eyesOFsoul, strona 158

1621 tekstów – auto­rem jest eyesOF­soul.

From time to time

Sie­działa w ka­wiar­ni. Ba­wiąc się wi­del­cem spoglądała na mi­jających ją ludzi. Jed­ni dokądś się śpie­szy­li, tak jak­by chcieli do­gonić czas, który jak zaw­sze o tej porze dnia upływa tak sa­mo. In­ni zaś [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 5 fiszek

Kiedy byłeś obok, mo­je ser­ce niczym huśtaw­ka kołysało się w rytm dźwięku Twe­go głosu.
Kiedy od­szedłeś, me ser­ce zaczęło bić równo­mier­nie, jak ze­gar, który wi­si na ścianie.

Przeszy­wająca mo­noto­nia ma wiele pos­ta­ci.
Nuda.
Sza­rość dnia.
Sen.
Ut­ra­cona miłość...

Niczym pus­tka, która ogar­nia człowieka. 

myśl
zebrała 9 fiszek

Seat reservation

Jej miłość do mnie była, jak re­zer­wacja sto­lika w ka­wiar­ni na ro­gu. Nat­knęliśmy się na nią przy­pad­kiem, gdy zgu­biliśmy drogę do do­mu.
Był wte­dy pochmur­ny wieczór. Lam­py swym światłem da­wały znać, że [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 6 fiszek

Chciałam stąd odejść. Wszys­tko było lep­sze, niż życie tu i te­raz. Czułam się og­ra­niczo­na przez włas­ny świat, myśli. Wte­dy po­jawiłeś się Ty. Znikąd. Nie da­wałeś rad. Nie mówiłeś co ro­bić. Słuchałeś. Słuchałeś mnie. Poczułam się wte­dy ważna. Ważna, bo ktoś po pros­tu chciał mnie wysłuchać. 

myśl
zebrała 7 fiszek

Czas z nim ucieka zbyt szyb­ko... Bez niego - zbyt wolno. 

aforyzm dnia z 14 lipca 2009 roku
zebrał 54 fiszki

Padło gg więc ludzie zaczęli schodzić z dra­biny, by odświeżyć kon­takt międzyludzki.
Zadzi­wiające, że jeszcze to potrafią. 

myśl
zebrała 11 fiszek

The attic

- Ma­mo, dlacze­go ciągle trzy­masz te niepot­rzeb­ne rzeczy w tym ład­nym ku­fer­ku na strychu? - spy­tała mnie 8-let­nia córeczka. Przez mo­ment nie wie­działam, ja­kie to są te niepot­rzeb­ne rzeczy wg Alic­ji. Gdy [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 7 fiszek

- Ład­ny obraz.
- To nie tyl­ko ob­raz ma­lowa­ny moją ręką. To część mnie. Zbiór emoc­ji, przeżyć, doświad­czeń. Każde po­ciągnięcie pędzla niosło ze sobą ładu­nek pro­tonów, elek­tronów i neut­ronów. W każdym mi­limet­rze far­by za­wiera się mu­zyka mo­jej duszy. Mo­je dzieła nie są zwykłymi ob­ra­zami. Są mną. Moim lus­trza­nym odbiciem. 

myśl
zebrała 7 fiszek

Na dnie pus­tki, ktoś zaczął bu­dować dom. Cegła po ceg­le. Skru­pulat­nie. Bez pośpie­chu. Zaczy­nając od fun­da­mentów. Tak od­rodziła się miłość. Niczym fe­niks z po­piołu. U człowieka, który przy­siągł, że nig­dy w nią nie uwierzy. 

myśl
zebrała 11 fiszek

I na­wet niebo ro­ni łzy, bo od­szedłeś. A myśl, która spra­wiała, że wsta­wałam z łóżka, bo jut­ro może być lep­sze... Umarła wraz z Tobą. 

myśl
zebrała 27 fiszek

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

7 września 2017, 23:22eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st ty_toń

7 września 2017, 23:22eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Nie świeć ocza­mi...bo gaśniesz.  

7 września 2017, 23:21eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Sztuka

7 września 2017, 17:16nicola-57 sko­men­to­wał tek­st ty_toń

7 września 2017, 13:30Whitename sko­men­to­wał tek­st Nie świeć ocza­mi...bo gaśniesz.  

7 września 2017, 13:27eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Nie świeć ocza­mi...bo gaśniesz.  

7 września 2017, 13:25Whitename sko­men­to­wał tek­st Nie świeć ocza­mi...bo gaśniesz.  

7 września 2017, 13:22eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Nie świeć ocza­mi...bo gaśniesz.