eyesOFsoul, teksty z lutego 2014 roku

16 tekstów z lu­tego 2014 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

W ob­liczu wątpli­wości jes­tem ta­ka mała... 

myśl
zebrała 26 fiszek • 28 lutego 2014, 09:58

Mu­sisz zro­zumieć, że cza­sem człowiek pot­rze­buje zam­knąć się w so­bie, połykając wszys­tkie klucze i ko­dy, a na­wet ki­je... by tak na sztyw­no przej­rzeć w końcu na oczy. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 27 lutego 2014, 22:12

Mog­li­byśmy us­ta­wić słowa w szeregu...

Tyl­ko
po
co,


tak jaw­nie,

ek­scy­tować
się

władzą. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 26 lutego 2014, 14:19

Do cho­lery, jes­tem ko­bietą, więc nie muszę wie­dzieć, który ka­bel po­win­no wsadzić się do gniazdka.


de­dyko­wane Li­vebo­xom wszel­kiej maści 

myśl
zebrała 11 fiszek • 25 lutego 2014, 18:48

Cza­sami wy­daje mi się, że jes­tem tak bar­dzo z od­ległych czasów, że aż mi głupio no­sić spodnie. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 24 lutego 2014, 19:22

Mog­li­byśmy iść dokądkol­wiek, gdy­by tyl­ko słowa nie grzęzły nam w gar­dle w py­taniu o drogę. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 23 lutego 2014, 15:43

Mógłbyś być je­dynie pyłkiem w kos­mo­sie... A i tak zam­knęłabym Cię w dłoniach, na­zywając całym światem.

eŁ.owi 

myśl
zebrała 13 fiszek • 22 lutego 2014, 10:03

Cza­sa­mi trze­ba wyjść po­za mar­gi­nes, by się w pełni dopisać.


in­spi­red by truman 

myśl
zebrała 14 fiszek • 20 lutego 2014, 13:51

Zos­ta­wiam bliz­ny, bo zna­lazłam już swoją wolność. 

myśl
zebrała 44 fiszki • 19 lutego 2014, 17:51

Przy­naj­mniej mam się z kim żreć o tę kość, której nie chcesz. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 18 lutego 2014, 15:31

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

13 października 2018, 08:18eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Z od­da­li podzi­wiam Twą [...]

12 października 2018, 14:30eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

12 października 2018, 14:28eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

12 października 2018, 08:22eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

25 września 2018, 13:05Gaia sko­men­to­wał tek­st ***

25 września 2018, 11:30kati75 sko­men­to­wał tek­st ***

24 września 2018, 20:11yestem sko­men­to­wał tek­st ***

24 września 2018, 19:56eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st ***

2 września 2018, 20:28mistcat. sko­men­to­wał tek­st (***) kiedyś była in­na

28 sierpnia 2018, 17:59yestem sko­men­to­wał tek­st (***) kiedyś była in­na