eyesOFsoul, dzienniki

10 tekstów (dzien­ni­ki) – auto­rem jest eyesOF­soul.

[może]

Może chciałam poz­nać Cię z in­nej stro­ny niż wszys­cy. Zed­rzeć ta­pety ze ścian, na których kiedyś wyz­na­wałeś swo­je miłości. Może chciałam poczuć Twój ból. Ból człowieka, który kochał tak moc­no i odszedł. [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 8 fiszek • 17 września 2016, 22:24

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

dziennik • 24 sierpnia 2015, 13:45

2012.11.26, przed świtem

Sta­ram się o nim nie pi­sać. Tak jak­by był jedną z ta­jem­nic, które trze­ba zacho­wać tyl­ko dla siebie. Cho­ciaż - nie przeczę - są mo­men­ty, kiedy chciałabym, żeby cały świat usłyszał, jaka [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 17 fiszek • 26 listopada 2012, 00:48

Za krótko z sobą

Po­wie­dziano mi kiedyś, że mam pal­ce stworzo­ne... do piani­na - nig­dy się jed­nak nie od­ważyłam. Te­raz tyl­ko kla­wiatu­ra wie, czy fak­tycznie była w tym ja­kaś prawda. 

dziennik
zebrał 11 fiszek • 4 listopada 2012, 19:28

2012.08.31, podróż

Życie nie jest lep­sze ani gor­sze od naszych marzeń, jest tyl­ko zu­pełnie inne.
~ Wil­liam Shakespeare


Poz­nałam go tydzień te­mu. Choć poz­nać - to dość na­ciąga­na teoria. Na­wet nie wiem, jak ma na [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 8 fiszek • 5 września 2012, 17:37

- 3 -

Kiedyś miałam marze­nie, by na­pisać książkę i wy­jechać da­leko stąd. Ku­pić so­bie do­mek z da­la od ludzi i upa­jać się ciszą, ja­ka wokół mnie trwałaby całą wie­czność. Marze­nie po­zos­tało marze­niem. Książki nie [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 12 fiszek • 20 sierpnia 2009, 14:52

- 2 -

Przy­jaciółka mówi mi, że w tym całym moim kon­struk­tywnym świecie bra­kuje płci męskiej. Nie zauważa jed­nak pew­nej za­leżności. Kiedy ja wpuszczę do swo­jego świata mężczyznę, to on przes­ta­nie być kon­struk­tywny. Zburzy moją har­mo­nie, spokój, a prze­de wszys­tkim sa­mot­ność.


-2- 

dziennik
zebrał 18 fiszek • 19 sierpnia 2009, 14:20

-1 -

Czy jes­tem wa­riatką? Nie wiem. Na pew­no nie jes­tem nor­malna. Nor­malny człowiek nie za­myka się w do­mu na czte­ry dni i nie da­je ni­komu zna­ku życia, tyl­ko dla­tego by mieć chwi­le spokoju. [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 27 fiszek • 18 sierpnia 2009, 18:47

Jakiś tam dzień czerwca

Godzi­na 15. Wsiadam do bu­sa. W środ­ku kil­ka­naście ob­cych twarzy. Ich oczy nieuf­ne. Cza­sem po­gar­dli­we. Dwie dziew­czy­ny zam­knięte są w swoim plot­kar­skim świecie. Kil­ka osób ma słuchaw­ki na uszach i nie obchodzi [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 11 fiszek

Środa, godzina 05:30

Do życia po­budza mnie łyk ka­wy. Ob­serwu­je wschodzące słońce. Jak­by trochę bled­sze niż wczo­raj? Siadam przy biur­ku. Piszę ko­lej­ny wers z życia. Znaczę tuszem sce­nariusz ja­ki dziś odeg­ram. Zza ok­nem pat­rzy na [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 13 fiszek

eyesOFsoul

Strona: http://recenzencki.wordpress.com/ https://www.facebook.com/Recenzencki Odtwórz Oficjalny e-mail: [email protected] W sprawie recenzji filmów i książek, miłego słowa odnośnie bloga lub mnie (też lubię komplementy, a co), uwag, sugestii, wszelkiego rodzaju zaczepień, współpracy lub antypracy, zawiązania umowy lub rozwiązania sznurowadła, spowiedzi, kawy, obiadu, późnej kolacji, spaceru o wschodzie słońca, wycieczki rowerowej, wyjazdu na Malediwy, opowiadania, wiersza, za lub przeciw mojej twórczości, kupna samochodu, hamaku, nowej pozycji książkowej, założenia biblioteki, pracy w Wydawnictwie, usypiania dzieci, psa, wujka, ciotki, pilnowania domu, wszelakich robót ręcznych i umysłowych, proszę o kontakt mailowy. Obiecuję, że wszystko wezmę pod uwagę i na każdy mail postaram się odpisać w ciągu najbliższych 24 godzin. Odtwórz Katarzyny w większym stopniu niż właścicielki innych imion (a na pewno w większym stopniu niż pozostałe numerologiczne szóstki) odczuwają przeciwieństwa tkwiące w ich duszy. Zanim dokonają ostatecznych wyborów w życiu, często myślą o rzeczach niemożliwych do pogodzenia. Cenią sobie wolność, ale też są przywiązane do wspomnień i pamiątek. Pragną być samodzielne, ale czują potrzebę pomocy ze strony kogoś o silniejszej osobowości. Pociąga je nowa moda i nowe style życia, a jednocześnie boją się postępować inaczej, niż uczyły mamy czy babcie. Po mniej lub bardziej niespokojnej i burzliwej młodości zaczynają przeważać wpisane w to imię wpływy harmonijnej szóstki i Katarzyna stopniowo staje się zwolenniczką porządku, jasnych reguł życiowej gry, a nawet zaczyna się skłaniać ku tradycji i pewnemu konserwatyzmowi. W przeciwieństwie jednak do innych szóstek, które łatwo się godzą na tradycyjną rolę kobiety, Katarzyny nie czują się do końca "udomowione", lubią demonstrować swoją niezależność i wolność poglądów. Zwykle imię to jest wskaźnikiem dużej inteligencji i żywego umysłu. Katarzynom z natury wiedza łatwo wchodzi do głów, choć mogą się bronić przed etykietą prymuski i intelektualistki. W ogóle natura Katarzyn jest kapryśna i często nieobliczalna. Najlepiej czują się u boku silnych mężczyzn, którzy dają im poczucie bezpieczeństwa. Odtwórz Eos, z greckiego Ἠώς Ēṓs - jutrzenka, z łaciny Aurora - zorza; w mitologii greckiej bogini i uosobienie zorzy porannej, brzasku oraz świtu. Jedna z tytanid; utożsamiana z Hemerą i rzymską Aurorą. Była bóstwem związanym z kultem jutrzenki. Według wierzeń starożytnych Greków każdego świtu przemierzała niebo na lekkim rydwanie, zaprzężonym w parę białych lub różowych koni – Lamposa (Świecącego, Jasnego) i Faetona (Promiennego, Błyszczącego). Swą wędrówkę rozpoczynała wynurzając się z fal Okeanosa na Wschodzie i kończyła zanurzając się w falach Okeanosa na Zachodzie, po drugiej stronie widnokręgu. Otwierała wrota dnia przed wozem Heliosa. Rozpraszała mroki nocy... Zwiastowała światło dnia ludziom i bogom. Odtwórz Luxtorpeda - Autystyczny Odtwórz Coma - Sto tysięcy jednakowych miast http://www.youtube.com/watch?v=JfhsRIDh1RQ&feature=related Pearl Jam - BlackI'm surrounded by Idiots.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

18 lipca 2017, 21:12Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 21:08Paladin sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 21:08eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 21:07Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 21:05Paladin sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 21:02eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 21:01Paladin sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 20:50eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 20:45Irracja sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 20:43eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.