eyesOFsoul, teksty ze stycznia 2010 roku

30 tekstów ze stycznia 2010 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

Bo to eh... To ciężkie wes­tchnienie, jest niczym pos­tu­lat su­mienia, niedo­puszczo­ny do głosu. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 31 stycznia 2010, 00:21

...ewe­nement kobiety.
Ona wo­li ob­nażać swe ciało przed jed­nym mężczyzną, niż przed set­ka­mi ob­cych spojrzeń. 

myśl
zebrała 44 fiszki • 30 stycznia 2010, 00:07

Niekiedy przeżywa mo­men­ty po­dob­ne do sta­nia nad krawędzią prze­paści. Wy­sokie ciśnienie, przyśpie­szo­ny puls i to uczu­cie strachu, dreszczyk emoc­ji... Przepływają przez jej żyły, op­la­tając każdą komórkę. I kiedy już jest na tym skra­ju, tak da­leko od do­mu, szep­tem... Led­wo słyszal­nym głosi­kiem, py­ta: - Ale prze­cież nie poz­wo­lisz mi spaść... Nie poz­wo­lisz mi spaść, prawda?

Od­po­wiada jej cisza. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 29 stycznia 2010, 13:15

Bo tych wszys­tkich ludzi, mie­szkających na pla­necie Ziemia, cza­sem łączy jed­na pot­rze­ba. Nasze ciała przeszy­wają dreszcze, a ser­ce za­miast bić re­gular­nym ryt­mem, wys­tu­kuje wer­bel ocze­kiwa­nia. Przez twarz prze­biega cień zaz­drości, gdy oni idą ulicą. Bo prze­cież każdy... Każdy cza­sem pot­rze­buje blis­kości. Choćby to był tyl­ko do­tyk dłoni... 

myśl
zebrała 31 fiszek • 28 stycznia 2010, 13:15

Widzisz dziew­czynkę w różowej su­kien­ce z pra­wej stro­ny? Tak, tę blon­dynkę. Spędziła długie dnie i no­ce, cze­kając na wy­niki ba­dań. Dos­trzegłeś wzrok tam­tej ko­biety przy sto­liku? Tak, w tej szma­rag­do­wej tu­nice. Modliła [...] — czytaj całość

myśl dnia z 28 stycznia 2010 roku
zebrała 285 fiszek • 27 stycznia 2010, 13:10

An­ty­joker ri­pos­ty - ciągle os­trzy so­bie język... Za­pomi­nając, że może się samookaleczyć. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 26 stycznia 2010, 00:15

Pecho­wa szczęściara - jej zaw­sze przyt­ra­fi się oczko. Szko­da, że tyl­ko w raj­sto­pach a nie w kartach. 

myśl
zebrała 76 fiszek • 25 stycznia 2010, 13:57

A gdy już ob­darł mnie ze szmat wstyd­li­wości i ta­jem­nic... Kiedy stanęłam przed ni­mi ta­ka na­ga, pełna wątpli­wości i niepo­koju. Ub­rał mnie w za­pew­nienie miłości, zakładając obrączkę na ser­deczny pa­lec pra­wej ręki. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 24 stycznia 2010, 00:09

Je­go budżet nie uwzględnia w pla­nach szcze­rości.
Ta da­ma jest dla niego zbyt wyk­win­tna i wy­rafi­nowa­na. Nie ma real­nej ceny. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 23 stycznia 2010, 00:12

