eyesOFsoul, teksty z lipca 2014 roku

6 tekstów z lip­ca 2014 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

Chcę stanąć przed Tobą na­go... byś zo­baczył mnie w każdym świet­le, z każdej sze­rokości geora­ficznej, z każdą blizną, która przy­pomi­na daw­ne przeżycia. Chcę byś wie­dział, że to z tu i te­raz, to wciąż ja, nikt inny. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 23 lipca 2014, 21:11

Cza­sem słów zos­ta­je na ty­le, że zdołam tyl­ko po­wie­dzieć: Do widzenia!


in­spi­red by truman 

myśl
zebrała 16 fiszek • 14 lipca 2014, 15:31

Wciąż od­bi­jasz się ode mnie, jak­bym była jed­nym z ka­wałków lustra. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 5 lipca 2014, 19:03

Wte­dy nie miałam cza­su. Te­raz też nie mam cza­su, ale zaczy­nam mniej spać, by mieć czas na to, na co nie mam czasu...

Życie - jest prze­cież ta­kie proste. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 4 lipca 2014, 13:45

Chciałabym odejść..
Szko­da, że nie mam niewid­ki, jak Har­ry Pot­ter. Mogłabym się uk­ryć pod nią i uciec. Uciec stąd. Da­leko. Jak naj­da­lej. Byś mnie nie mógł odnaleźć. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 4 lipca 2014, 12:41

KRÓTKI LIST

Wczo­raj pa­dało - myślę. To nic. Prze­cież kiedyś i niebo mu­si z siebie wy­lać żale. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 3 lipca 2014, 17:31

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • projekt eyesOFsoul – (za­pisa­ne, opub­li­kowa­ne)

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 19:26yestem sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

wczoraj, 08:30eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Zuzka

wczoraj, 08:29eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

przedwczoraj, 23:57Salomon sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

przedwczoraj, 23:53Salomon sko­men­to­wał tek­st Zuzka

przedwczoraj, 19:56eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st poecie nie wróży sięz [...]

przedwczoraj, 18:01eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

przedwczoraj, 17:40eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

przedwczoraj, 12:07bystry.76 sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

przedwczoraj, 12:06bystry.76 sko­men­to­wał tek­st Zuzka