eyesOFsoul, teksty z października 2013 roku

20 tekstów z paździer­ni­ka 2013 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

Prob­lem po­lega na tym, że roz­chodzi­my się po kościach... Łamiąc myśli. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 31 października 2013, 09:59

Pow­tarzasz mnie... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 30 października 2013, 21:19

Najpierw się człowiek zakocha

a po­tem cze­ka godzinami
na je­den telefon
w którym opo­wie o wszystkim
tyl­ko nie o czekaniu

na ten właśnie telefonmo­jemu eŁ. za 29.10.2011
 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 29 października 2013, 13:48

Odkąd mam Ciebie... mam pew­ność, że jes­tem cała. Bo całość, w tym przy­pad­ku, to dwie stałe, które wza­jem­nie na siebie od­działywują.


mo­jemu Ł., bo wciąż ze mną wytrzymuje 

myśl
zebrała 12 fiszek • 27 października 2013, 21:22

mat

wyczer­pać ból do pos­ta­ci zero-jedynkowej,
tak by już nie wie­rzyć na­wet w życie
i du­sić się powietrzem,
które łączy tyl­ko nasze oczy.

widzisz? świat ćwiczy wyob­raźnię - 
a my wciąż nie pot­ra­fimy od­na­leźć sen­su
w tej ma­tema­tyce.
ktoś jest królem. a ktoś gońcem.

zaw­sze jed­nak można na­cisnąć escape,
by wyjść. i urucho­mić się w in­nym try­bie.


--
[bo wir­tual­nie się wyk­lucza­my zero-jedynkowo] 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 26 października 2013, 10:25

Sęk w tym, że mam już ich tak wiele i nie pot­ra­fię się policzyć. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 25 października 2013, 22:20

Ro­bię zaw­sze tyl­ko jedną her­batę. To nie znaczy, że jes­tem sa­ma. Po pros­tu - ciebie tu nie ma. To, że wychodzę z do­mu i nie mogę do ciebie dojść, bo to jest da­leko, nie znaczy, że nie jes­teś mi blis­ki. Jes­teś. Ale to jest wciąż tak da­leko... Więc trud­no po­wie­dzieć, czy cię mam. Sko­ro z tobą roz­ma­wiam i nie widzę ust, które do mnie mówią. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 22 października 2013, 20:13

Archanioł Zła

Kat Hit­le­ra. Biog­ra­fia Rei­nhar­da Heydricha
ka­tego­ria: biografia/autobiografia/pamiętnik
liczba stron: 660
ce­na: 49,90 zł
wy­daw­nic­two: ESPRIT
oce­na: 6/10

„Je­go niez­wykły in­te­lekt – stwier­dza Schel­lenberg – szedł w parze z co­raz czuj­niej­szym in­styn­ktem dra­pieżcy, [który] w stadzie dzi­kich wilków musi [...] — czytaj całość

recenzja książki
zebrała 4 fiszki • 21 października 2013, 23:05

milczę i chyba umieram w tym bez-słowie

kiedy dos­kwiera ot­wartą dłonią uderzasz o blat
cza­sem za­toczysz koło za­nim co­kol­wiek zgrzytnie
ale później jest tyl­ko gorzej
więc w pus­tce do­pat­ru­jesz się pęknięć
naj­mniej­szych de­tali jak­by to wszys­tko mogło za­ważyć
na śla­dach obec­ności które roz­sta­wialiśmy po kątach

chciałabym do ciebie coś jeszcze powiedzieć
ale prze­raża mnie cisza co od­bi­ja się od­po­wie­dzią w lustrze 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 20 października 2013, 19:50

Między nami

RE­CENZJA PRZEDPREMIEROWA

Za­mek z pias­ku (2013)
ka­tego­ria: li­tera­tura piękna
liczba stron: 280
ce­na: 34,90 zł
wy­daw­nic­two: FILIA
oce­na: 10/10

