eyesOFsoul, teksty z sierpnia 2014 roku

11 tekstów z sier­pnia 2014 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

Ludziom bra­ku­je serc, by kochać i woj­ny, by o tym pamiętać.

in­spi­re by Sam wiesz kto 

myśl
zebrała 27 fiszek • 31 sierpnia 2014, 20:39

marlboro

Ty­le dróg bu­dują, a nie ma, ku**wa, dokąd pójść.
— Jan Himilsbach

więc sie­dzi­my zamknięci
w pik­se­lach ro­zumiejąc się zerojedynkowo
bez przerwy

dla ra­ka płuc 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 30 sierpnia 2014, 11:22

Mogłabym wyjść. Uciec. Mieć w za­pasie ja­kieś drob­ne na bi­let i lo­dy. Pow­strzy­muje mnie jed­nak ten upor­czy­wy deszcz, który dud­ni o pa­rapet. Nie zro­zum mnie źle. Lu­bię deszcz. Lu­bię ska­kać w kałużach. Mieć mok­re włosy i pat­rzeć na siebie jak na roz­kapryszo­ne dziec­ko, które­mu ma­ma nie ku­piła ko­lej­ne­go li­zaka.

Tyl­ko dziś ja­koś tak zbyt sza­ro w mo­jej głowie. Zbyt ciemno. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 28 sierpnia 2014, 10:32

na "m"

o tym co jest między nami
mogę pi­sać w nieskończoność

a z po­zoru wi­dać tylko
dwa ko­ce
półmet­ro­wy od­stęp
i jeszcze większą kołdrę 

wiersz
zebrał 25 fiszek • 27 sierpnia 2014, 14:37

iskra

jes­teś jak zi­mowy wieczór
- roz­mi­jamy się w drzwiach o zapałkę
by nie spłonąć

czym prędzej 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 26 sierpnia 2014, 15:39

małe "d"

są ludzie którzy się pojawiają
by zniknąć jak sta­do ptaków
uciekające przed zimą

i jes­teś ty jak znamię
nie pot­ra­fisz mnie o(d)puścić 

wiersz
zebrał 28 fiszek • 25 sierpnia 2014, 09:44

Naj­szyb­ciej wychodzą mi ku*wy po przebudzeniu. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 23 sierpnia 2014, 18:40

pewna

z czasem
stałeś się po­dob­ny do wiatru

roz­wiewając we mnie
wszys­tkie wątpliwości 

wiersz
zebrał 57 fiszek • 22 sierpnia 2014, 11:38

przekwitam

ze wszys­tkich przyjaciół
zos­tały drzewa
za­korze­nione po brze­gi palców

nie pot­ra­fią się ze mnie wyrwać 

wiersz dnia z 15 października 2014 roku
zebrał 47 fiszek • 21 sierpnia 2014, 19:05

Mogłabym chcieć urodzić się jeszcze raz. Ale kto wie, gdzie te­raz bym się znalazła? 

myśl
zebrała 7 fiszek • 20 sierpnia 2014, 18:31

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

13 października 2018, 08:18eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Z od­da­li podzi­wiam Twą [...]

12 października 2018, 14:30eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

12 października 2018, 14:28eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

12 października 2018, 08:22eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

25 września 2018, 13:05Gaia sko­men­to­wał tek­st ***

25 września 2018, 11:30kati75 sko­men­to­wał tek­st ***

24 września 2018, 20:11yestem sko­men­to­wał tek­st ***

24 września 2018, 19:56eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st ***

2 września 2018, 20:28mistcat. sko­men­to­wał tek­st (***) kiedyś była in­na

28 sierpnia 2018, 17:59yestem sko­men­to­wał tek­st (***) kiedyś była in­na