eyesOFsoul, teksty z października 2012 roku

23 teksty z paździer­ni­ka 2012 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

Zastrupiona

na­dal nie wiesz
dlacze­go ta­kie ważne jest

nie być

zna­leźć się o sze­rokość stąd
zos­ta­wiając wszys­tkie piksele

gdy liczę gwiazdy
i płaczę jeśli któraś spada

bo z cza­sem potrzeba
skorzys­tać z egoizmu

nie mu­sieć umierać
na waszych oczach 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 31 października 2012, 03:14

Obok drzwi

si­niaki na ścianach wciąż dają nadzieję
że można żyć z bólem
za­pom­nieć dlaczego
nie pytać

ot­wierać rany
po sze­rokościach - nie dać poznać
to­pić może łzami

tak lepiej

za ple­cami uk­ryć świat
płomień
popiół

os­tatnie szczątki

siebie

tyl­ko po to by diagnozować
złe strony

być cho­rym na samą myśl

i spa­lać do końca
tęsknotę 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 30 października 2012, 03:07

Tylko gdzie jest, pytam

pot­knęłam się o październik
kradnąc liście
- myślałam
na­biorę kolorów

za drze­wami jed­nak nie było
błękit­nej koszuli
zielo­nych oczu

tyl­ko ja ta­ka szara
jak poranek
co cho­wa się za mgłą

chciałam za­kopać niebo
mieć na zapas

nie wyszło 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 29 października 2012, 03:02

Po przecinku poszukam tytułu

na ra­zie ka­wa i tyl­ko kawa
ilus­tru­je każdą noc
- bez

to wszys­tko by­wa puste
gdy licząc do dwóch
zat­rzy­muję się w półsłowie
jak­by umy­kały poszczególne litery
nie pot­ra­fię dokończyć

siebie
zdania

na­wet ze­gar mi wymyśla
że może cofnąć czas
żebym spróbo­wała ponownie

ten je­den je­dyny raz w roku
wierzę
cofam
i nic się nie zmienia

więc parzę kolejną
do­daję mleka
słodzę
na chwilę jes­tem spokojna
bo wiem

kiedyś zapomnę

zmniej­szę się jak źrenica
ochro­nię przed świat(ł)em 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 28 października 2012, 11:19

Mam wrażenie, że to życie wciąż chce, bym sta­wała na głowie, kiedy z led­wością trzy­mam się na nogach. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 27 października 2012, 20:16

W zatłoczo­nym spoj­rze­niu są wskazówki, co krok gu­bią w za wy­sokich obcasach... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 25 października 2012, 00:05

Zatłoczo­nym spoj­rze­niom spędzają sen z po­wiek kro­ki, snujące się między pier­wszym a trze­cim mrugnięciem... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 24 października 2012, 10:29

W tej mgle, w której czub­ki no­sa można zgu­bić, zatłoczo­ne uli­ce - zasypiają. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 23 października 2012, 23:34

Adopcja

w pus­tce oczu
od­kryłam bezdomność
więc nie na­dawaj mi imion

nie będziesz tęsknić 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 22 października 2012, 08:52

Nie mogę być Julią

ale mam swój balkon
wiersze
Romea

i jes­tem szczęśliwa


* eŁ. 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 21 października 2012, 17:55

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

13 października 2018, 08:18eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Z od­da­li podzi­wiam Twą [...]

12 października 2018, 14:30eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

12 października 2018, 14:28eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

12 października 2018, 08:22eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

25 września 2018, 13:05Gaia sko­men­to­wał tek­st ***

25 września 2018, 11:30kati75 sko­men­to­wał tek­st ***

24 września 2018, 20:11yestem sko­men­to­wał tek­st ***

24 września 2018, 19:56eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st ***

2 września 2018, 20:28mistcat. sko­men­to­wał tek­st (***) kiedyś była in­na

28 sierpnia 2018, 17:59yestem sko­men­to­wał tek­st (***) kiedyś była in­na