eyesOFsoul, strona 5

1654 teksty – auto­rem jest eyesOF­soul.

Przy­pad­ki chodzą po ludziach? Po mnie to się chy­ba czołgają... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 24 sierpnia 2017, 07:37

Są słowa, które z re­guły źle się ko­jarzą. Na przykład "porzu­cać" ko­jarzy się ze związkiem... A ja z chęcią chciałbym, żeby ktoś mną porzu­cał na ten przykład po łóżku. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 22 sierpnia 2017, 22:57

On? On tyl­ko zmiażdżył moją duszę i roz­sy­pał po wszys­tkich zakątkach świata. I nie mam trud­ności z poz­biera­niem ich w kupę. Przy­naj­mniej w większości nie miałabym z tym trud­ności. Chodzi tyl­ko o to, że naj­ważniej­sza cząstka mnie zos­tała u niego. A to miej­sce, do które­go nig­dy więcej nie wrócę. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 21 sierpnia 2017, 20:42

Roz­bierz mnie z wszys­tkich wątpli­wości. Z każde­go "boję się", z każde­go "nie po­win­nam", z każde­go "jut­ro".Chcę być zu­pełnie na­ga. Zu­pełnie twoja. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 21 sierpnia 2017, 20:28

(o nim), 19.08.2013

Mój Przy­jacielu, nie mogłabym dzi­siaj o To­bie nie wspom­nieć. Nie mogłabym nie na­pisać, że bar­dzo za Tobą tęsknie. A smu­tek, który mnie ogar­nia nie da się opi­sać żad­ny­mi słowa­mi. Gdzie jes­teś? Gdzie [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 19 sierpnia 2017, 00:01

Mam ochotę... zam­knąć oczy i odlecieć.
Ale miotłę mi teściowa zabrała. 

anegdota
zebrała 3 fiszki • 18 sierpnia 2017, 14:31

Od­na­lazłam mar­twy pun­kt i póki co, twar­do w nim stoję.


* wyszpe­rane z blo­ga eyesOF­soul 16/11/2010 16:52:39 

myśl
zebrała 2 fiszki • 17 sierpnia 2017, 23:01

Naj­większe ro­man­se to te, które nie zdążyły się wy­darzyć... Nie zdążyły zais­tnieć. Bo ktoś nie na­pisał. Bo nie odeb­rał te­lefo­nu. Bo wy­siadł na złym przys­tanku. Bo nie od­wrócił głowy w tym sa­mym momencie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 17 sierpnia 2017, 22:03

Niebo wy­daje się być nie­wzruszo­ne. Cza­sem żałuję, że bar­dziej przy­pomi­na mi ciebie niż siebie. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 15 sierpnia 2017, 12:40

krokodyle łzy

na­pisz mi choć jed­no słowo
dogłębnie
żebym miała ja­kiś powód
gdy cierpię 

fraszka
zebrała 6 fiszek • 14 sierpnia 2017, 22:52

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

13 października 2018, 08:18eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Z od­da­li podzi­wiam Twą [...]

12 października 2018, 14:30eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

12 października 2018, 14:28eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

12 października 2018, 08:22eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

25 września 2018, 13:05Gaia sko­men­to­wał tek­st ***

25 września 2018, 11:30kati75 sko­men­to­wał tek­st ***

24 września 2018, 20:11yestem sko­men­to­wał tek­st ***

24 września 2018, 19:56eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st ***

2 września 2018, 20:28mistcat. sko­men­to­wał tek­st (***) kiedyś była in­na

28 sierpnia 2018, 17:59yestem sko­men­to­wał tek­st (***) kiedyś była in­na