eyesOFsoul, teksty z listopada 2009 roku

26 tekstów z lis­to­pada 2009 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

Gdy­byś upuścił szklankę na as­falt, roz­biłaby się ona na ka­wałki. Jed­ne byłyby większe. Dru­gie mniej­sze.
Gdy­byś na­wet je poz­bierał...
I tak nie udałoby Ci się od­tworzyć sta­nu pop­rzed­niego ów szklan­ki.
Tak właśnie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 43 fiszki • 30 listopada 2009, 20:51

Po­jawia się zaw­sze, gdy przes­ta­je so­bie radzić. Gdy śmierć jest na wy­ciągnięcie ręki. O krok ode mnie. Tak łat­wo mogę ją wte­dy do­gonić. A on? Niczym Anioł po­kazu­je mi, że nie jest źle. Cza­sem po pros­tu jest. Po­dając ko­lejną chus­teczkę, bym wy­tarła nos. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 29 listopada 2009, 15:47

Kiedy za­mykam oczy widzę swój wszechświat. I siebie machającą no­gami w po­wiet­rzu, siedząc na księżycu jak na fo­telu. To ta­ka ma­gia by­cia człowiekiem.


Zam­knij po­wieki... Widzisz? 

myśl
zebrała 51 fiszek • 28 listopada 2009, 15:14

Niekiedy mam ta­kie małe pragnienie:
- ułożyć z chmur wy­raz "tęsknie"...
Wierząc, że od­czy­tasz w tym słowie prośbę, byś do mnie wrócił. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 27 listopada 2009, 18:32

I cie­szyła się na myśl, że na­wet jeśli będzie mu­siała obudzić się z piękne­go snu.
A ko­lej­ny dzień będzie długi i męczący... To znów spoj­rzy w ama­ran­to­we niebo pok­ry­te mi­liona­mi gwiazd. I zaśnie, la­wirując w swo­jej zmysłowej przestrzeni. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 26 listopada 2009, 20:15

I na­wet jeśli siadała już przy biur­ku, by zacząć pi­sać pier­wszy roz­dział swo­jej książki, jej myśli sku­piały się tyl­ko na nim. Główny bo­hater miał je­go imię, je­go oczy, je­go uśmiech. Jeździł tym [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 31 fiszek • 25 listopada 2009, 20:42

I kocham także wie­czo­ry, kiedy z fi­liżanką her­ba­ty w ręce, odpływam... Unosząc się po­nad codzienność. 

aforyzm
zebrał 51 fiszek • 24 listopada 2009, 20:05

I je­dyne, co uwiel­biam pod ko­niec dnia, to zmy­wanie z siebie tej codzien­ności, która niczym pajęczy­na osacza mo­je ciało. 

aforyzm
zebrał 64 fiszki • 23 listopada 2009, 20:22

- Skończyłaby dzi­siaj 19lat - po­myślał, pat­rząc w gwiaz­dy, za który­mi krył się niez­na­ny mu wszechświat. Przes­tał wie­rzyć w Bo­ga. Je­go Bóg, które­go nieg­dyś miłował nie odeb­rałby mu córki. Ten odeb­rał, nie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 23 fiszki • 22 listopada 2009, 12:33

* * *

Znam ją niemal od zaw­sze. Kiedyś była in­na niż te­raz. Po­god­na, we­soła, pełna życia. Dziś? Dziś pat­rzę jak umiera. Każde­go dnia bled­nie. Jej uśmiech nieg­dyś pro­mien­ny, te­raz tyl­ko dla święte­go spo­koju można [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 42 fiszki • 21 listopada 2009, 17:27

eyesOFsoul

Strona: http://recenzencki.wordpress.com/ https://www.facebook.com/Recenzencki Odtwórz Oficjalny e-mail: recenzencki@interia.pl W sprawie recenzji filmów i książek, miłego słowa odnośnie bloga lub mnie (też lubię komplementy, a co), uwag, sugestii, wszelkiego rodzaju zaczepień, współpracy lub antypracy, zawiązania umowy lub rozwiązania sznurowadła, spowiedzi, kawy, obiadu, późnej kolacji, spaceru o wschodzie słońca, wycieczki rowerowej, wyjazdu na Malediwy, opowiadania, wiersza, za lub przeciw mojej twórczości, kupna samochodu, hamaku, nowej pozycji książkowej, założenia biblioteki, pracy w Wydawnictwie, usypiania dzieci, psa, wujka, ciotki, pilnowania domu, wszelakich robót ręcznych i umysłowych, proszę o kontakt mailowy. Obiecuję, że wszystko wezmę pod uwagę i na każdy mail postaram się odpisać w ciągu najbliższych 24 godzin. Odtwórz Katarzyny w większym stopniu niż właścicielki innych imion (a na pewno w większym stopniu niż pozostałe numerologiczne szóstki) odczuwają przeciwieństwa tkwiące w ich duszy. Zanim dokonają ostatecznych wyborów w życiu, często myślą o rzeczach niemożliwych do pogodzenia. Cenią sobie wolność, ale też są przywiązane do wspomnień i pamiątek. Pragną być samodzielne, ale czują potrzebę pomocy ze strony kogoś o silniejszej osobowości. Pociąga je nowa moda i nowe style życia, a jednocześnie boją się postępować inaczej, niż uczyły mamy czy babcie. Po mniej lub bardziej niespokojnej i burzliwej młodości zaczynają przeważać wpisane w to imię wpływy harmonijnej szóstki i Katarzyna stopniowo staje się zwolenniczką porządku, jasnych reguł życiowej gry, a nawet zaczyna się skłaniać ku tradycji i pewnemu konserwatyzmowi. W przeciwieństwie jednak do innych szóstek, które łatwo się godzą na tradycyjną rolę kobiety, Katarzyny nie czują się do końca "udomowione", lubią demonstrować swoją niezależność i wolność poglądów. Zwykle imię to jest wskaźnikiem dużej inteligencji i żywego umysłu. Katarzynom z natury wiedza łatwo wchodzi do głów, choć mogą się bronić przed etykietą prymuski i intelektualistki. W ogóle natura Katarzyn jest kapryśna i często nieobliczalna. Najlepiej czują się u boku silnych mężczyzn, którzy dają im poczucie bezpieczeństwa. Odtwórz Eos, z greckiego Ἠώς Ēṓs - jutrzenka, z łaciny Aurora - zorza; w mitologii greckiej bogini i uosobienie zorzy porannej, brzasku oraz świtu. Jedna z tytanid; utożsamiana z Hemerą i rzymską Aurorą. Była bóstwem związanym z kultem jutrzenki. Według wierzeń starożytnych Greków każdego świtu przemierzała niebo na lekkim rydwanie, zaprzężonym w parę białych lub różowych koni – Lamposa (Świecącego, Jasnego) i Faetona (Promiennego, Błyszczącego). Swą wędrówkę rozpoczynała wynurzając się z fal Okeanosa na Wschodzie i kończyła zanurzając się w falach Okeanosa na Zachodzie, po drugiej stronie widnokręgu. Otwierała wrota dnia przed wozem Heliosa. Rozpraszała mroki nocy... Zwiastowała światło dnia ludziom i bogom. Odtwórz Luxtorpeda - Autystyczny Odtwórz Coma - Sto tysięcy jednakowych miast http://www.youtube.com/watch?v=JfhsRIDh1RQ&feature=related Pearl Jam - BlackI'm surrounded by Idiots.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

18 lipca 2017, 21:12Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 21:08Paladin sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 21:08eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 21:07Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 21:05Paladin sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 21:02eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 21:01Paladin sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 20:50eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 20:45Irracja sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 20:43eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.