eyesOFsoul, strona 3

1631 tekstów – auto­rem jest eyesOF­soul.

Roz­bierz mnie z wszys­tkich wątpli­wości. Z każde­go "boję się", z każde­go "nie po­win­nam", z każde­go "jut­ro".Chcę być zu­pełnie na­ga. Zu­pełnie twoja. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 21 sierpnia 2017, 20:28

(o nim), 19.08.2013

Mój Przy­jacielu, nie mogłabym dzi­siaj o To­bie nie wspom­nieć. Nie mogłabym nie na­pisać, że bar­dzo za Tobą tęsknie. A smu­tek, który mnie ogar­nia nie da się opi­sać żad­ny­mi słowa­mi. Gdzie jes­teś? Gdzie [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 19 sierpnia 2017, 00:01

Mam ochotę... zam­knąć oczy i odlecieć.
Ale miotłę mi teściowa zabrała. 

anegdota
zebrała 2 fiszki • 18 sierpnia 2017, 14:31

Od­na­lazłam mar­twy pun­kt i póki co, twar­do w nim stoję.


* wyszpe­rane z blo­ga eyesOF­soul 16/11/2010 16:52:39 

myśl
zebrała 2 fiszki • 17 sierpnia 2017, 23:01

Naj­większe ro­man­se to te, które nie zdążyły się wy­darzyć... Nie zdążyły zais­tnieć. Bo ktoś nie na­pisał. Bo nie odeb­rał te­lefo­nu. Bo wy­siadł na złym przys­tanku. Bo nie od­wrócił głowy w tym sa­mym momencie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 17 sierpnia 2017, 22:03

Niebo wy­daje się być nie­wzruszo­ne. Cza­sem żałuję, że bar­dziej przy­pomi­na mi ciebie niż siebie. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 15 sierpnia 2017, 12:40

krokodyle łzy

na­pisz mi choć jed­no słowo
dogłębnie
żebym miała ja­kiś powód
gdy cierpię 

fraszka
zebrała 6 fiszek • 14 sierpnia 2017, 22:52

Dopóki cię nie poz­nałam, nie sądziłam, że jest na świecie większy tchórz niż ja. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 14 sierpnia 2017, 22:47

Miarą hu­maniz­mu, która czy­ni nas tak in­ny­mi od zwierząt nie są ub­ra­nia, In­ternet, sa­teli­ty, ope­ra... A dob­ro­wol­na re­zyg­nacja z możli­wości roz­mnażania się. Żad­ne zwierzę nie jest do te­go zdolne.coope­ration with a priori 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 14 sierpnia 2017, 13:18

Chciałabym ci na­pisać, że "tęsknię", ale mam wrażenie, że ta łat­ka na czo­le zacznie niebez­pie­cznie mi­gotać w n(E)ono­wych bar­wach. Więc mil­czę i zas­ta­nawiam się, czy to jeszcze wróci? Tik, tak. Ze­gar odlicza [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 4 fiszki • 14 sierpnia 2017, 00:01

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

13 listopada 2017, 14:40fyrfle sko­men­to­wał tek­st Zamiast ub­rań... zdar­te ma­my [...]

3 listopada 2017, 11:52.Rodia sko­men­to­wał tek­st Ostatnie pod­ry­gi słońca budzą [...]

3 listopada 2017, 11:50zofija sko­men­to­wał tek­st Ostatnie pod­ry­gi słońca budzą [...]

3 listopada 2017, 11:39eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Ostatnie pod­ry­gi słońca budzą [...]

3 listopada 2017, 10:55.Rodia sko­men­to­wał tek­st Ostatnie pod­ry­gi słońca budzą [...]

1 listopada 2017, 21:03Naja sko­men­to­wał tek­st Ostatnie pod­ry­gi słońca budzą [...]

1 listopada 2017, 20:22eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Ostatnie pod­ry­gi słońca budzą [...]

1 listopada 2017, 20:02bystry.76 sko­men­to­wał tek­st Ostatnie pod­ry­gi słońca budzą [...]

30 października 2017, 17:20eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Ich życie ty­le war­te, ile [...]

24 października 2017, 15:06.Rodia sko­men­to­wał tek­st Między sztruk­sem a ko­ronką*