eyesOFsoul, strona 5

1645 tekstów – auto­rem jest eyesOF­soul.

krokodyle łzy

na­pisz mi choć jed­no słowo
dogłębnie
żebym miała ja­kiś powód
gdy cierpię 

fraszka
zebrała 6 fiszek • 14 sierpnia 2017, 22:52

Dopóki cię nie poz­nałam, nie sądziłam, że jest na świecie większy tchórz niż ja. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 14 sierpnia 2017, 22:47

Miarą hu­maniz­mu, która czy­ni nas tak in­ny­mi od zwierząt nie są ub­ra­nia, In­ternet, sa­teli­ty, ope­ra... A dob­ro­wol­na re­zyg­nacja z możli­wości roz­mnażania się. Żad­ne zwierzę nie jest do te­go zdolne.coope­ration with a priori 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 14 sierpnia 2017, 13:18

Chciałabym ci na­pisać, że "tęsknię", ale mam wrażenie, że ta łat­ka na czo­le zacznie niebez­pie­cznie mi­gotać w n(E)ono­wych bar­wach. Więc mil­czę i zas­ta­nawiam się, czy to jeszcze wróci? Tik, tak. Ze­gar odlicza [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 4 fiszki • 14 sierpnia 2017, 00:01

Zaz­drościłem jej. Zaz­drościłem jej, bo cie­szyła się z rzeczy tak pros­tych, na które ja nig­dy nie zwra­całem uwa­gi. Os­tatnio na­pisała mi, że leży na ha­maku i pat­rzy w gwiaz­dy. W pier­wszej chwili [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 4 fiszki • 13 sierpnia 2017, 14:54

- Mam w so­bie wewnętrzny dy­got. Słyszysz jak drży?
- Spo­koj­nie, Kaśka, to tyl­ko serce. 

anegdota
zebrała 3 fiszki • 13 sierpnia 2017, 00:04

Bądź krze­mieniem, ścieraj się ze mnie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 12 sierpnia 2017, 11:09

Chodzi też o to, żeby nie prze­gapić w życiu te­go mo­men­tu. Żeby nie zakładać, że to co jest dzi­siaj, jest na zaw­sze. Że pew­ne­go dnia obudzisz się i zro­zumiesz, że na pewne [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 4 fiszki • 10 sierpnia 2017, 22:57

Myślę, że ona nie była w pełni poczy­tal­na. Zresztą ktoś, kto używa łóżko za­mien­nie z szafą nie mógł być poczy­tal­ny. Cza­sem się zas­ta­nawiałam, gdzie ona spała? Może na podłodze? 

myśl
zebrała 4 fiszki • 10 sierpnia 2017, 22:36

Prob­lem po­legał na tym, że on już nie będzie mógł do niej dot­rzeć. Że jeśli były w niej końce, to de­fini­tyw­ne. Nie było pow­rotów. Po­całunków na zgodę. Spot­kań na ko­lejną kawę czy [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 10 sierpnia 2017, 10:27

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

8 czerwca 2018, 10:04.Rodia sko­men­to­wał tek­st To nie słowa ra­nią, [...]

8 czerwca 2018, 09:07fyrfle sko­men­to­wał tek­st To nie słowa ra­nią, [...]

21 maja 2018, 10:24.Rodia sko­men­to­wał tek­st To nie słowa ra­nią, [...]

20 maja 2018, 19:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st To nie słowa ra­nią, [...]

20 maja 2018, 14:45.Rodia sko­men­to­wał tek­st Miłość to pro­ces. Od [...]

20 maja 2018, 12:19eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st To nie słowa ra­nią, [...]

20 maja 2018, 11:27fyrfle sko­men­to­wał tek­st To nie słowa ra­nią, [...]

20 maja 2018, 08:57eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak gra [...]

20 maja 2018, 08:28danioł sko­men­to­wał tek­st Ciężko być więźniem... sa­mego [...]

20 maja 2018, 07:43zofija sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak gra [...]