eyesOFsoul, strona 158

1638 tekstów – auto­rem jest eyesOF­soul.

Kłam­stwo wy­mie­rzo­ne we mnie 'za­bija w moich oczach' drugą osobę.. Dla mnie nie jes­teś już na­wet wspom­nieniem, a wiat­rem, na który nie zwra­cam uwa­gi. Nie słyszę Twych słów. Nie dos­trze­gam Twe­go bólu. [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę

...by­wają chwi­le, kiedy całe życie tra­ci sens. 

myśl
zebrała 5 fiszek

...każdy ma swój szczyt świata. 

myśl
zebrała 11 fiszek

...z Tobą trud­niej mi żyć, bez Ciebie nie wiem jak żyć. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek

Tęsknię za samą sobą. Bo mój świat. Mój azyl w którym znaj­do­wałam uko­jenie z dnia na dzień się kur­czy. W pus­tym mie­szka­niu. Stoję sa­ma. Og­ra­niczo­na. Przy­bita wi­dokiem z ok­na. Gdzie mrok pochłania [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 19 fiszek

...ciągle cze­kam w pocze­kal­ni życia. 

myśl
zebrała 5 fiszek

I nie opuszczę cię

Zaw­sze, gdy chodziłem na jej grób ogar­niał mnie smu­tek. W jed­nym mo­men­cie w oczach miałem łzy. Ser­ce biło mi co­raz szyb­ciej, co­raz moc­niej.. Cza­sami myślałem, że wy­rywa się ono do niej. Od [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 16 fiszek

Happiness

Znów go widziałam. Sądziłam, że to ko­lej­ny sen z cyk­lu "jes­teś mi pot­rzeb­ny, bez Ciebie nic nie jest ta­kie sa­mo". Ale dziś- to nie był sen. Dziś nie mnie trzy­małeś za rękę. [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 4 fiszki

Skrzyżowa­ny wzrok. Ułam­ki se­kund, w których stoję przed Tobą na­ga. Wy­korzys­taj tą chwilę. Pos­ta­raj się mnie poz­nać i zro­zumieć. To tak niewiele... 

myśl
zebrała 11 fiszek

..by zasnąć wsłuchuję się w Twój równo­mier­ny od­dech. Za­tapiam się w rytm Twe­go ser­ca, który przy­nosi mi sny. 

myśl
zebrała 1 fiszkę

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

3 marca 2018, 22:07eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

28 lutego 2018, 19:26yestem sko­men­to­wał tek­st Jak fe­niks

27 lutego 2018, 23:19Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Jak fe­niks

27 lutego 2018, 22:43eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Tryb awa­ryj­ny

27 lutego 2018, 22:42eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st Jak fe­niks

27 lutego 2018, 12:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tryb awa­ryj­ny

26 lutego 2018, 19:02yestem sko­men­to­wał tek­st Tryb awa­ryj­ny

25 lutego 2018, 16:43eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st Tryb awa­ryj­ny

24 lutego 2018, 23:29eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st Wyzwanie

24 lutego 2018, 14:56yestem sko­men­to­wał tek­st *** (świat to coś [...]