eyesOFsoul, teksty z lipca 2013 roku

19 tekstów z lip­ca 2013 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

Kiedy życie to piekło, bądź og­niem nim spłoniesz. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 31 lipca 2013, 21:19

Ciążnieję

jeśli można po­wie­dzieć o wszys­tkim, co się wokół toczy -
brze­mien­nieją we mnie słowa. rozłupa­ne wierszem
mają imię. naz­wisko. kil­ka znaków szczególnych,
których nie da się roz­gryźć. przez rdzę
zaczną w końcu puchnąć do te­go stopnia,
że i ja je porzucę. poz­nasz po oczach,

gdy będę star­cem po­dob­nym do kar­tki papieru,
który wciąż cze­ka, byś się w nich przejrzał. 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 29 lipca 2013, 16:44

Odziedziczona kamienica

Lus­trza­ne od­bi­cie (2010)
ka­tego­ria: li­tera­tura obca
liczba stron: 532
ce­na: 39,90
wy­daw­nic­two: No­wa Proza
oce­na: 9/10

Ta wielowątko­wa po­wieść o miłości, zaufa­niu, przy­jaźni, bliźnia­czkach, śmier­ci, duszy spra­wia, że dosłow­nie oder­wiesz się od życia.

ODZIE­DZICZO­NA KAMIENICA

„El­speth pat­rzyła na niego [...] — czytaj całość

recenzja książki
zebrała 2 fiszki • 28 lipca 2013, 23:02

21

w moim spoj­rze­niu
zab­rakło wejść
byś mógł być mi

oczkiem w głowie 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 28 lipca 2013, 18:58

W dzień

cza­sem od ciebie
dzieli mnie tyl­ko ciało
roz­la­ne po asfalcie

kiedy stoję za słońcem 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 26 lipca 2013, 23:12

Kocha(ś)

zbyt często
za­haczałeś o spódnice
żebym mogła pod­nieść ją teraz
choćby o centymetr

dla ciebie 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 25 lipca 2013, 20:20

Wypełnienie

gdy­byś tyl­ko chciał
zat­rzy­mać mnie
po­między war­ga­mi

stałabym się bardziej
niż twoja 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 24 lipca 2013, 20:58

Calineczka

jest mnie tak śmie­sznie mało
że zmieściłabym się
w twoich dłoniach

gdy­byś objął 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 23 lipca 2013, 19:12

Cza­sami mu­simy się nau­czyć ot­wierać oczy tak, by nie tyl­ko widzieć drze­wo. Ale by i usłyszeć, dlacze­go to drze­wo widzimy.

in­spi­red: Odtwórz  

myśl
zebrała 11 fiszek • 22 lipca 2013, 14:28

Wielka wesele

Wiel­kie we­sele (2013)
The Big Wedding
ga­tunek: Komedia
pro­duk­cja: USA
oce­na: 5/10

Ste­reotyp za ste­reoty­pem. Lu­bieżność za lu­bieżnością. Po­wikłanie z popląta­niem na każdym kroku.

AL­BO WIEL­KA KLAPA

Nie zwykłam pi­sać krótkich re­cenzji nt. filmów, które oglądam. Na­tomiast o „Wielkim [...] — czytaj całość

recenzja książki
zebrała 2 fiszki • 22 lipca 2013, 00:18

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

13 listopada 2017, 14:40fyrfle sko­men­to­wał tek­st Zamiast ub­rań... zdar­te ma­my [...]

3 listopada 2017, 11:52.Rodia sko­men­to­wał tek­st Ostatnie pod­ry­gi słońca budzą [...]

3 listopada 2017, 11:50zofija sko­men­to­wał tek­st Ostatnie pod­ry­gi słońca budzą [...]

3 listopada 2017, 11:39eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Ostatnie pod­ry­gi słońca budzą [...]

3 listopada 2017, 10:55.Rodia sko­men­to­wał tek­st Ostatnie pod­ry­gi słońca budzą [...]

1 listopada 2017, 21:03Naja sko­men­to­wał tek­st Ostatnie pod­ry­gi słońca budzą [...]

1 listopada 2017, 20:22eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Ostatnie pod­ry­gi słońca budzą [...]

1 listopada 2017, 20:02bystry.76 sko­men­to­wał tek­st Ostatnie pod­ry­gi słońca budzą [...]

30 października 2017, 17:20eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Ich życie ty­le war­te, ile [...]

24 października 2017, 15:06.Rodia sko­men­to­wał tek­st Między sztruk­sem a ko­ronką*