eyesOFsoul, teksty z lutego 2013 roku

24 teksty z lu­tego 2013 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

Na początku podróży

bez wa­lizek jest łatwiej
spa­kować się w two­je oczy

i nig­dy nie wracać 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 28 lutego 2013, 16:44

Małgorza­ta już nie szu­ka Mis­trza. Widzi go w kałużach, które się tworzą po deszczu.


z cyk­lu: o Małgorzacie 

myśl
zebrała 5 fiszek • 27 lutego 2013, 00:00

Małgorza­ta często się roz­wodzi... na kar­tkach pa­pieru, choć jeszcze nie wyszła za mąż.


z cyk­lu: o Małgorzacie 

myśl
zebrała 16 fiszek • 26 lutego 2013, 17:02

Pisze się we mnie to, co wypełniam... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 25 lutego 2013, 22:00

Ot­wieram sze­roko oczy po to, by zam­knąć w nich jak naj­więcej przestrzeni... 

myśl
zebrała 16 fiszek • 23 lutego 2013, 10:00

Miewam ta­kie sta­ny, że Min­ne­sota się przy nich chowa. 

myśl dnia z 22 lutego 2013 roku
zebrała 47 fiszek • 21 lutego 2013, 09:26

Gdzie mnie nie ma, tam do­piero się piszę. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 20 lutego 2013, 09:40

a.Bsurd

cza­sem jes­tem po tej kropce

.bo małą li­terą nie na­piszę wiel­kich
naz­wisk, cho­ciaż nie­tzsche'go so­bie
wygląda się pośród 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 19 lutego 2013, 00:04

Był człowiek i nie ma człowieka

właści­wie to zab­rakło wiary że można z te­go wyjść
tyl­ko z kil­ko­ma szwa­mi by później móc pat­rzeć na blizny
jak na po­ciąg który o tej sa­mej porze
prze­jeżdża nieda­leko do­mu i nie wzrusza

łzy schną zbyt wol­no dla­tego pa­mięta się o nich
kiedy na­wet twar­de wypływają z serca

cza­sem tak właśnie jest:
gdzieś mu­si być zi­ma mi­mo wy­sokiej temperatury 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 18 lutego 2013, 00:10

Przyzwyczajenia

Małgorza­ta uczy się za­mykać oczy tak
by nie słyszeć odgłosów miasta
ale ciągle ma tyl­ko jed­no życie
i za twar­de serce

więc przy­biega do ludzi
jak kot do mis­ki z mlekiem
wy­pija co najlepsze

nie po­zos­ta­wiając nic
prócz miłos­ne­go wyznania
które war­to wrzucić

do kosza 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 17 lutego 2013, 10:59

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

13 października 2018, 08:18eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Z od­da­li podzi­wiam Twą [...]

12 października 2018, 14:30eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

12 października 2018, 14:28eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

12 października 2018, 08:22eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

25 września 2018, 13:05Gaia sko­men­to­wał tek­st ***

25 września 2018, 11:30kati75 sko­men­to­wał tek­st ***

24 września 2018, 20:11yestem sko­men­to­wał tek­st ***

24 września 2018, 19:56eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st ***

2 września 2018, 20:28mistcat. sko­men­to­wał tek­st (***) kiedyś była in­na

28 sierpnia 2018, 17:59yestem sko­men­to­wał tek­st (***) kiedyś była in­na