eyesOFsoul, teksty z lipca 2010 roku

28 tekstów z lip­ca 2010 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

Blis­ko ideału

Mieć świado­mość, że wszys­tko na co się de­cydu­jesz nie jest kwes­tią wyob­rażeń a wie­dzy. Bo prze­cież nie ma nic bar­dziej myl­ne­go od ideału, który stworzy­liśmy so­bie na włas­ne pot­rze­by, by czuć się bez­pie­cznie i szczęśli­wie we dwo­je. To jest pętla, którą sa­mi zakłada­my so­bie na szyję... 

myśl
zebrała 74 fiszki • 31 lipca 2010, 20:13

Nie kochasz - odejdź

Mieć świado­mość, że nig­dy nie przyj­dzie Ci usłyszeć: „- Do­piero te­raz jes­tem szczęśli­wy, kiedy Ciebie nie ma przy mnie.”Mieć pew­ność, że nikt nie roz­da­je kart, nie kan­tu­je ani [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 99 fiszek • 30 lipca 2010, 21:48

Eufo­ria z endorfiną

Mieć świado­mość, że budzisz się u bo­ku ko­goś, kto nie jest tyl­ko chwi­lowym za­pełnieniem pus­tki lub jed­nym z wielu kochanków na jedną noc. Mi­mo, że ludzie są da­lecy od [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 82 fiszki • 29 lipca 2010, 13:04

Nie bądź ban­kru­tem miłości

Mieć świado­mość, że te sple­cione dłonie, nie tyl­ko łączą ciało, ale i duszę. W spoj­rze­niu od­bi­ja się nie tyl­ko mo­je, ale i je­go dob­ro. Zaś to up­ragnione szczęście nie tyl­ko dzieli się na dwo­je, ale i przem­naża w ma­tema­tyce uczuć. 

myśl
zebrała 99 fiszek • 28 lipca 2010, 15:20

Przestępcy

Mieć świado­mość, że złodziej, który skradł Two­je ser­ce, uk­radnie i jut­ro, i po­jut­rze, i całą przyszłość. I nig­dy... Nig­dy nie sta­nie się mor­dercą miłości, jaką go darzysz. Lecz i Ty nie­wzrusze­nie krad­nij je­go cen­ne chwi­le, po­całun­ki, objęcia, mi­nuty na roz­mo­wie o niczym. Łam­cie to siódme przy­kaza­nie! By­lebyście tyl­ko by­li szczęśli­wi. Dziś. Jut­ro. Zawsze. 

myśl
zebrała 84 fiszki • 27 lipca 2010, 15:48

Zdo­bywaj kochając

Mieć świado­mość, że jest się w związku z kimś, kto roz­niecając ogień miłości, ciągle będzie do niego dorzu­cał kłody drew­na, by płomień nie ugasł. Bo prze­cież nie wys­tar­czy tyl­ko zdo­być uczucie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 90 fiszek • 26 lipca 2010, 18:01

Kłótnia

Mieć świado­mość, że kiedy za­wie­dzie zaufa­nie, gdy człowiekiem zaczną tar­gać emoc­je, a słowa niepo­hamo­wanie będą wy­laty­wać z ust... Nie sta­niemy się obojętny­mi kłoda­mi, które popłyną nur­tem rze­ki, szu­kając in­ne­go ujścia. Wtedy... [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 73 fiszki • 25 lipca 2010, 16:00

Jut­ro także będziesz dla mnie najważniejszy

Mieć świado­mość, że po la­tach, kiedy... Prze­minie uro­da, zma­leje po­ciąg fi­zyczny, poz­na­my par­tne­ra na wy­lot; na­dal będzie się dla ko­goś naj­ważniej­szym. I seks nie sta­nie się tylko [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 123 fiszki • 24 lipca 2010, 12:00

Nie być jak za­mek z piasku

Mieć świado­mość, że mi­jają ta­kie mi­nuty, które są prze­siąknięte myśla­mi o To­bie. Gdziekol­wiek się wte­dy znaj­du­jesz, z kim­kolwiek roz­ma­wiasz, jakąkol­wiek czy­tasz książkę... Wiesz, że nie jes­teś sa­ma. To ta­kie ważne mieć poczu­cie, że nie jest się garścią pia­chu, która bez­wied­nie ucieka przez pal­ce i kiedyś znik­nie... Strąco­na z dłoni sil­niej­szym podmuchem. 

