eyesOFsoul, strona 158

1645 tekstów – auto­rem jest eyesOF­soul.

Usiadła na pa­rape­cie. Anioł Stróż zajął miej­sce nap­rze­ciw niej. Ona wpat­ry­wała się w mrok, tak jak­by umiała w ciem­nościach roz­pozna­wać od­po­wie­dzi, które uk­ry­te są w głębo­kich zaułkach uli­cy. On spoglądał na nią. [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 17 fiszek

Wolę chodzić pie­szo po ścieżce zwa­nej życiem. 

myśl
zebrała 7 fiszek

Wsiadł do sa­mocho­du. Z im­pe­tem trzasnął drzwiami. Przez myśli prze­biegało mu ty­siące wul­garnych słów, który­mi mógłby cis­kać z kąta w kąt. Jed­nak nie wy­powie­dział żad­ne­go. Pog­rze­bał w schow­ku w poszu­kiwa­niu ja­kiejś paczki [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 11 fiszek

...oto ja i cały mój ambaras. 

myśl
zebrała 3 fiszki

Gdy są razem...
Jej ser­ce płonie jak pochod­nia. A w oczach małe węgli­ki roz­niecają ogień.
Je­go us­ta śmieją się ciepło. A dusza gra im jedną me­lodię zwaną miłością.
Gdy są osobno...
Świat za­miera w mil­czącym bez­ruchu. Ocze­kując miłości, wier­ności i zaufania. 

myśl
zebrała 11 fiszek

Go on

Wyszła na spa­cer. Szła ale­jami. Wokół zieleń zak­ry­wała sza­rość pochmur­ne­go dnia. Mi­jały ją pa­ry za­kocha­nych. Jed­ni, drudzy, trze­ci... A ona sa­mot­nie podążała da­lej. Pat­rzyła ze smut­kiem na no­wożeńców z wózkiem. Z oddali [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 8 fiszek

..może przeg­rałam już życie? Cza­sami czuję jak­by śmierć da­wała mi zna­ki, by po­woli żeg­nać się z otocze­niem. Stoję nad prze­paścią. Wokół widzę pus­tkę. Otacza mnie ciem­ność. Dur­na myśł wciąż krąży w mej głowie: "..nie wszys­tko stra­cone". Gdy uwierzę, nastąpi ko­niec czy początek?
Re­tory­ka. Niektóre py­tania i tak nie mają już dziś sensu. 

myśl
zebrała 8 fiszek

Kłam­stwo wy­mie­rzo­ne we mnie 'za­bija w moich oczach' drugą osobę.. Dla mnie nie jes­teś już na­wet wspom­nieniem, a wiat­rem, na który nie zwra­cam uwa­gi. Nie słyszę Twych słów. Nie dos­trze­gam Twe­go bólu. [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę

...by­wają chwi­le, kiedy całe życie tra­ci sens. 

myśl
zebrała 5 fiszek

...każdy ma swój szczyt świata. 

myśl
zebrała 11 fiszek

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

21 maja 2018, 10:24.Rodia sko­men­to­wał tek­st To nie słowa ra­nią, [...]

20 maja 2018, 19:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st To nie słowa ra­nią, [...]

20 maja 2018, 14:45.Rodia sko­men­to­wał tek­st Miłość to pro­ces. Od [...]

20 maja 2018, 12:19eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st To nie słowa ra­nią, [...]

20 maja 2018, 11:27fyrfle sko­men­to­wał tek­st To nie słowa ra­nią, [...]

20 maja 2018, 08:57eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak gra [...]

20 maja 2018, 08:28danioł sko­men­to­wał tek­st Ciężko być więźniem... sa­mego [...]

20 maja 2018, 07:43zofija sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak gra [...]

19 maja 2018, 23:16eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Miłość to pro­ces. Od [...]

19 maja 2018, 23:15eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak gra [...]