eyesOFsoul, teksty z sierpnia 2015 roku

2 teksty z sier­pnia 2015 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

wychodzę [z siebie]

na długo wcześniej niż ona
nau­czyła się wy­mawiać pier­wsze "tato"
zaczęłam umierać

tak bez powodu
ktoś na górze zechciał
spa­kować mo­je walizki

bezpowrotnie 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 27 sierpnia 2015, 22:31

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

dziennik • 24 sierpnia 2015, 15:45

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • projekt eyesOFsoul – (za­pisa­ne, opub­li­kowa­ne)

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 22:01zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st Zuzka

wczoraj, 21:44yestem sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

wczoraj, 21:42yestem sko­men­to­wał tek­st grzeszny

wczoraj, 21:35yestem sko­men­to­wał tek­st Zuzka

wczoraj, 21:29yestem sko­men­to­wał tek­st Żyjemy w biegu. O [...]

wczoraj, 21:19eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Żyjemy w biegu. O [...]

wczoraj, 21:18eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

wczoraj, 21:18eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st grzeszny

wczoraj, 21:17eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st grzeszny

wczoraj, 21:16eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st Zuzka