eyesOFsoul, strona 158

1633 teksty – auto­rem jest eyesOF­soul.

...ciągle cze­kam w pocze­kal­ni życia. 

myśl
zebrała 5 fiszek

I nie opuszczę cię

Zaw­sze, gdy chodziłem na jej grób ogar­niał mnie smu­tek. W jed­nym mo­men­cie w oczach miałem łzy. Ser­ce biło mi co­raz szyb­ciej, co­raz moc­niej.. Cza­sami myślałem, że wy­rywa się ono do niej. Od [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 16 fiszek

Happiness

Znów go widziałam. Sądziłam, że to ko­lej­ny sen z cyk­lu "jes­teś mi pot­rzeb­ny, bez Ciebie nic nie jest ta­kie sa­mo". Ale dziś- to nie był sen. Dziś nie mnie trzy­małeś za rękę. [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 4 fiszki

Skrzyżowa­ny wzrok. Ułam­ki se­kund, w których stoję przed Tobą na­ga. Wy­korzys­taj tą chwilę. Pos­ta­raj się mnie poz­nać i zro­zumieć. To tak niewiele... 

myśl
zebrała 11 fiszek

..by zasnąć wsłuchuję się w Twój równo­mier­ny od­dech. Za­tapiam się w rytm Twe­go ser­ca, który przy­nosi mi sny. 

myśl
zebrała 1 fiszkę

Wchodzę do su­per­marke­tu. Jak zwyk­le biorę pier­wszy wol­ny koszyk i prze­mie­rzam szyb­kim kro­kiem od­ci­nek po­między półka­mi skle­powy­mi. Wrzu­cam naj­pot­rzeb­niej­sze rzeczy i kieru­je się w stronę ka­sy. Prze­de mną stoi mat­ka ze swym [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 21 fiszek

Dałem jej ser­ce. Bo zaufałem. Za­pat­rzo­ny w niebo, za­pom­niałem pat­rzeć pod no­gi. Upuściła mo­je ser­ce. A ono roz­biło się, niczym szklan­ka na drob­ne ka­wałeczki. Poz­bierałem ok­ruchy. Godzi­nami klejąc je w sa­mot­ności. Mówisz, [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 24 fiszki

Dziś tak jak tam­te­go dnia wyszła w środ­ku ule­wy na spa­cer. Bez pa­rasol­ki. Mi­jała szyb­kim kro­kiem od­ważnych przechod­niów, którym nie straszna była deszczo­wa po­goda. Miała je­den cel. I tyl­ko jed­na myśl krążyła [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 11 fiszek

Ska­zani na tułaczkę w cieniu no­cy, szu­kają ut­ra­cone su­mienie.. Wędrują po ka­nałach naj­straszniej­szych myśli, wi­rujących na dnie sta­rego Pa­cyfi­ku. Jeszcze nie pot­ra­fią dos­trzeć pro­mieni słońca, za­powiadających no­wy dzień. 

myśl
zebrała 2 fiszki

...od­szedł. Już tu nie powróci. [*] [*] [*] 

myśl
zebrała 3 fiszki

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

12 stycznia 2018, 21:16eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

12 stycznia 2018, 21:16eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Gdyby łzy były słod­kie, [...]

12 stycznia 2018, 21:15eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Dzień wypłaty - umysł [...]

12 stycznia 2018, 21:13eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

12 stycznia 2018, 21:13eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

10 stycznia 2018, 21:55eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st nag(ość)

10 stycznia 2018, 21:50kruk55 sko­men­to­wał tek­st nag(ość)

10 stycznia 2018, 21:28eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

10 stycznia 2018, 21:28eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

10 stycznia 2018, 21:28eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ?