eyesOFsoul, myśli

1011 tekstów (myśli) – auto­rem jest eyesOF­soul.

To nie słowa ra­nią, a cisza, której próbu­jesz na­dać sens.
Ku pa­mięci tych, którzy za­mil­kli. Bra­kuje mi Was tutaj. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 19 maja 2018, 23:08

Pragnę znaczeń. Włas­nych. Szczęśliwych. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 11 maja 2018, 22:42

Ciężko być więźniem... sa­mego siebie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 10 maja 2018, 20:57

Miłość jest jak gra w po­kera. Dziś ja... Sprawdzam. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 10 maja 2018, 20:32

Miłość to pro­ces.
Od na­rodzin do śmier­ci jest wciąż na wokandzie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 24 kwietnia 2018, 06:42

Naj­ważniej­szy zawód - matka. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 21 kwietnia 2018, 22:59

Cza­sem są dni, że le­piej byłoby się zaszyć w kącie i pruć... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 10 kwietnia 2018, 09:38

Ra­da na dziś: przyp­rawmy się o miłość! 

myśl
zebrała 7 fiszek • 7 stycznia 2018, 11:00

czwar­tek, 21.12.2017

Wiel­ki­mi kro­kami zbliżają się Święta Bożego Na­rodze­nia. Ra­dio już od kil­ku­nas­tu dni męczy mo­je uszy zna­nymi dźwięka­mi "Last Chris­tmas". A skle­py osza­lały z bil­lboar­da­mi do­noszący­mi o ko­lej­nych świątecznych wyp­rze­dażach. Życzę [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 10 fiszek • 21 grudnia 2017, 22:14

Ludzie... wchodzą i wychodzą z nasze­go życia. Strasznie nie lu­bię te­go prze­ciągu, który od­czu­wa się po trzaśnięciu drzwi. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 3 października 2017, 22:41

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

8 czerwca 2018, 10:04.Rodia sko­men­to­wał tek­st To nie słowa ra­nią, [...]

8 czerwca 2018, 09:07fyrfle sko­men­to­wał tek­st To nie słowa ra­nią, [...]

21 maja 2018, 10:24.Rodia sko­men­to­wał tek­st To nie słowa ra­nią, [...]

20 maja 2018, 19:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st To nie słowa ra­nią, [...]

20 maja 2018, 14:45.Rodia sko­men­to­wał tek­st Miłość to pro­ces. Od [...]

20 maja 2018, 12:19eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st To nie słowa ra­nią, [...]

20 maja 2018, 11:27fyrfle sko­men­to­wał tek­st To nie słowa ra­nią, [...]

20 maja 2018, 08:57eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak gra [...]

20 maja 2018, 08:28danioł sko­men­to­wał tek­st Ciężko być więźniem... sa­mego [...]

20 maja 2018, 07:43zofija sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak gra [...]