eyesOFsoul, teksty z listopada 2012 roku

23 teksty z lis­to­pada 2012 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

Na niebie

pus­tkę poz­naję po bez­dechach
wśród mi­liona piór
które zdążyły spaść przed pier­wszym śniegiem

te­go ro­ku

podłoga bar­dziej skrzy­pi
prze­rywa zmowę
budzi

nie są bez win
- słychać każde kroki 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 30 listopada 2012, 17:34

Fenotyp

jes­tem cięższa o wspom­nienie ko­biety
w zielo­nym ka­peluszu
która nie wie­rzy
że po każdym przychodzi nowe

i zos­ta­je na noc jak bez­senność

wtacza się w żyły
wschodzi w oczach
ma pre­ten­sje do nieba
bo sa­ma prze­cina pus­tkę

a po­tem wra­ca autostopem

brud­na z oddechów
we krwi czu­je plamy

siebie poz­na­je tylko
przez bez­bar­wność tęczówek 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 28 listopada 2012, 16:45

Z duszą na ramieniu

jes­tem przyczyną skut­kiem ciszą
przypadkiem
jedną z niewielu

an­to­nimem mnie sa­mej

kiedy wyję do pustki
niezaaranżowa­nej przes­trze­ni
w oczach

to­pię się w bezgraniczność
bo naj­bliższą drogą ucie­czki jest krawędź
więc spa­dam jak gwiazda

nie spełniając życzeń 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 27 listopada 2012, 17:52

2012.11.26, przed świtem

Sta­ram się o nim nie pi­sać. Tak jak­by był jedną z ta­jem­nic, które trze­ba zacho­wać tyl­ko dla siebie. Cho­ciaż - nie przeczę - są mo­men­ty, kiedy chciałabym, żeby cały świat usłyszał, jaka [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 17 fiszek • 26 listopada 2012, 00:48

Ostatnio

chciałam zam­knąć się w bólu
ro­zer­wać od środka

każdą niena­wiść

um­rzeć na nowo
może zna­leźć po­wody w sobie
że dłużej nie będzie

wrócić chciałam
spoj­rzeć jeszcze ten jeden
poczuć

być ciep­lej­szą o dotyk

zrozumieć
prze­lite­rować
przewidzieć

mieć czas na zastanowienie
i podjęcie słusznych

a przyszło mi żyć dalej
na ciągłym bezdechu 

wiersz
zebrał 25 fiszek • 25 listopada 2012, 18:49

Przyklejam je do ust

jes­tem cała
od a wy­cięte­go z poszar­pa­nej gazety
jak w liście z groźbą dla niepoz­na­ki

w je­dyne imię które można zapomnieć
wy­taczam się z mgły

ta­ka so­bie sylwetka
sku­lona od ciężaru w kie­sze­niach
- półksiężyce
nie zwias­tują niep­rzes­pa­nych nocy 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 23 listopada 2012, 17:01

Mnie(j)

mnie (j)est całkiem
tak nie do pary
jak­by wydziara­no skazę
na pra­wym policzku

w miej­scu gdzie mam dołek
wpa­dają wszys­tkie uśmie­chy

jestem
cza­sem zwyczaj­nie
przy­lepiona do szy­by

z przyz­wycza­jenia patrzę
czy światła prze­cinają drogę

nic mnie jed­nak nie oślepia 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 22 listopada 2012, 17:20

Nie znalazłam odpowiedniego tytułu

właśnie w tych momentach
kiedy chcę na­pisać jak bardzo

gu­bię litery
zdania
zat­rzas­kuję wyrazy
palce

do krwi
bólu
do ostatniego

przeglądam słowo po słowie
li­nie papilarne

a roz­poznaję tyl­ko zmarszczki
każde­go ro­ku przy­bywa więcej
cieni

pod oczami

przeszkadza strach
że znów stracę

więc nie śpię

widzę po two­jej mi-nie
mnie też nie

śpie­szy się wstawać 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 20 listopada 2012, 03:11

A może od początku byłam ślepa

wątłość zaczy­na się w miej­scu gdzie
stoję po bilet
jeden
pojedynczy
obok ko­goś kto jak ja
wy­biera naj­bliższe z brzegu

by niezauważenie wyjść
za­nim ktoś w nas rozpozna
możli­wość powrotu

po­za krawędzie

nie war­to zaczy­nać podróży
później jest tyl­ko tunel
w którym wciąż brak światła

stąd dziw­na niemoc wy­ziera z oczu 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 19 listopada 2012, 03:10

Tabula rasa

śmierć ma pod paz­nokciami ko­lor oczu
wygłuszo­ny telewizor
dźwięki przy­cięte u krtani
latawiec
brud tych dzi­wek spod ósemki

dziecko
nienarodzone
historie

chciałaby wskrze­sić ogień
puścić to z dymem 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 18 listopada 2012, 00:00

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

13 października 2018, 08:18eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Z od­da­li podzi­wiam Twą [...]

12 października 2018, 14:30eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

12 października 2018, 14:28eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

12 października 2018, 08:22eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

25 września 2018, 13:05Gaia sko­men­to­wał tek­st ***

25 września 2018, 11:30kati75 sko­men­to­wał tek­st ***

24 września 2018, 20:11yestem sko­men­to­wał tek­st ***

24 września 2018, 19:56eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st ***

2 września 2018, 20:28mistcat. sko­men­to­wał tek­st (***) kiedyś była in­na

28 sierpnia 2018, 17:59yestem sko­men­to­wał tek­st (***) kiedyś była in­na