eyesOFsoul, teksty z maja 2014 roku

121 tekstów z ma­ja 2014 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

Odkąd mam więcej książek niż ciuchów... Ja­koś le­piej się z sobą czuję. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 31 maja 2014, 20:39

To dziec­ko miało być nag­rodą za la­ta wyrzeczeń. Miało być za­pisa­ne na lek­cje tańca i for­te­pianu. Miało od­no­sić suk­ce­sy i być dumą dla swoich rodziców. Jednak...
...pla­ny nie prze­widziały cho­rego dziec­ka. Ta marna [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 7 fiszek • 30 maja 2014, 02:00

Po­tykam się o słowa zos­ta­wione na progu. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 25 maja 2014, 18:02

Po­ległam na are­nie miłości. Wal­ka, którą stoczyłam przy­niosła wiele ran. Po­zos­ta­wiła wy­ryte w pa­mięci fil­my, które co noc włączają się z klik­nięciem "play". Mi­liony wy­powie­dzianych słów, wal­czących o każdy cen­ty­metr myśli, jak [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 4 fiszki • 25 maja 2014, 00:14

-O czym myślisz gdy jes­teś nieobec­na tu, te­raz, przy mnie?
-Po­pat­rz... Widzisz ten zachód słońca? On re­gular­nie wy­pełnia swój sche­mat is­tnienia. Gdy błądze myśla­mi, jes­tem ra­zem z tym słońcem. Żeg­nam mi­niony dzień i dziękuję Bo­gu za to, że mogę być tu ra­zem z Tobą. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 25 maja 2014, 00:14

Myśli biegają wciąż w głowie, szu­kając od­po­wied­nich wa­runków, by stworzyć so­bie ogród, składający się ze słów lo­tosu... A ogród ten zak­wi­ta z wiosen­nym po­wiewem słonecznych Pas­ca­li, by w sier­pniu móc zeb­rać ob­fi­te je­go plony. 

myśl • 25 maja 2014, 00:14

Z szuflady

Kiedy kładłam się wczo­raj spać, nic nie wska­zywało na to, że dziś spoglądając w lus­tro zo­baczę zaszklo­ne oczy i zaczer­wienione nos. Po po­liczku spa­dała ko­lej­na łza. Prze­syco­na żalem i go­ryczą stra­ciłam widoczność [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 8 fiszek • 25 maja 2014, 00:14

Gdy słyszę snu cichy krok, wyos­trzam w ciem­ności wzrok, pat­rząc czy Ty nie idziesz z nim, by za­bić mo­je dob­re sny. 

aforyzm dnia z 27 marca 2009 roku
zebrał 39 fiszek • 25 maja 2014, 00:14

CZŁOWIEK

..oso­bowość wol­no myśląca,
ciągle o coś prosząca.
Trochę zagmatwana,
nielu­biąca sta­wać z rana.
W przes­tworzach nurkuje,
we­soło rymuje.
Świat zmienia,
na lep­sze marzenia.
Życie kołysze...
Krzyczy: "Nie słyszę!"
Lecz, gdy po­mocy potrzebuje,
dum­nie Bo­gu wyśpiewuje.
Nic nie wie dokładnie.
Cze­ka, aż z nieba mu coś spadnie.
Pa­radok­salne stworzenie!
Cze­kające na Boże ułaskawienie... 

myśl • 25 maja 2014, 00:14

...i słowa mogą zabić. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 25 maja 2014, 00:14

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • projekt eyesOFsoul – (za­pisa­ne, opub­li­kowa­ne)

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 22:01zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st Zuzka

wczoraj, 21:44yestem sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

wczoraj, 21:42yestem sko­men­to­wał tek­st grzeszny

wczoraj, 21:35yestem sko­men­to­wał tek­st Zuzka

wczoraj, 21:29yestem sko­men­to­wał tek­st Żyjemy w biegu. O [...]

wczoraj, 21:19eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Żyjemy w biegu. O [...]

wczoraj, 21:18eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

wczoraj, 21:18eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st grzeszny

wczoraj, 21:17eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st grzeszny

wczoraj, 21:16eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st Zuzka