eyesOFsoul, teksty z maja 2011 roku

26 tekstów z ma­ja 2011 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

Ochładzasz swoim ciepłem, kiedy jes­teś nieobec­ny, trzy­mając mnie za rękę. 

myśl
zebrała 44 fiszki • 31 maja 2011, 12:47

Wy­korzys­tując słowa, nie gwałć ich znaczenia. 

myśl
zebrała 61 fiszek • 30 maja 2011, 18:35

Są i ta­cy ludzie, od­da­leni od nas o czte­rys­ta ki­lometrów, a mi­mo to ich bu­dujące słowa fun­da­men­tują uśmiech na twarzy. 

myśl
zebrała 65 fiszek • 29 maja 2011, 15:17

Face(Boga)

Wczo­raj była burza,
pioru­ny trzas­kały jak flesze
a mi wy­dawało się,
że Bóg ma apa­rat w ręce,

świat nag­le za­marł w bezruchu,
jak­by po­zując Stwórcy
a ludzie, niewier­ni, bez grzechu,
cze­kali aż skończy się chmurzyć,

prąd wy­siadł i ciem­ność nastała,
diabeł znów wyszedł z ukrycia,
usiadł so­bie na parapecie,
pat­rząc jak to pot­ra­fi ba­wić się elita. 

wiersz
zebrał 34 fiszki • 28 maja 2011, 13:58

Twar­da sztuka
Połamiesz so­bie zęby, próbując ją rozgryźć. 

myśl
zebrała 69 fiszek • 27 maja 2011, 16:22

Cóż z te­go, że mnie roz­pa­lisz... Sko­ro nie pot­ra­fisz ut­rzy­mać płomienia. 

myśl
zebrała 67 fiszek • 26 maja 2011, 20:00

Zaw­sze można tra­fić na swój szczęśli­wy nu­merek... w łóżku. 

myśl
zebrała 54 fiszki • 25 maja 2011, 14:27

Zdarza się jed­nak spot­kać człowieka, który uderzy nas swoimi uczu­ciami. Ta­kim... pra­wym sier­po­wym. Pros­to w serce. 

myśl
zebrała 70 fiszek • 24 maja 2011, 19:01

Roz­wiązłość krępu­je serca. 

myśl
zebrała 52 fiszki • 23 maja 2011, 13:02

Ze mną, ale beze mnie

Pat­rzyłeś na nią
jak­by naga,
ze złama­nym skrzydłem
właśnie spa­dała z nieba.
Widziałam,
jak przem­knął uśmiech
na two­jej twarzy,
kiedy na ciebie przelotnie
spojrzała.
Nie trzy­małam dłoni
na two­jej piersi
a mi­mo to czułam
jak tętno ci przyspiesza.
Zadrżałam...
Przy­tuliłeś mnie,
sądząc, że to z zimna,
a ja odczułam
twoją ciepłą
nieobecność. 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 19 maja 2011, 10:32

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

13 października 2018, 08:18eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Z od­da­li podzi­wiam Twą [...]

12 października 2018, 14:30eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

12 października 2018, 14:28eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

12 października 2018, 08:22eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

25 września 2018, 13:05Gaia sko­men­to­wał tek­st ***

25 września 2018, 11:30kati75 sko­men­to­wał tek­st ***

24 września 2018, 20:11yestem sko­men­to­wał tek­st ***

24 września 2018, 19:56eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st ***

2 września 2018, 20:28mistcat. sko­men­to­wał tek­st (***) kiedyś była in­na

28 sierpnia 2018, 17:59yestem sko­men­to­wał tek­st (***) kiedyś była in­na