On jest ta­ki nieosiągal­ny, kiedy poświęca się swo­jej pas­ji. Niczym te cias­ta wys­ta­wione w cu­kier­ni, które przy­ciągają wzrok zaw­sze wte­dy, gdy jes­tem na diecie. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 21 stycznia 2010, 00:04

eyesOFsoul

Strona: http://recenzencki.wordpress.com/ https://www.facebook.com/Recenzencki Odtwórz Oficjalny e-mail: recenzencki@interia.pl W sprawie recenzji filmów i książek, miłego słowa odnośnie bloga lub mnie (też lubię komplementy, a co), uwag, sugestii, wszelkiego rodzaju zaczepień, współpracy lub antypracy, zawiązania umowy lub rozwiązania sznurowadła, spowiedzi, kawy, obiadu, późnej kolacji, spaceru o wschodzie słońca, wycieczki rowerowej, wyjazdu na Malediwy, opowiadania, wiersza, za lub przeciw mojej twórczości, kupna samochodu, hamaku, nowej pozycji książkowej, założenia biblioteki, pracy w Wydawnictwie, usypiania dzieci, psa, wujka, ciotki, pilnowania domu, wszelakich robót ręcznych i umysłowych, proszę o kontakt mailowy. Obiecuję, że wszystko wezmę pod uwagę i na każdy mail postaram się odpisać w ciągu najbliższych 24 godzin. Odtwórz Katarzyny w większym stopniu niż właścicielki innych imion (a na pewno w większym stopniu niż pozostałe numerologiczne szóstki) odczuwają przeciwieństwa tkwiące w ich duszy. Zanim dokonają ostatecznych wyborów w życiu, często myślą o rzeczach niemożliwych do pogodzenia. Cenią sobie wolność, ale też są przywiązane do wspomnień i pamiątek. Pragną być samodzielne, ale czują potrzebę pomocy ze strony kogoś o silniejszej osobowości. Pociąga je nowa moda i nowe style życia, a jednocześnie boją się postępować inaczej, niż uczyły mamy czy babcie. Po mniej lub bardziej niespokojnej i burzliwej młodości zaczynają przeważać wpisane w to imię wpływy harmonijnej szóstki i Katarzyna stopniowo staje się zwolenniczką porządku, jasnych reguł życiowej gry, a nawet zaczyna się skłaniać ku tradycji i pewnemu konserwatyzmowi. W przeciwieństwie jednak do innych szóstek, które łatwo się godzą na tradycyjną rolę kobiety, Katarzyny nie czują się do końca "udomowione", lubią demonstrować swoją niezależność i wolność poglądów. Zwykle imię to jest wskaźnikiem dużej inteligencji i żywego umysłu. Katarzynom z natury wiedza łatwo wchodzi do głów, choć mogą się bronić przed etykietą prymuski i intelektualistki. W ogóle natura Katarzyn jest kapryśna i często nieobliczalna. Najlepiej czują się u boku silnych mężczyzn, którzy dają im poczucie bezpieczeństwa. Odtwórz Eos, z greckiego Ἠώς Ēṓs - jutrzenka, z łaciny Aurora - zorza; w mitologii greckiej bogini i uosobienie zorzy porannej, brzasku oraz świtu. Jedna z tytanid; utożsamiana z Hemerą i rzymską Aurorą. Była bóstwem związanym z kultem jutrzenki. Według wierzeń starożytnych Greków każdego świtu przemierzała niebo na lekkim rydwanie, zaprzężonym w parę białych lub różowych koni – Lamposa (Świecącego, Jasnego) i Faetona (Promiennego, Błyszczącego). Swą wędrówkę rozpoczynała wynurzając się z fal Okeanosa na Wschodzie i kończyła zanurzając się w falach Okeanosa na Zachodzie, po drugiej stronie widnokręgu. Otwierała wrota dnia przed wozem Heliosa. Rozpraszała mroki nocy... Zwiastowała światło dnia ludziom i bogom. Odtwórz Luxtorpeda - Autystyczny Odtwórz Coma - Sto tysięcy jednakowych miast http://www.youtube.com/watch?v=JfhsRIDh1RQ&feature=related Pearl Jam - BlackI'm surrounded by Idiots.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

18 lipca 2017, 21:12Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 21:08Paladin sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 21:08eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 21:07Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 21:05Paladin sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 21:02eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 21:01Paladin sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 20:50eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 20:45Irracja sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 20:43eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.