eyesOFsoul, teksty ze stycznia 2014 roku

16 tekstów ze stycznia 2014 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

Matki, żony i...

RE­CENZJA PRZEDPREMIEROWA

Pen­sjo­nat marzeń (2014)
ka­tego­ria: li­tera­tura piękna
ce­na: 34,90 zł
wy­daw­nic­two: FILIA
oce­na: 8/10

Mat­ki, żony i…

„Cza­sami jest tak, że człowiek ma rodzinę, dom, pracę, zain­te­reso­wania… Bra­kuje mu tyl­ko te­go, o czym marzył [...] — czytaj całość

recenzja książki
zebrała 3 fiszki • 29 stycznia 2014, 16:45

Jes­teś jak za­cieki... na ścianach serca. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 27 stycznia 2014, 19:43

Cza­sem mam ochotę rzu­cić tym wszys­tkim i po­wie­dzieć: "weź się mną zaopiekuj". 

myśl
zebrała 14 fiszek • 20 stycznia 2014, 17:40

Wszys­tko w życiu można roz­chodzić... Na­wet wrażliwość. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 17 stycznia 2014, 13:17

Życie roz­chodzi się
we wszys­tkie strony
by wrócić na początek

do sensu 

myśl
zebrała 8 fiszek • 16 stycznia 2014, 16:18

Przyszło nam całować klam­ki... w świecie auto­matycznych drzwi. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 15 stycznia 2014, 16:05

Pos­ta­nowiłam so­bie nie zap­rzątać głowy. Niech żyje w bur­de­lu.z se­rii: eOs 

myśl
zebrała 8 fiszek • 14 stycznia 2014, 09:35

Cza­sami idę so­bie nie przeszkadzać do in­ne­go zakątka siebie.


z se­rii: eOs 

myśl
zebrała 11 fiszek • 13 stycznia 2014, 10:26

Lu­bię pat­rzeć, jak się we mnie za­mykasz... gdy próbuję się ot­worzyć.


eŁ.owi 

myśl
zebrała 12 fiszek • 12 stycznia 2014, 15:26

Zielo­no mi, kiedy myślę o naszych spojrzeniach. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 11 stycznia 2014, 11:09

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

13 października 2018, 08:18eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Z od­da­li podzi­wiam Twą [...]

12 października 2018, 14:30eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

12 października 2018, 14:28eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

12 października 2018, 08:22eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

25 września 2018, 13:05Gaia sko­men­to­wał tek­st ***

25 września 2018, 11:30kati75 sko­men­to­wał tek­st ***

24 września 2018, 20:11yestem sko­men­to­wał tek­st ***

24 września 2018, 19:56eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st ***

2 września 2018, 20:28mistcat. sko­men­to­wał tek­st (***) kiedyś była in­na

28 sierpnia 2018, 17:59yestem sko­men­to­wał tek­st (***) kiedyś była in­na