eyesOFsoul, strona 4

1631 tekstów – auto­rem jest eyesOF­soul.

Zaz­drościłem jej. Zaz­drościłem jej, bo cie­szyła się z rzeczy tak pros­tych, na które ja nig­dy nie zwra­całem uwa­gi. Os­tatnio na­pisała mi, że leży na ha­maku i pat­rzy w gwiaz­dy. W pier­wszej chwili [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 4 fiszki • 13 sierpnia 2017, 14:54

- Mam w so­bie wewnętrzny dy­got. Słyszysz jak drży?
- Spo­koj­nie, Kaśka, to tyl­ko serce. 

anegdota
zebrała 3 fiszki • 13 sierpnia 2017, 00:04

Bądź krze­mieniem, ścieraj się ze mnie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 12 sierpnia 2017, 11:09

Chodzi też o to, żeby nie prze­gapić w życiu te­go mo­men­tu. Żeby nie zakładać, że to co jest dzi­siaj, jest na zaw­sze. Że pew­ne­go dnia obudzisz się i zro­zumiesz, że na pewne [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 4 fiszki • 10 sierpnia 2017, 22:57

Myślę, że ona nie była w pełni poczy­tal­na. Zresztą ktoś, kto używa łóżko za­mien­nie z szafą nie mógł być poczy­tal­ny. Cza­sem się zas­ta­nawiałam, gdzie ona spała? Może na podłodze? 

myśl
zebrała 4 fiszki • 10 sierpnia 2017, 22:36

Prob­lem po­legał na tym, że on już nie będzie mógł do niej dot­rzeć. Że jeśli były w niej końce, to de­fini­tyw­ne. Nie było pow­rotów. Po­całunków na zgodę. Spot­kań na ko­lejną kawę czy [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 10 sierpnia 2017, 10:27

Kiedyś jej nie ro­zumiałam. Wy­dawało mi się, że na włas­ne życze­nie jest nie­szczęśli­wa. Że sy­pianie z fa­ceta­mi trak­tu­je jak sport. Że to jej zni­kanie nad ra­nem to sposób na uni­kanie py­tań. Że [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 4 fiszki • 9 sierpnia 2017, 21:46

Zo­baczyłeś smu­tek w jej oczach? To, z ja­kim tru­dem przychodziło jej po­wie­dze­nie cze­gokol­wiek? To, z ja­kim przes­trachem pat­rzyła na ludzi, którzy przechodzi­li obok? To, że kur­czo­wo trzy­mała się opar­cia w sa­mochodzie, bo [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 8 sierpnia 2017, 22:23

Ona? Ona za skórą miała diabła. Par­szy­wy cha­rak­ter. Nic dziw­ne­go, że nie mogła zna­leźć mężczyz­ny swo­jego życia. Kto byłby wsta­nie wyt­rzy­mać z taką wa­riatką, która nie wie cze­go chce od życia? Która [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 4 fiszki • 8 sierpnia 2017, 13:09

Uwodziła słowa­mi. Pot­ra­fiła to. Ro­biła od lat. Wie­działa, jak za­gadać, co na­pisać, gdzie pos­ta­wić przysłowiową kropkę... Ale trze­ba było zro­zumieć o czym mil­czy. Co jest za­war­te w tym wielok­ropku, który pos­ta­wiła na końcu zda­nia. Co sie­dzi w jej głowie, kiedy wy­daje się nieobecna. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 8 sierpnia 2017, 06:59

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

13 listopada 2017, 14:40fyrfle sko­men­to­wał tek­st Zamiast ub­rań... zdar­te ma­my [...]

3 listopada 2017, 11:52.Rodia sko­men­to­wał tek­st Ostatnie pod­ry­gi słońca budzą [...]

3 listopada 2017, 11:50zofija sko­men­to­wał tek­st Ostatnie pod­ry­gi słońca budzą [...]

3 listopada 2017, 11:39eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Ostatnie pod­ry­gi słońca budzą [...]

3 listopada 2017, 10:55.Rodia sko­men­to­wał tek­st Ostatnie pod­ry­gi słońca budzą [...]

1 listopada 2017, 21:03Naja sko­men­to­wał tek­st Ostatnie pod­ry­gi słońca budzą [...]

1 listopada 2017, 20:22eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Ostatnie pod­ry­gi słońca budzą [...]

1 listopada 2017, 20:02bystry.76 sko­men­to­wał tek­st Ostatnie pod­ry­gi słońca budzą [...]

30 października 2017, 17:20eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Ich życie ty­le war­te, ile [...]

24 października 2017, 15:06.Rodia sko­men­to­wał tek­st Między sztruk­sem a ko­ronką*