eyesOFsoul, ulubione teksty

2461 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

szu­kając bo­ga w grzechu od­naj­dziesz cnotę 

myśl • 18 lipca 2019, 21:52

głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność za rzeczy­wis­tość na lub nie wybranych 

myśl • 26 maja 2019, 21:51

jeżeli tyl­ko wy­bierając jes­teś w sta­nie wyg­rać, właśnie przegrywasz 

myśl • 26 maja 2019, 21:36

nie chodzi o to byś nie grzeszył lecz nie na­zywał te­go cnotą 

myśl • 25 maja 2019, 22:28

tak bar­dzo przyz­wycza­jo­no nas pat­rzeć, że za­pom­nieliśmy, iż ser­ce bi­je, a nie wygląda 

myśl • 13 maja 2019, 17:34

czys­ty mózg nie boi się prania 

myśl • 12 maja 2019, 22:05

wol­ność słowa ja­wi się tym, że mil­cząc jes­teś bar­dziej słyszany 

myśl • 11 maja 2019, 22:11

to co naj­droższe jest za darmo 

myśl • 11 maja 2019, 21:49

by ot­worzyć oczy mu­sisz opuścić po­wieki, w prze­ciw­nym ra­zie jes­teś ślepcem 

myśl • 11 maja 2019, 21:16

będąc w praw­dzie tu­lisz kłamstwo 

myśl • 10 maja 2019, 21:27
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu