eyesOFsoul, teksty z sierpnia 2009 roku

21 tekstów z sier­pnia 2009 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

Złap moją dłoń i chodź.
Ra­zem znaj­dziemy lep­szy dzień. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 31 sierpnia 2009, 22:11

-Mówiłaś, że nie chcesz mieć fa­ceta. Co z twoimi za­sada­mi? Czyżbyś zaczęła je łamać? - za­pytała mnie mo­ja przy­jaciółka z głębo­kim zdzi­wieniem i zas­kocze­niem, kiedy do­wie­działa się, że sa­mot­ność już mi nie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 6 fiszek • 26 sierpnia 2009, 07:02

Nie pytaj

-Kaśka, dasz radę - po­wie­działam głębo­ko wierząc, że kto, jak nie ona po­radzi so­bie z tą sytuacją?
Wie­działam, że jest jej trud­no. Po raz pier­wszy w życiu widziałam ją w ta­kim sta­nie. Przez [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 11 fiszek • 25 sierpnia 2009, 15:35

Wyideali­zowałam miłość. Po wielu po­rażkach po pros­tu stworzyłam so­bie wyob­rażenie, które­go podświado­mie szu­kałam. Cze­kałam na księcia z baj­ki, który przy­galo­powałby na swoim białym ru­maku i uwol­nił mnie z te­go więzienia, ja­kim była [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 25 fiszek • 24 sierpnia 2009, 08:15

Związałam się kiedyś z Piot­ru­siem Pa­nem. Al­ko­hol dla niego był jak ta­ki Wróżko­wy pyłek. Dzięki niemu, mógł le­cieć do swo­jej Ni­bylan­dii. Czy go kochałam? Bar­dzo. Dla­tego nie chciałam prze­daw­ko­wać marzeń i odeszłam... 

myśl
zebrała 43 fiszki • 23 sierpnia 2009, 18:12

Woman

Ko­biety sieją zniszcze­nie. Są jak ta­ki hu­ragan, który pochłania wszys­tko bez reszty. Daj­my na to pros­ty przykład.
Mo­ja żona. Wpuściłem ją nie tyl­ko do mo­jego życia, ale i do­mu, mo­jego łóżka, mojej [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 23 fiszki • 22 sierpnia 2009, 20:52

- 3 -

Kiedyś miałam marze­nie, by na­pisać książkę i wy­jechać da­leko stąd. Ku­pić so­bie do­mek z da­la od ludzi i upa­jać się ciszą, ja­ka wokół mnie trwałaby całą wie­czność. Marze­nie po­zos­tało marze­niem. Książki nie [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 12 fiszek • 20 sierpnia 2009, 14:52

- 2 -

Przy­jaciółka mówi mi, że w tym całym moim kon­struk­tywnym świecie bra­kuje płci męskiej. Nie zauważa jed­nak pew­nej za­leżności. Kiedy ja wpuszczę do swo­jego świata mężczyznę, to on przes­ta­nie być kon­struk­tywny. Zburzy moją har­mo­nie, spokój, a prze­de wszys­tkim sa­mot­ność.


-2- 

dziennik
zebrał 18 fiszek • 19 sierpnia 2009, 14:20

-1 -

Czy jes­tem wa­riatką? Nie wiem. Na pew­no nie jes­tem nor­malna. Nor­malny człowiek nie za­myka się w do­mu na czte­ry dni i nie da­je ni­komu zna­ku życia, tyl­ko dla­tego by mieć chwi­le spokoju. [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 27 fiszek • 18 sierpnia 2009, 18:47

O nim

-Zaz­drościłam mu..- po­wie­działa, pat­rząc je­go przy­jacielo­wi w oczy.
-Cze­go?- za­pytał ob­serwując każdy cen­ty­metr jej twarzy. Szu­kając w niej od­po­wie­dzi na nieza­dane jeszcze pytania.
-Te­go, że tak łat­wo za­pom­niał.- od­parła, od­wra­cając wzrok w kierun­ku ciągnącego [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 25 fiszek • 17 sierpnia 2009, 17:39

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

13 października 2018, 08:18eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Z od­da­li podzi­wiam Twą [...]

12 października 2018, 14:30eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

12 października 2018, 14:28eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

12 października 2018, 08:22eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

25 września 2018, 13:05Gaia sko­men­to­wał tek­st ***

25 września 2018, 11:30kati75 sko­men­to­wał tek­st ***

24 września 2018, 20:11yestem sko­men­to­wał tek­st ***

24 września 2018, 19:56eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st ***

2 września 2018, 20:28mistcat. sko­men­to­wał tek­st (***) kiedyś była in­na

28 sierpnia 2018, 17:59yestem sko­men­to­wał tek­st (***) kiedyś była in­na