myśl
zebrała 79 fiszek • 23 lipca 2010, 12:31

Nieg­dyś, te­raz, po latach

Mieć świado­mość, że jest ta­kie spoj­rze­nie, które zachłan­nie roz­pi­na Two­je gu­ziki przy bluz­ce uwy­dat­niającej ko­biece wdzięki. Które tak jak Ty czu­je płomień pożąda­nia, kiedy wychodzisz wie­czo­rem z łazien­ki owinięta [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 83 fiszki • 22 lipca 2010, 14:01

eyesOFsoul

Strona: http://recenzencki.wordpress.com/ https://www.facebook.com/Recenzencki Odtwórz Oficjalny e-mail: recenzencki@interia.pl W sprawie recenzji filmów i książek, miłego słowa odnośnie bloga lub mnie (też lubię komplementy, a co), uwag, sugestii, wszelkiego rodzaju zaczepień, współpracy lub antypracy, zawiązania umowy lub rozwiązania sznurowadła, spowiedzi, kawy, obiadu, późnej kolacji, spaceru o wschodzie słońca, wycieczki rowerowej, wyjazdu na Malediwy, opowiadania, wiersza, za lub przeciw mojej twórczości, kupna samochodu, hamaku, nowej pozycji książkowej, założenia biblioteki, pracy w Wydawnictwie, usypiania dzieci, psa, wujka, ciotki, pilnowania domu, wszelakich robót ręcznych i umysłowych, proszę o kontakt mailowy. Obiecuję, że wszystko wezmę pod uwagę i na każdy mail postaram się odpisać w ciągu najbliższych 24 godzin. Odtwórz Katarzyny w większym stopniu niż właścicielki innych imion (a na pewno w większym stopniu niż pozostałe numerologiczne szóstki) odczuwają przeciwieństwa tkwiące w ich duszy. Zanim dokonają ostatecznych wyborów w życiu, często myślą o rzeczach niemożliwych do pogodzenia. Cenią sobie wolność, ale też są przywiązane do wspomnień i pamiątek. Pragną być samodzielne, ale czują potrzebę pomocy ze strony kogoś o silniejszej osobowości. Pociąga je nowa moda i nowe style życia, a jednocześnie boją się postępować inaczej, niż uczyły mamy czy babcie. Po mniej lub bardziej niespokojnej i burzliwej młodości zaczynają przeważać wpisane w to imię wpływy harmonijnej szóstki i Katarzyna stopniowo staje się zwolenniczką porządku, jasnych reguł życiowej gry, a nawet zaczyna się skłaniać ku tradycji i pewnemu konserwatyzmowi. W przeciwieństwie jednak do innych szóstek, które łatwo się godzą na tradycyjną rolę kobiety, Katarzyny nie czują się do końca "udomowione", lubią demonstrować swoją niezależność i wolność poglądów. Zwykle imię to jest wskaźnikiem dużej inteligencji i żywego umysłu. Katarzynom z natury wiedza łatwo wchodzi do głów, choć mogą się bronić przed etykietą prymuski i intelektualistki. W ogóle natura Katarzyn jest kapryśna i często nieobliczalna. Najlepiej czują się u boku silnych mężczyzn, którzy dają im poczucie bezpieczeństwa. Odtwórz Eos, z greckiego Ἠώς Ēṓs - jutrzenka, z łaciny Aurora - zorza; w mitologii greckiej bogini i uosobienie zorzy porannej, brzasku oraz świtu. Jedna z tytanid; utożsamiana z Hemerą i rzymską Aurorą. Była bóstwem związanym z kultem jutrzenki. Według wierzeń starożytnych Greków każdego świtu przemierzała niebo na lekkim rydwanie, zaprzężonym w parę białych lub różowych koni – Lamposa (Świecącego, Jasnego) i Faetona (Promiennego, Błyszczącego). Swą wędrówkę rozpoczynała wynurzając się z fal Okeanosa na Wschodzie i kończyła zanurzając się w falach Okeanosa na Zachodzie, po drugiej stronie widnokręgu. Otwierała wrota dnia przed wozem Heliosa. Rozpraszała mroki nocy... Zwiastowała światło dnia ludziom i bogom. Odtwórz Luxtorpeda - Autystyczny Odtwórz Coma - Sto tysięcy jednakowych miast http://www.youtube.com/watch?v=JfhsRIDh1RQ&feature=related Pearl Jam - BlackI'm surrounded by Idiots.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

18 lipca 2017, 21:12Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 21:08Paladin sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 21:08eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 21:07Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 21:05Paladin sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 21:02eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 21:01Paladin sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 20:50eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 20:45Irracja sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 20:43eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.