„Ku­ba wziął moją dłoń i położył ją po le­wej stro­nie pod moją pier­sią. Nak­rył ją swoją dłonią.
- Co
 [...] — czytaj całość

recenzja książki
zebrała 1 fiszkę • 18 października 2013, 15:19

eyesOFsoul

Strona: http://recenzencki.wordpress.com/ https://www.facebook.com/Recenzencki Odtwórz Oficjalny e-mail: recenzencki@interia.pl W sprawie recenzji filmów i książek, miłego słowa odnośnie bloga lub mnie (też lubię komplementy, a co), uwag, sugestii, wszelkiego rodzaju zaczepień, współpracy lub antypracy, zawiązania umowy lub rozwiązania sznurowadła, spowiedzi, kawy, obiadu, późnej kolacji, spaceru o wschodzie słońca, wycieczki rowerowej, wyjazdu na Malediwy, opowiadania, wiersza, za lub przeciw mojej twórczości, kupna samochodu, hamaku, nowej pozycji książkowej, założenia biblioteki, pracy w Wydawnictwie, usypiania dzieci, psa, wujka, ciotki, pilnowania domu, wszelakich robót ręcznych i umysłowych, proszę o kontakt mailowy. Obiecuję, że wszystko wezmę pod uwagę i na każdy mail postaram się odpisać w ciągu najbliższych 24 godzin. Odtwórz Katarzyny w większym stopniu niż właścicielki innych imion (a na pewno w większym stopniu niż pozostałe numerologiczne szóstki) odczuwają przeciwieństwa tkwiące w ich duszy. Zanim dokonają ostatecznych wyborów w życiu, często myślą o rzeczach niemożliwych do pogodzenia. Cenią sobie wolność, ale też są przywiązane do wspomnień i pamiątek. Pragną być samodzielne, ale czują potrzebę pomocy ze strony kogoś o silniejszej osobowości. Pociąga je nowa moda i nowe style życia, a jednocześnie boją się postępować inaczej, niż uczyły mamy czy babcie. Po mniej lub bardziej niespokojnej i burzliwej młodości zaczynają przeważać wpisane w to imię wpływy harmonijnej szóstki i Katarzyna stopniowo staje się zwolenniczką porządku, jasnych reguł życiowej gry, a nawet zaczyna się skłaniać ku tradycji i pewnemu konserwatyzmowi. W przeciwieństwie jednak do innych szóstek, które łatwo się godzą na tradycyjną rolę kobiety, Katarzyny nie czują się do końca "udomowione", lubią demonstrować swoją niezależność i wolność poglądów. Zwykle imię to jest wskaźnikiem dużej inteligencji i żywego umysłu. Katarzynom z natury wiedza łatwo wchodzi do głów, choć mogą się bronić przed etykietą prymuski i intelektualistki. W ogóle natura Katarzyn jest kapryśna i często nieobliczalna. Najlepiej czują się u boku silnych mężczyzn, którzy dają im poczucie bezpieczeństwa. Odtwórz Eos, z greckiego Ἠώς Ēṓs - jutrzenka, z łaciny Aurora - zorza; w mitologii greckiej bogini i uosobienie zorzy porannej, brzasku oraz świtu. Jedna z tytanid; utożsamiana z Hemerą i rzymską Aurorą. Była bóstwem związanym z kultem jutrzenki. Według wierzeń starożytnych Greków każdego świtu przemierzała niebo na lekkim rydwanie, zaprzężonym w parę białych lub różowych koni – Lamposa (Świecącego, Jasnego) i Faetona (Promiennego, Błyszczącego). Swą wędrówkę rozpoczynała wynurzając się z fal Okeanosa na Wschodzie i kończyła zanurzając się w falach Okeanosa na Zachodzie, po drugiej stronie widnokręgu. Otwierała wrota dnia przed wozem Heliosa. Rozpraszała mroki nocy... Zwiastowała światło dnia ludziom i bogom. Odtwórz Luxtorpeda - Autystyczny Odtwórz Coma - Sto tysięcy jednakowych miast http://www.youtube.com/watch?v=JfhsRIDh1RQ&feature=related Pearl Jam - BlackI'm surrounded by Idiots.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

18 lipca 2017, 21:12Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 21:08Paladin sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 21:08eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 21:07Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 21:05Paladin sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 21:02eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 21:01Paladin sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 20:50eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 20:45Irracja sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 20:43eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.