eyesOFsoul, teksty z listopada 2013 roku

22 teksty z lis­to­pada 2013 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

Ciągnie nas na dno myśl, że wzbi­jać się chce­my w prze­ciw­ne strony. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 29 listopada 2013, 19:11

Jeszcze masz w so­bie tę je­sień, że chcesz przemijać... 

myśl
zebrała 15 fiszek • 28 listopada 2013, 21:15

Wspom­nienia, w os­ta­teczności, i tak będą bezimienne. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 27 listopada 2013, 22:25

Mógłbyś utonąć w moich oczach... Są tak pełne łez. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 26 listopada 2013, 23:37

W Pol­sce, jak nie pi­jesz, to al­bo jes­teś na od­wy­ku, al­bo w ciąży. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 25 listopada 2013, 22:36

Szczęściu trzeba pomóc

Dom na Sycylii
ka­tego­ria: li­tera­tura piękna
liczba stron: 560
ce­na: 39,90 zł
wy­daw­nic­two: Literackie
oce­na: 9/10

„Sy­cylia, ten po­nury kraj… Jeśli miałeś ją we krwi, to już na dob­re.” [1]

SZCZĘŚCIU TRZE­BA POMÓC

Mo­je pier­wsze spot­ka­nie z [...] — czytaj całość

recenzja książki
zebrała 2 fiszki • 25 listopada 2013, 10:00

Bo we mnie jest seks

Szkoła żon (2013)
ka­tego­ria: li­tera­tura współczesna
liczba stron: 272
ce­na: 33,90 zł
wy­daw­nic­two: FILIA
oce­na: 8/10

„Chciała, by on sam wie­dział. By wie­dział po trzydzies­tu la­tach małżeństwa, cze­go prag­nie je­go żona i by sam, bez przy­pomi­nania, pamiętał [...] — czytaj całość

recenzja książki
zebrała 4 fiszki • 20 listopada 2013, 20:09

Żeby ser­ce złamać, trze­ba je naj­pierw mieć... skostniałe. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 20 listopada 2013, 19:20

Jeśli cisza, to tyl­ko w dłoniach, które og­rze­wa ku­bek cze­kola­dy. Z Tobą... tyl­ko że w in­nym fo­telu, lecz wciąż so­bie naprzeciw. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 19 listopada 2013, 21:24

Zgub się w moich oczach, byśmy już nig­dy nie mu­sieli bez siebie wychodzić.

Odtwórz  

myśl
zebrała 15 fiszek • 18 listopada 2013, 20:53

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

13 października 2018, 08:18eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Z od­da­li podzi­wiam Twą [...]

12 października 2018, 14:30eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

12 października 2018, 14:28eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

12 października 2018, 08:22eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

25 września 2018, 13:05Gaia sko­men­to­wał tek­st ***

25 września 2018, 11:30kati75 sko­men­to­wał tek­st ***

24 września 2018, 20:11yestem sko­men­to­wał tek­st ***

24 września 2018, 19:56eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st ***

2 września 2018, 20:28mistcat. sko­men­to­wał tek­st (***) kiedyś była in­na

28 sierpnia 2018, 17:59yestem sko­men­to­wał tek­st (***) kiedyś była in­na