eyesOFsoul, strona 5

1633 teksty – auto­rem jest eyesOF­soul.

Ona? Ona za skórą miała diabła. Par­szy­wy cha­rak­ter. Nic dziw­ne­go, że nie mogła zna­leźć mężczyz­ny swo­jego życia. Kto byłby wsta­nie wyt­rzy­mać z taką wa­riatką, która nie wie cze­go chce od życia? Która [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 4 fiszki • 8 sierpnia 2017, 13:09

Uwodziła słowa­mi. Pot­ra­fiła to. Ro­biła od lat. Wie­działa, jak za­gadać, co na­pisać, gdzie pos­ta­wić przysłowiową kropkę... Ale trze­ba było zro­zumieć o czym mil­czy. Co jest za­war­te w tym wielok­ropku, który pos­ta­wiła na końcu zda­nia. Co sie­dzi w jej głowie, kiedy wy­daje się nieobecna. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 8 sierpnia 2017, 06:59

Dzi­siej­sze księżniczki nie mają co liczyć na księcia z baj­ki... Sko­ro 30-let­ni chłop­cy stroją się przed lus­trem dłużej niż ja­kakol­wiek (nor­malna) ko­bieta. Jeśli wkładają spod­nie... to rur­ki, tak wąskie, że jes­teś w sta­nie zo­baczyć, czy co­kol­wiek w tych spod­niach się znaj­du­je. Ale w su­mie nie ma na co pat­rzeć. Bo w tak ob­cisłych jean­sach ciężko by in­stru­men­ty były całkiem spraw­ne i go­towe do użycia. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 7 sierpnia 2017, 20:38

Za­mek runął, bo życie nie było na Was go­towe. Bo właści­wy mo­ment do­piero miał na­dejść, a niektórzy by­li zbyt niecier­pli­wi, by dać so­bie czas. Może byłoby inaczej, gdy­by ludzie pot­ra­fili ot­warcie mówić [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 4 fiszki • 7 sierpnia 2017, 20:33

Kiedy pat­rzę w od­bi­cie w lus­trze, wciąż widzę tę małą dziew­czynkę, która cze­ka w ok­nie na Ciebie. Która chce tu­pać no­gami, że jeszcze Cię tu nie ma. Która chce wrzeszczeć i się złościć, że każesz tak długo na siebie cze­kać. Wiesz jak te­raz wyglądam? Jak cień siebie. Jak ktoś, ko­mu wyr­wa­no wszys­tkie pióra, bo chciałeś z nich zro­bić so­bie pióro­pusz... dla he­cy. Dla zwykłej hecy. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 7 sierpnia 2017, 20:25

Ta­kie przyszły cza­sy. Częściej pat­rzysz w ek­ran iPho­ne'a niż w oczy. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 6 sierpnia 2017, 21:17

Człowiek zaz­wyczaj nie jest pew­ny wy­borów. Chcieli­byśmy to wie­dzieć, że oso­ba z którą sy­piamy jest tą na całe życie. Że fa­cet, z którym os­tatnio byłyśmy na ka­wie, nie wart jest świe­czki. Że [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 16 fiszek • 6 sierpnia 2017, 19:52

Był kimś, kto mógł do niej zadzwo­nić o dru­giej w no­cy, a ona spa­kowałaby się w pięć mi­nut i jechała do niego. Prob­lem po­legał na tym, że on chy­ba o tym nie wie­dział. A ona nie mogła się do te­go głośno przyz­nać, bo prze­cież miała męża. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 6 sierpnia 2017, 19:42

Sy­piesz się... jak piasek w oczy. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 6 sierpnia 2017, 13:41

Był jak ja­kiś ro­tawi­rus - pot­ra­fił zwa­lić nóg. A co gor­sza zaw­sze później pot­rze­bowałaś po­mocy spec­ja­lis­ty, by się z niego wygrzebać. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 4 sierpnia 2017, 06:51

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

12 stycznia 2018, 21:16eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

12 stycznia 2018, 21:16eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Gdyby łzy były słod­kie, [...]

12 stycznia 2018, 21:15eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Dzień wypłaty - umysł [...]

12 stycznia 2018, 21:13eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

12 stycznia 2018, 21:13eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

10 stycznia 2018, 21:55eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st nag(ość)

10 stycznia 2018, 21:50kruk55 sko­men­to­wał tek­st nag(ość)

10 stycznia 2018, 21:28eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

10 stycznia 2018, 21:28eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

10 stycznia 2018, 21:28eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ?