eyesOFsoul, teksty z marca 2016 roku

3 teksty z mar­ca 2016 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

Usiadła na pa­rape­cie. Anioł Stróż zajął miej­sce nap­rze­ciw niej. Ona wpat­ry­wała się w mrok, tak jak­by umiała w ciem­nościach roz­pozna­wać od­po­wie­dzi, które uk­ry­te są w głębo­kich zaułkach uli­cy. On spoglądał na nią. [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 17 fiszek • 29 marca 2016, 02:00

Gdy jest mi źle. Gdy czuję, że otaczający świat za bar­dzo zbliżył się do mo­jej gra­nicy in­dy­widual­ności. Za­mykam oczy. Widzę wte­dy piękną, og­nistą po­lanę maków. Słyszę szum pob­liskiego wo­dos­pa­du. Widzę mały do­mek, a wokół dwo­je smyków skaczących we­soło. Słyszę śmiech mężczyz­ny. Widzę pro­mienie słońca opa­dające na je­go twarz. Widzę swo­je marze­nie. Marze­nie, które poz­wa­la mi wrócić z uśmie­chem na twarzy do rzeczywistości... 

myśl
zebrała 28 fiszek • 6 marca 2016, 21:05

Pocho­rowałam się z nad­miaru
two­jej nieobecności. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 6 marca 2016, 00:15

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • projekt eyesOFsoul – (za­pisa­ne, opub­li­kowa­ne)

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 19:26yestem sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

wczoraj, 08:30eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Zuzka

wczoraj, 08:29eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

przedwczoraj, 23:57Salomon sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

przedwczoraj, 23:53Salomon sko­men­to­wał tek­st Zuzka

przedwczoraj, 19:56eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st poecie nie wróży sięz [...]

przedwczoraj, 18:01eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

przedwczoraj, 17:40eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

przedwczoraj, 12:07bystry.76 sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

przedwczoraj, 12:06bystry.76 sko­men­to­wał tek­st Zuzka