eyesOFsoul, teksty z września 2014 roku

6 tekstów z września 2014 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

niedotyk

- Dokąd nas to zap­ro­wadzi - 
py­tasz, kiedy ko­lej­ny raz
zos­ta­wiam po so­bie tyl­ko zapach,
do które­go nie można się przytulić.

- Nie wiem - myślę, bo prze­cież to nie ja
przes­tałam cię kochać. 

wiersz
zebrał 24 fiszki • 28 września 2014, 21:02

bezbarwna

ze wszys­tkich barw
naj­więcej opo­wie­działeś mi o czarnym

który zna­lazłeś w (moich) zielo­nych oczach 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 22 września 2014, 20:55

w za(e)stawie

z cza­sem zaczęła nas dzielić
jed­na kawa
i kil­ka filiżanek 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 16 września 2014, 21:42

krótki wiersz po mężczyźnie

po to­bie zos­tały już tylko
zacieki

na twarzy 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 14 września 2014, 19:58

krótki wiersz o kochaniu

zgu­biłam się tobie
trudno

prze­cież mu­simy iść dalej 

wiersz
zebrał 39 fiszek • 13 września 2014, 20:37

Tyl­ko prze­ciwieństwa tworzą tęczę. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 2 września 2014, 18:46

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

13 października 2018, 08:18eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Z od­da­li podzi­wiam Twą [...]

12 października 2018, 14:30eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

12 października 2018, 14:28eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

12 października 2018, 08:22eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

25 września 2018, 13:05Gaia sko­men­to­wał tek­st ***

25 września 2018, 11:30kati75 sko­men­to­wał tek­st ***

24 września 2018, 20:11yestem sko­men­to­wał tek­st ***

24 września 2018, 19:56eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st ***

2 września 2018, 20:28mistcat. sko­men­to­wał tek­st (***) kiedyś była in­na

28 sierpnia 2018, 17:59yestem sko­men­to­wał tek­st (***) kiedyś była in­na