eyesOFsoul, myśli

1019 tekstów (myśli) – auto­rem jest eyesOF­soul.

Żyje­my w biegu. O ile w ogóle uda nam się sięgnąć po fi­liżankę, kawę pi­jemy już pra­wie zimną.
Dla­tego już mnie nie dzi­wi, że "mu­simy się spot­kać", brzmi jak: "miło było cię poz­nać, narazie". 

myśl
zebrała 4 fiszki • 10 czerwca 2019, 11:50

Wca­le nie chodzi o to, by mieć naj­le­piej wys­prząta­ny dom na świecie. Ani o to, czy na sto­le po­jawi się mi­lion wa­riac­ji na te­mat ja­jek. Nie chodzi też o to, by do [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 20 kwietnia 2019, 11:52

Pub­li­kując... pielęgnu­jesz swój ekshibicjonizm. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 9 kwietnia 2019, 23:22

Myśl jest błys­kiem. Jeśli nie zdołasz jej uchwy­cić... Nig­dy już nie powróci w pier­wotnej postaci. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 7 kwietnia 2019, 00:10

Suk­ces za­leży też od sta­tystów. Bo gdy­by nie oni, na czyim tle byś brylował? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 6 marca 2019, 19:39

By­liśmy niemal przyk­le­jeni do siebie, a miałam wrażenie, że jed­no z nas jest kil­ka­set ki­lometrów stąd... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 26 lutego 2019, 00:25

W moim życiu jak z grupą krwi. Wiele z siebie da­je in­nym. Nieliczni są w sta­nie coś więcej mi dać.
(0 Rh+), dn. 09.07.2018 

myśl
zebrała 5 fiszek • 12 lipca 2018, 06:27

Od kiedy jes­teś słońcem,
boję się zaćmienia. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 29 czerwca 2018, 19:00

To nie słowa ra­nią, a cisza, której próbu­jesz na­dać sens.
Ku pa­mięci tych, którzy za­mil­kli. Bra­kuje mi Was tutaj. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 20 maja 2018, 01:08

Pragnę znaczeń. Włas­nych. Szczęśliwych. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 12 maja 2018, 00:42

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • projekt eyesOFsoul – (za­pisa­ne, opub­li­kowa­ne)

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 19:26yestem sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

wczoraj, 08:30eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Zuzka

wczoraj, 08:29eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

przedwczoraj, 23:57Salomon sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

przedwczoraj, 23:53Salomon sko­men­to­wał tek­st Zuzka

przedwczoraj, 19:56eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st poecie nie wróży sięz [...]

przedwczoraj, 18:01eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

przedwczoraj, 17:40eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

przedwczoraj, 12:07bystry.76 sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

przedwczoraj, 12:06bystry.76 sko­men­to­wał tek­st Zuzka