eyesOFsoul, teksty ze stycznia 2016 roku

13 tekstów ze stycznia 2016 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

Byłam tak bar­dzo tym wszys­tkim zmęczo­na, że zam­knęłam się w książkach. W his­to­riach, które toczyły się gdzieś obok mnie. Może myślałam, że mnie to wy­leczy? Może tak było prościej? Łat­wiej zająć się [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 8 fiszek • 31 stycznia 2016, 20:47

Są po­ciągi, które stają na złych stacjach. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 30 stycznia 2016, 10:32

Z tęskno­ty... bur­czysz mi w głowie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 28 stycznia 2016, 21:18

Ek­ran do­tyko­wy nie zastąpi bliskości. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 24 stycznia 2016, 15:33

Ro­zeb­rać może się każda z nas, ale ot­worzyć... to już dal­sze piekło. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 23 stycznia 2016, 22:20

dygo.Ty

Gdy­byś tyl­ko chciał - byłabym o tram­waj później.
Mógłbyś tak łat­wo do­gonić słowa,
do których tęskniły pus­te już oczy.

Przy­pomi­nają mi trochę ok­na bez firan,
co zasłaniają się już tyl­ko pogodą.
Przeklęta mgła - znów nic [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 16 fiszek • 15 stycznia 2016, 21:55

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

myśl • 14 stycznia 2016, 21:57

Jes­teśmy zbyt zajęci fa­cebooka­mi, by zauważyć jak z(a)ni­kamy w lustrze. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 12 stycznia 2016, 22:35

sama nie wiem

ciągle się zmyślam
i wierzę
że w końcu zos­tanę
so­bie w głowie

al­bo cho­ciaż tuż obok
by móc się obejrzeć 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 11 stycznia 2016, 21:44

To strach spra­wi, że przeg­rasz, jeśli mu ulegniesz. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 9 stycznia 2016, 10:01

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

13 października 2018, 08:18eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Z od­da­li podzi­wiam Twą [...]

12 października 2018, 14:30eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

12 października 2018, 14:28eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

12 października 2018, 08:22eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

25 września 2018, 13:05Gaia sko­men­to­wał tek­st ***

25 września 2018, 11:30kati75 sko­men­to­wał tek­st ***

24 września 2018, 20:11yestem sko­men­to­wał tek­st ***

24 września 2018, 19:56eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st ***

2 września 2018, 20:28mistcat. sko­men­to­wał tek­st (***) kiedyś była in­na

28 sierpnia 2018, 17:59yestem sko­men­to­wał tek­st (***) kiedyś była in­na