eyesOFsoul, teksty z sierpnia 2011 roku

29 tekstów z sier­pnia 2011 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

Sposób na tą, która kurczowo trzyma się wielokropka

Cza­sami trzy­masz mi rzęsy
by przyj­rzeć się źrenicom,
w których wyg­ra­wero­wano smutek.

Mówisz, to nieważne,
to część ciebie,
to do­pełnienie - 
pa­syw­ny przed­miot czyn­ności (..)
a po­tem sta­wiasz dwie kropki,
jak­by na złość,
zmieniając wy­raz twarzy.

Nie wiem kiedy łapię no­wy wątek
i ocza­mi śpiewam,
jak mi jest lekko. 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 31 sierpnia 2011, 13:04

Wszyta w spojrzenie - nawet w milczeniu będziesz mu bliska

Po­winien kochać w to­bie kopciuszka
z ub­rudzo­nym policzkiem
i dłońmi
tak dalekimi
od wyp­cha­nych kieszeni

ciszy wte­dy nie kroi się nożem
jest zbyt ulotna
by móc ją pochwy­cić
i zadźgać
na życie. 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 30 sierpnia 2011, 13:25

Tylko mój cień dotyka cię bez bólu

Na tap­cza­nie osiadły łzy.
Ka­wa miała wte­dy smak miłości
roz­to­pionej nad ogniskiem,
żeg­nającym lato.

Nie było już później...
Ani pow­ro­tu do schronisk,
ani ciszy, którą mordował
naj­mniej­szy hałas.

Po­zos­tały tyl­ko cienie,
co do­tykają po­ranną rosę,
kiedy prze­biegasz kilometry,
by uciec od pościeli,
przy­pomi­nającej ci o oczach
wy­palo­nych w słońcu. 

wiersz
zebrał 24 fiszki • 29 sierpnia 2011, 13:11

Bra­ki można od­czuć... wte­dy, gdy już opuści się wspólne pun­kty w za­toczo­nych kręgach.* 

myśl
zebrała 51 fiszek • 29 sierpnia 2011, 00:13

Zwiedzając innych, odbijam siebie

We mnie jest ty­le luster,
że już nie wiem,
w którym jes­tem praw­dzi­wa.

A wszys­tkie toną w oceanie
nies­pełnionej duszy.

Próbuję ut­rzy­mać je na powierzchni,
wyrzu­cając za burtę ciężary sumienia.

Ale taf­le wciąż pękają,
gdy próbuję chodzić po wodzie.


In­spi­rac­ja: ~sand ©
Ty­tuł (pa­raf­ra­za): ~.Ras­kolni­kow ©
 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 27 sierpnia 2011, 20:46

Bywają lata niewarte ani jednego dnia

Ciebie nie ma. Są tyl­ko usta,
które zgod­nie z ruchem warg
prze­suwają imię z kąci­ka w kąt...

Pat­rzę i zdarza mi się zapomnieć,
że wszystko,
co biegło równolegle
płynie pod prąd,
nie ut­rzy­mując
na po­wie­rzchni wo­dy ze­gara.

Wiesz?
Wciąż jes­tem nie w porę,
a ty się już na­wet nie spóźniasz.


* (ty­tuł - pa­raf­ra­za słów Krzyszto­fa Teodo­ra Toeplitza)
 

wiersz
zebrał 47 fiszek • 26 sierpnia 2011, 19:12

Dojne krowy nie mają mleka do kawy

Wstając przed świtem,
jest się skazanym
na czarną kawę
z dwo­ma łyżeczka­mi cuk­ru.

Od czwar­tej
wskazówki prze­suwają się
szybciej...
Jak­by nad­ga­niały sen,
który tej no­cy
nie za­witał do pus­te­go łóżka.

A później wszys­tko zwalnia,
i wlecze się
jak niewi­domy ślimak,
do­pat­rujący końca. 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 25 sierpnia 2011, 19:44

W drugiej połowie jestem całkiem własna

Na wpół mnie nie ma,
a ob­cość wyszy­ta z ran
wku­wa się i pod­skórnie
da­je w kość,
łamiąc w krzyżu.

Stoisz metr ode mnie
nie wiedząc,
że się sypie,
choć od­pa­dające gwoździe
spa­dają ci przed twarzą. 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 23 sierpnia 2011, 21:21

W zamazanych Rysach nie dostrzegam szczytów

Cudzy wzrok w przelocie
roz­szar­pu­je wy­razy twarzy,
za­bierając ze sobą
je­dynie skraw­ki zdań,
tych naj(nie)istotniejszych.

A ja i tak wychodzę,
zat­ra­cając się w tłumie
w nadziei, że dot­kną mnie
spoj­rze­nia mniej ob­ce
niż to mo­je... własne. 

wiersz
zebrał 26 fiszek • 22 sierpnia 2011, 09:12

Jestem tylko białym wierszem pełnym czarnych liter

Można zni­kać,
nie dzieląc się pustką,
która roz­kle­ja na ścianach
ob­ra­zy obecności,
żeby z każdym
błądzącym spojrzeniem
móc poczuć braki.

I można trwać,
zdzierając siebie ze ścian,
kiedy pisze się o samotności.


*(ty­tuł ut­wo­ru "Znicze", Skor)
 

wiersz
zebrał 24 fiszki • 21 sierpnia 2011, 02:06

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • projekt eyesOFsoul – (za­pisa­ne, opub­li­kowa­ne)

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 19:26yestem sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

wczoraj, 08:30eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Zuzka

wczoraj, 08:29eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

przedwczoraj, 23:57Salomon sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

przedwczoraj, 23:53Salomon sko­men­to­wał tek­st Zuzka

przedwczoraj, 19:56eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st poecie nie wróży sięz [...]

przedwczoraj, 18:01eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

przedwczoraj, 17:40eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

przedwczoraj, 12:07bystry.76 sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

przedwczoraj, 12:06bystry.76 sko­men­to­wał tek­st Zuzka