eyesOFsoul, ulubione teksty

2247 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

woj­na którą pro­wadzę jak każda wy­maga ofiar a ja nies­te­ty już wiszę na krzyżu 

myśl • 27 czerwca 2017, 07:08

świat ja­ko niewo­la i nieprzedstawienie 

myśl • 27 czerwca 2017, 06:10

nie nap­ra­wisz w so­bie te­go, cze­go nie dos­trzeżesz u innych 

myśl • 27 czerwca 2017, 06:08

za­cieśnianiu więzi służy lu­zowa­nie sznura 

myśl • 18 czerwca 2017, 22:41

gdy uświado­misz so­bie, że im bliżej jes­teś bo­ga tym bar­dziej sza­tan sie­dzi ci na ple­cach wiesz, że ko­niec końcem nie omie­szka ja­wić ci się Bogiem 

myśl • 10 czerwca 2017, 20:48

człowiek bez­sku­tecznie na zewnątrz poszu­ku­je te­go cze­go nie jest w sta­nie od­na­leźć na­wet w sobie 

aforyzm • 9 czerwca 2017, 14:35

je­dynym zwy­cięstwem w wal­ce z sobą sa­mym jest rozejm 

aforyzm • 8 czerwca 2017, 21:16

***

Zasłony na sznurku
Ściany obce
A obłaskawione

Słowa w gardle
zamurowywane

Zdjęcie w lustrze
Ka­wa w czer­wo­nym kubku

jakże tak

Żółte auto
I je­go brak

Na balkonie
noc­ny papieros
Jak przyjaciel
Wypalany

Świad­ka,
stan utracony, 

wiersz • 6 czerwca 2017, 20:41

Udając się na poszu­kiwa­nia siebie, uważaj. Możesz zna­leźć nie te­go, ko­go szukasz. 

myśl • 17 marca 2017, 08:04

Przeszłość jest naj­większą wo­jow­niczką wszechczasów, ma na kon­cie mi­liar­dy ofiar.

Nikt jej nie po­kona, można uciekać w przyszłość, lub wal­czyć w te­raźniej­szości.

Pochłonie nas i tak, sta­niemy się jej częścią, uwięzioną w obu­sie­cznym mie­czu jej wysokości. 

myśl • 14 marca 2017, 23:43
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Echo_