eyesOFsoul, ulubione teksty

2147 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

na­turą mis­trza jest nau­czać jak nie mu­sieć zwyciężać 

myśl • 19 grudnia 2017, 20:49

List Młodej Lekarki

Os­tatnio codzien­nie można usłyszeć w te­lewiz­ji i in­nych me­diach o Pro­teście Re­zydentów, którzy do­magają się szyb­kich zmian w Fi­nan­so­waniu Służby Zdro­wia. Zaw­sze stałam z bo­ku ta­kich ruchów, nig­dy nie uważałam się za [...] — czytaj całość

list • 22 października 2017, 18:14

Egois­tycznie wy­daje się nam, że słowo na­leży do nas, jed­nakże ono już daw­no było u Boga. 

myśl • 22 października 2017, 13:23

* * *

Jut­ro me­dia społecznościowe i in­ne zos­taną za­lane zaćmieniem Słońca. Więc ja na­piszę już dzi­siaj. Fa­nem as­tro­nomii jes­tem od da­wien daw­na, od czasów kiedy nie zna­no jeszcze pla­net po­za Układem Słonecznym i kiedy [...] — czytaj całość

dziennik • 20 sierpnia 2017, 21:43

fakt, że nie ro­zumiesz świ­ni nie oz­nacza, że ona nie ma racji 

myśl • 18 sierpnia 2017, 22:06

każda pew­ność pod­szy­ta jest zwątpieniem 

myśl • 18 sierpnia 2017, 22:01

poetą by­wa kto nie godzi się ze znacze­niem słów 

myśl • 18 sierpnia 2017, 21:55

świat

w którym jest coś więcej świat
nic mniej niż nie być
w którym nie ma

i każde naj­mniej­sze słowo
ma jed­no je­dyne i tyl­ko dla siebie wszechznaczenie
nie

jak teraz

że mil­czę do ciebie miłość
a ty
jedyne

by roz­chy­lić uda 

wiersz • 17 sierpnia 2017, 22:19

wszys­tko co może mi po­zor­nie zaszkodzić je­dynie mną odróżnia się od te­go co może mi nap­rawdę pomóc 

myśl • 17 sierpnia 2017, 22:03

* * *

Wra­całem dziś po dyżurze autem do War­sza­wy, a że to półto­rej godzi­ny jaz­dy, to miałem czas, żeby myśleć. Wra­całem po dyżurze trud­nym - po ta­kim myśli się naj­więcej. Dyżuru trud­ne­go nie należy [...] — czytaj całość

dziennik • 13 sierpnia 2017, 22:33
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

noliescausehate