnia 2016, 22:16

W pew­nym mo­men­cie ulżyło mi. Ulżyło mi, bo z nim nie jes­tem. Nie muszę zno­sić je­go hu­morów. Niep­rze­myśla­nych ko­men­tarzy. Nie muszę się głowić: "co miał na myśli? Co chciał po­wie­dzieć?" Mogłam się [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 4 fiszki • 15 grudnia 2016, 23:06

pozory/upadki

"Nie ma już miej­sc, w których jeszcze będziemy razem."
~ Mioush, Bawełna


kiedy na­wet ślad po obrączce zaczy­na parzyć
zas­ta­nawiam się kim są ko­biety
o których milczysz
kim ich mężowie i dzieci

i czy wiedzą że jes­teś
częścią ich szczęśli­wej rodziny 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 15 grudnia 2016, 21:57

Cza­sami mi się wy­daje, że on nig­dy nie is­tniał. A po­tem szu­kam cze­goś na skrzyn­ce poczto­wej i tra­fiam na te wszys­tkie maile. I myślę: nie jes­tem wa­riatką. On był.
I wte­dy tracę grunt pod no­gami. Szu­kam więcej słów. Więcej ob­razów. Więcej dźwięków. Kar­mię się tym wszys­tkim i rozpadam.
Chciałabym, by wrócił. Wiesz? Tak bar­dzo mi go brakuje. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 4 grudnia 2016, 17:40

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • projekt eyesOFsoul – (za­pisa­ne, opub­li­kowa­ne)

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 19:26yestem sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

wczoraj, 08:30eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Zuzka

wczoraj, 08:29eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

przedwczoraj, 23:57Salomon sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

przedwczoraj, 23:53Salomon sko­men­to­wał tek­st Zuzka

przedwczoraj, 19:56eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st poecie nie wróży sięz [...]

przedwczoraj, 18:01eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

przedwczoraj, 17:40eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

przedwczoraj, 12:07bystry.76 sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

przedwczoraj, 12:06bystry.76 sko­men­to­wał tek­st Zuzka