eyesOFsoul, strona 5

1638 tekstów – auto­rem jest eyesOF­soul.

Chodzi też o to, żeby nie prze­gapić w życiu te­go mo­men­tu. Żeby nie zakładać, że to co jest dzi­siaj, jest na zaw­sze. Że pew­ne­go dnia obudzisz się i zro­zumiesz, że na pewne [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 4 fiszki • 10 sierpnia 2017, 22:57

Myślę, że ona nie była w pełni poczy­tal­na. Zresztą ktoś, kto używa łóżko za­mien­nie z szafą nie mógł być poczy­tal­ny. Cza­sem się zas­ta­nawiałam, gdzie ona spała? Może na podłodze? 

myśl
zebrała 4 fiszki • 10 sierpnia 2017, 22:36

Prob­lem po­legał na tym, że on już nie będzie mógł do niej dot­rzeć. Że jeśli były w niej końce, to de­fini­tyw­ne. Nie było pow­rotów. Po­całunków na zgodę. Spot­kań na ko­lejną kawę czy [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 10 sierpnia 2017, 10:27

Kiedyś jej nie ro­zumiałam. Wy­dawało mi się, że na włas­ne życze­nie jest nie­szczęśli­wa. Że sy­pianie z fa­ceta­mi trak­tu­je jak sport. Że to jej zni­kanie nad ra­nem to sposób na uni­kanie py­tań. Że [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 4 fiszki • 9 sierpnia 2017, 21:46

Zo­baczyłeś smu­tek w jej oczach? To, z ja­kim tru­dem przychodziło jej po­wie­dze­nie cze­gokol­wiek? To, z ja­kim przes­trachem pat­rzyła na ludzi, którzy przechodzi­li obok? To, że kur­czo­wo trzy­mała się opar­cia w sa­mochodzie, bo [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 8 sierpnia 2017, 22:23

Ona? Ona za skórą miała diabła. Par­szy­wy cha­rak­ter. Nic dziw­ne­go, że nie mogła zna­leźć mężczyz­ny swo­jego życia. Kto byłby wsta­nie wyt­rzy­mać z taką wa­riatką, która nie wie cze­go chce od życia? Która [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 4 fiszki • 8 sierpnia 2017, 13:09

Uwodziła słowa­mi. Pot­ra­fiła to. Ro­biła od lat. Wie­działa, jak za­gadać, co na­pisać, gdzie pos­ta­wić przysłowiową kropkę... Ale trze­ba było zro­zumieć o czym mil­czy. Co jest za­war­te w tym wielok­ropku, który pos­ta­wiła na końcu zda­nia. Co sie­dzi w jej głowie, kiedy wy­daje się nieobecna. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 8 sierpnia 2017, 06:59

Dzi­siej­sze księżniczki nie mają co liczyć na księcia z baj­ki... Sko­ro 30-let­ni chłop­cy stroją się przed lus­trem dłużej niż ja­kakol­wiek (nor­malna) ko­bieta. Jeśli wkładają spod­nie... to rur­ki, tak wąskie, że jes­teś w sta­nie zo­baczyć, czy co­kol­wiek w tych spod­niach się znaj­du­je. Ale w su­mie nie ma na co pat­rzeć. Bo w tak ob­cisłych jean­sach ciężko by in­stru­men­ty były całkiem spraw­ne i go­towe do użycia. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 7 sierpnia 2017, 20:38

Za­mek runął, bo życie nie było na Was go­towe. Bo właści­wy mo­ment do­piero miał na­dejść, a niektórzy by­li zbyt niecier­pli­wi, by dać so­bie czas. Może byłoby inaczej, gdy­by ludzie pot­ra­fili ot­warcie mówić [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 4 fiszki • 7 sierpnia 2017, 20:33

Kiedy pat­rzę w od­bi­cie w lus­trze, wciąż widzę tę małą dziew­czynkę, która cze­ka w ok­nie na Ciebie. Która chce tu­pać no­gami, że jeszcze Cię tu nie ma. Która chce wrzeszczeć i się złościć, że każesz tak długo na siebie cze­kać. Wiesz jak te­raz wyglądam? Jak cień siebie. Jak ktoś, ko­mu wyr­wa­no wszys­tkie pióra, bo chciałeś z nich zro­bić so­bie pióro­pusz... dla he­cy. Dla zwykłej hecy. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 7 sierpnia 2017, 20:25

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

3 marca 2018, 22:07eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

28 lutego 2018, 19:26yestem sko­men­to­wał tek­st Jak fe­niks

27 lutego 2018, 23:19Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Jak fe­niks

27 lutego 2018, 22:43eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Tryb awa­ryj­ny

27 lutego 2018, 22:42eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st Jak fe­niks

27 lutego 2018, 12:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tryb awa­ryj­ny

26 lutego 2018, 19:02yestem sko­men­to­wał tek­st Tryb awa­ryj­ny

25 lutego 2018, 16:43eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st Tryb awa­ryj­ny

24 lutego 2018, 23:29eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st Wyzwanie

24 lutego 2018, 14:56yestem sko­men­to­wał tek­st *** (świat to coś [...]